Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
01. december 2020

LGBT stratégia EÚ

Nové trestné činy aj vydieranie eurofondmi

Keď sa pod rúško antidiskriminácie skryje potláčanie iných názorov.

Nové trestné činy aj vydieranie eurofondmi

Ilustračné FOTO TASR/DPA

Nedávno prijatá Stratégia Európskej komisie o rovnosti LGBTIQ vyvoláva niekoľko otázok a viacerými detailmi sa púšťa na veľmi nebezpečné územie svojvoľného výkladu práva.

Podľa názoru komisie niektoré členské štáty ešte nedostatočne pokročili v podpore sexuálnych menšín. Navrhuje preto, aby sa zoznam trestných činov na úrovni EÚ rozšíril o trestné činy z nenávisti vrátane homofóbnych nenávistných prejavov a trestných činov motivovaných homofóbnou nenávisťou. Zároveň sa v nej počíta s predložením právnych predpisov o vzájomnom uznávaní rodičovstva v cezhraničných situáciách.

Žiaden súdny človek nemôže súhlasiť s akoukoľvek dehonestáciou človeka kvôli jeho sexuálnej orientácii ani z akéhokoľvek iného dôvodu. Ako to však už býva pri dokumentoch tohto typu, za ušľachtilými slovami o rovnosti a boji proti diskriminácii sa skrýva riziko stavu, ktorý naša krajina už zažila – panstvo jediného povoleného názoru.

Nové tresty

Právo a zákony majú vychádzať z dôkazov, ktoré možno vierohodne doložiť – materiálne či svedecky. Zvlášť v trestnom práve, ktoré má za následok obmedzenie osobnej slobody usvedčeného páchateľa, je dôležité, aby dôkazy o vine boli nespochybniteľné.

Paragrafy a postihy založené na pocite kohokoľvek sú veľmi tenkým ľadom, ktorý sa raz môže preboriť aj pod tými, ktorí dnes hlasno kričia za rozširovanie postihov za tzv. nenávistné prejavy. Je totiž rozdiel medzi propagáciou násilia, nebezpečným vyhrážaním či schvaľovaním ideológií, ktoré majú za sebou milióny obetí (komunizmus, nacizmus a fašizmus), a tým, že sa niekto cíti byť dotknutý a urazený niečím prejavom. Akokoľvek hrubým či vulgárnym. Navyše, ak sa za nenávistný prejav už začína považovať aj prosté zopakovanie biologických faktov, napr. že matkou je žena a otcom je muž.

Tu treba zároveň dodať, že legislatíva už dnes dokáže postihovať nebezpečné prejavy existujúcimi paragrafmi.

Navyše, zásadou práva by mali byť predvídateľné následky za porušenie zákona a aj to, čo porušením zákona je. Ak však dokument hovorí len o tom, že v roku 2021 chce zaviesť EÚ nové trestné činy, pričom ich bližšie nekonkretizuje, už samotný tento fakt vzbudzuje otázky. Ak budú zároveň porušenia zákona voľne interpretované prokuratúrou či súdmi, stratí sa jeden z podstatných znakov právneho štátu, teda princíp právnej istoty.

Nielen nové trestné činy, ale aj online priestor sa stane už čoskoro predmetom zvýšeného záujmu. Iste, môžeme súhlasiť, že anonymné nadávky komukoľvek či úmyselné lži na internetových fórach nepatria k dobrým mravom. Opäť je však otázkou, čo bude kreatívne považované za zakázaný prejav.

Komisia chce teda v budúcom roku rozšíriť zoznam trestných činov platný na celom území Európskej únie. Ten vychádza z článku 83 odsek 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ten znie takto:

Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prostredníctvom smerníc ustanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblastiach obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom vyplývajúcim z povahy alebo dôsledkov týchto trestných činov alebo z osobitnej potreby bojovať proti nim na spoločnom základe.

Týmito oblasťami trestnej činnosti sú: terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí, nedovolené obchodovanie s drogami, nedovolené obchodovanie so zbraňami, pranie špinavých peňazí, korupcia, falšovanie platobných prostriedkov, počítačová kriminalita a organizovaná trestná činnosť.

V závislosti od vývoja trestnej činnosti môže Rada prijať rozhodnutie určujúce ďalšie oblasti trestnej činnosti, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v tomto odseku. Rada sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu.“

Tu nastávajú dva problémy. Zo znenia tohto článku po prvé vyplýva, že by Komisia mala obhájiť svoj návrh zaradiť trestné činy skutočnej či domnelej diskriminácie ako také závažné, že ich je možné zaradiť medzi napríklad terorizmus, organizovaný zločin či obchodovanie s ľuďmi. Ďalším krokom bude hlasovanie Európskeho parlamentu.

A ak by sa tam našla väčšina, ktorá zaradenie nových trestných činov schváli, nastáva druhý problém. Toto rozšírenie musí schváliť Rada EÚ – teda zástupcovia členských štátov – jednomyseľne. Ak by sme aj verili v dobrý úmysel rozšírenia zoznamu celoeurópskych trestných činov a skutočný záujem na ochrane diskriminovaných, ťažko si môžeme predstaviť, že všetky členské štáty za takéto rozšírenie jednomyseľne zahlasujú.

Inzercia

Už len z jednoduchého dôvodu, že na inom mieste stratégie sa píše o tom, že sa Komisia bude snažiť prijať taký mechanizmus kontroly a dodržiavania „nediskriminácie“ v jednotlivých štátoch, ktorý by za nedostatočný pokrok krajinám obmedzil alebo úplne zastavil financovanie z eurofondov:

Through rigorous monitoring, the Commission and the Member States must ensure that EU funds contribute to equality and that all EU-funded projects comply with EU law, including the Treaties and the Charter of Fundamental Rights. If projects violate EU anti-discrimination rules, funding may be suspended or withdrawn.“ (Komisia a členské štáty musia dôsledným monitorovaním zabezpečiť, aby fondy EÚ prispievali k rovnosti a aby všetky projekty financované EÚ boli v súlade s právnymi predpismi EÚ vrátane zmlúv a Charty základných práv. Ak projekty porušujú antidiskriminačné pravidlá EÚ, financovanie môže byť pozastavené alebo odobraté.)

A s tým už dnes majú problém Poľsko a Maďarsko, keď Brusel podmieňuje rozdeľovanie pokoronovej obnovy dodržiavaním svojich predstáv o právnom štáte. Môžeme si len predstaviť, že téma LGBT bude vo viacerých krajinách ešte výbušnejšou otázkou, ako je dnes právny štát u našich severných a južných susedov.

Komisia má stav uplatňovania odporúčaných opatrení monitorovať v spolupráci s Radou Európy a prvé hodnotenie majú krajiny dostať v roku 2023.

Ďalšie opatrenia

Poznámka o prínose rozmanitosti k ekonomickej prosperite firiem znie logicky a má aj svoje ekonomické opodstatnenie. Voľná diskusia a výmena názorov a myšlienok vedie v kolektívoch zväčša k nájdeniu najlepšieho možného riešenia konkrétneho problému. V tomto prípade to však zaváňa niečím úplne iným ako slobodnou výmenou názorov.

Stratégia totiž v tejto súvislosti používa pojem diversity management – teda riadenie rozmanitosti alebo riadenú rozmanitosť. A to sme už len krok od momentu, keď sa začne naplno rozprávať o kvótach. Aké percento zamestnancov takej či onakej orientácie alebo momentálneho pocitu má mať povinne každá (aj súkromná) firma.

Nikto nespochybňuje právo na rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre každého. Ak sa však celým dokumentom ako magické slovíčko vinie rovnosť, aké sú asi tie špecifické potreby zdravotnej starostlivosti pre homosexuálnych a bisexuálnych mužov či lesbické a bisexuálne ženy? Akýkoľvek špeciálny prístup je totiž v logickom aj praktickom rozpore s požiadavkou rovnosti. Jedinými priamo spomínanými druhmi zdravotnej starostlivosti v dokumente sú posilnenie oblasti duševného zdravia a prevencia HIV.

Nechýba ani stať o propagande. Z rozpočtu Únie sa budú financovať také projekty na poli médií, kultúry a športu, ktoré budú spochybňovať tzv. predsudky o tom, kto je muž a kto je žena. Nie si totiž to, čo si, ale to, ako sa momentálne cítiš. Nevyhnutnou súčasťou je aj ideovo čisté vzdelávanie mládeže.

Jedným z cieľov Stratégie je aj zvyšovanie povedomia o možnej diskriminácii po celom svete. Nejde len o tlak na schvaľovanie príslušnej legislatívy v krajinách, ktoré sa usilujú o členstvo v Európskej únii. Hovorí sa o Afrike, Ázii, Tichomorí, Latinskej Amerike a Karibiku. Zrejme ak krajiny týchto regiónov nepristúpia k opatreniam, ktoré im odporučí EÚ, Brusel zastaví rozvojovú pomoc.

Môžeme dvakrát hádať, čo si tieto krajiny s často úplne odlišným kultúrnym kontextom vyberú. Peniaze ako výmena za zákony, s ktorými nebude obyvateľstvo súhlasiť, môže byť lákadlom pre miestnych politikov. Ak je však v hre podobná finančná podpora od Číny, ktorá žiadne kultúrno-etické podmienky nedáva, takýto postup Únie povedie prinajmenšom k utuženiu postavenia Číny napríklad v Afrike.

Fóbie

A chýbať nesmú ani povinné firemné školenia proti všetkým druhom dotyčných fóbií. A propos fóbia. Fóbiu definuje odborná aj populárno-náučná literatúra ako silný až úzkostný strach z rôznych objektov či situácií. Tento stav nie je podľa odborníkov vhodné podceňovať, najmä ak ide o fóbiu z takých objektov či situácií, ktoré sú bežnou súčasťou života. Diagnostika jednoduchej fóbie je postavená na základe výskytu silného strachu či úzkosti, keď je človek v kontakte s konkrétnym fóbickým podnetom alebo si takýto podnet predstavuje.

Jednoduché fóbie sa zvyknú nazývať iracionálnymi strachmi, čím sa myslí najmä ich prehnanosť a neprimeranosť, ktorú si uvedomujú aj osoby s takouto fóbiou – napriek tomu racionálne nevedia strach potlačiť. Z tohto hľadiska nie je efektívne nejako človeka s fóbiou napomínať či povzbudzovať, aby sa „spamätal“ a podobne. Ani tlak, aby prekonal strach tým, že ho fóbickému podnetu exponujeme („hodenie do vody“) nebýva vhodná stratégia a niekedy môže viesť k zosilneniu fóbie.

A na záver už len drobná pikoška. Stratégia ako jeden z problémov označuje systémy umelej inteligencie na rozpoznávanie tvárí. Nuž chudák počítačový systém, ktorý identifikuje ako muža takého muža, ktorý sa cíti byť ženou alebo čímkoľvek iným. Asi ho zmažú. (Čitateľ iste pochopí istú mieru hyperboly.) Prípadne spoločnosť, ktorá tento systém vyvinula, dostane mastnú pokutu za to, že pre rozlišovanie nedokázala naprogramovať taký algoritmus, ktorý by zohľadnil momentálne pocity dotyčného či dotyčnej.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.