Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
13. apríl 2023

Etický kódex FiF UK

Hodnotové postoje môžete prezentovať, no nie propagovať. Podpíšte, že súhlasíte

Zamestnanci FiF UK dostali na podpísanie súhlas s etickým kódexom, ktorý zakazuje propagáciu politických, ideologických či náboženských názorov. Podľa dekana nie je podpis nevyhnutný.

Hodnotové postoje môžete prezentovať, no nie propagovať. Podpíšte, že súhlasíte

Budova FiF UK. Foto: Marco Balaz/FiF UK

Zamestnancom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) boli v uplynulých dňoch distribuované formuláre, v ktorých majú vyjadriť súhlas s obsahom fakultného etického kódexu.

„Porušenie etického kódexu môže byť dôvodom na vyvodenie akademických, pracovnoprávnych alebo disciplinárnych dôsledkov. Podľa závažnosti porušenia etického kódexu môže rozhodnúť dekan v súlade s ustanoveniami uvedenými vo vnútornom predpise,“ píše sa v tlačive.

Formulár sa končí slovami: „S obsahom Etického kódexu Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty súhlasím a beriem ho na vedomie.“ Nižšie je podpísaný dekan fakulty Marián Zouhar a vedľa sa má podpísať zamestnanec.

Tým boli v pondelok pred Veľkou nocou tlačivá distribuované s pokynmi, že ho majú podpísané odovzdať do 14. apríla.

Formulár, ktorý bol distribuovaný zamestnancom Filozofickej fakulty UK

Záväzný je aj bez podpisu

Etické kódexy ako také, samozrejme, nie sú ničím výnimočným, majú ich mnohé inštitúcie a vysoké školy nie sú výnimkou. Zvláštne však je, že sa filozofická fakulta rozhodla od zamestnancov vyzbierať podpisy, že s etickým kódexom súhlasia. Štatút Univerzity Komenského, ktorý je pre zamestnancov záväzný, pritom jasne uvádza, že medzi povinnosti člena akademickej obce patrí aj dodržiavanie „vnútorných predpisov UK a jej fakúlt a ďalších súčastí“.

Taktiež pracovný poriadok univerzity ako jednu zo základných povinností zamestnancov uvádza „sústavne sa oboznamovať so všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ním vykonávanú prácu a s vnútornými predpismi zamestnávateľa a dodržiavať ich“.

Etický kódex FiF UK je takýmto vnútorným predpisom. Ten aktuálny bol schválený v máji 2022. Z obsahového hľadiska je pozoruhodné prinajmenšom jedno jeho ustanovenie.

„Každý člen obce prijíma záväzok vyvarovať sa neetického konania. Neprípustné je najmä verejne propagovať politické, ideologické alebo náboženské názory a postoje na pôde FiF UK, v spojitosti s FiF UK alebo v mene FiF UK,“ hovorí článok 2 odsek 3 písmeno a) kódexu.

V tomto ide Etický kódex FiF UK dokonca nad rámec etického kódexu platného pre celú Univerzitu Komenského. V ňom sa síce hovorí o zákaze verejného propagovania politických názorov a postojov, avšak iba v spojitosti s univerzitou alebo fakultou, respektíve v ich mene – nie na pôde školy celkovo. O náboženských alebo ideologických názoroch či postojoch sa tento etický kódex nezmieňuje.

Zouhar: Ide o nedorozumenie

Prečo sa však fakulta rozhodla od zamestnancov pýtať podpísanie súhlasu s etickým kódexom, ktorý je pre zamestnancov tak či tak záväzný? Podľa dekana Zouhara ide o nedorozumenie.

„Formuláre som ešte minulý týždeň nechal z katedier stiahnuť a nahradiť, pričom dôvodom bola práve nevhodná formulácia, ktorú som prehliadol – nemalo ísť o vyjadrenie súhlasu, ale len o informáciu o existencii etického kódexu a potvrdenie zamestnanca, že túto informáciu dostal,“ vyjadril sa Zouhar pre Postoj.

To nám však dva od seba nezávislé zdroje z filozofickej fakulty nepotvrdili. Zhodne tvrdia, že nedostali žiadnu informáciu o stiahnutí formulárov a majú iba tlačivá o súhlase. Tieto už aj mnohí zamestnanci podpísali. Podľa jedného zo zdrojov Postoja je Zouharova verzia zavádzajúca, keďže administratívni pracovníci fakulty tieto tlačivá museli podpisovať už pred niekoľkými týždňami. Teraz ich majú podpisovať aj ostatní zamestnanci.

Prečo sa fakulta pre tento krok rozhodla, Zouhar jasne nevysvetlil. „Všetky vnútorné predpisy sú automaticky záväzné, na to netreba písomný súhlas. Ten sa však ani nepožaduje,“ vyjadril sa dekan. Dodal tiež, že zamestnancovi, ktorý formulár nepodpíše, nič nehrozí.

Zaujímali sme sa tiež o ustanovenie o zákaze propagácie politických, ideologických alebo náboženských názorov na pôde fakulty. Je to zvláštne najmä v kontexte toho, že iba v minulom mesiaci sa na filozofickej fakulte konali dve značne ideologické podujatia, o ktorých denník Postoj informoval.

Inzercia

Najprv šlo o Festival ženských práv, kde boli prezentované viaceré, najmä feministické idey, bolo tu však propagované aj používanie takzvaného rodovo citlivého alebo inkluzívneho jazyka. Viacerí z prednášateľov boli zamestnanci filozofickej fakulty. Krátko nato sa konal týždeň trvajúci „Kvír festival“, ktorý sa niesol v podobnom duchu a mal ešte aktivistickejší charakter.

Dekan fakulty Marián Zouhar v rozhovore pre Postoj tvrdil, že on v tom nevidí žiaden problém a politické či ideologické názory podľa neho na pôdu školy patria.

„Mojou predstavou, ako má fakulta vyzerať, je absolútne otvorený priestor všetkým názorom vrátane tých, ktoré označujete za ľavicové alebo pravicové. Bez akýchkoľvek problémov, čokoľvek, čo je v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, môže a má právo na fakulte zaznieť, pokiaľ to nie je spojené s agitovaním politickej strany alebo hnutia,“ vyjadril sa v rozhovore Zouhar.

Čítajte tiež

Propagovať a prezentovať

Na otázku, ako vníma vyššie citované ustanovenie v etickom kódexe fakulty, dekan písomne odpovedal, že treba rozlišovať medzi prezentovaním nejakého názoru a jeho propagovaním. „Vo vami citovanom ustanovení je dôležité slovo ,propagovať‘ (substantívum ,propaganda‘). Človek môže vyjadriť akýkoľvek názor. Prezentovaním názoru sa otvára priestor na diskusiu, ktorá je na fakulte slobodná. Vyjadrenie názoru nie je propaganda. Etický kódex má zabrániť propagande na fakulte, nie prezentovaniu názorov,“ argumentoval Zouhar.

Ak teda zamestnanec vyjadrí na fakulte, či už v rámci prednášky, alebo mimo nej, nejaký svoj názor trebárs na výšku daní či otázku prerozdeľovania verejných financií, podľa dekana mu za to nehrozí žiaden postih.

Zouhar zároveň tvrdí, že problémom nie je, ani keď sa niekto zo zamestnancov napríklad vyjadrí, že verí v Boha, respektíve má na krku alebo v kabinete zavesený krížik. „Zamestnanec nemôže mať žiadne problémy v súvislosti s vecami, o ktorých píšete. Garantuje to aj etický kódex, v ktorom sa píše o vytváraní inkluzívneho prostredia, ,ktoré umožňuje jednotlivým osobám aj skupinám vlastnú sebarealizáciu bez ohľadu na ich názory, postoje a hodnotové zameranie, príslušnosť k národu, národnosti alebo etnickej skupine, rasu a farbu pleti, jazyk a vek, pohlavie a rodovú identitu, sexuálnu orientáciu, vieru a náboženské presvedčenie, majetok a sociálny pôvod, politické a iné zmýšľanie a pod.‘,“ odpovedal dekan.

„Denne stretávam na fakulte aj ľudí s krížikom na krku, komunikujem s ľuďmi, ktorí sa otvorene hlásia ku kresťanstvu a praktizujú vieru (niektorí z nich patria medzi mojich blízkych spolupracovníkov či dlhoročných priateľov), a nikdy mi ani len nenapadlo sa nad tým čo len zamýšľať,“ dodal Zouhar.

Odporúčanie je raz problém, inokedy nie

Kde leží hranica medzi prezentovaním a propagovaním nejakého názoru či postoja, je však veľmi subjektívne. V zmysle slovníkových definícií týchto pojmov možno povedať, že kým prezentovanie je predstavovaním, predvádzaním niečoho, propagovanie je definované ako rozširovanie poznatkov o niečom spojené s odporúčaním.

Je teda otázne, ako sa s týmto orgány vykladajúce a vymáhajúce etický kódex vyrovnajú a do akej miery budú skúmať, či zamestnanec svoj postoj iba sucho oznámil alebo bol formulovaný odporúčajúco – a teda už je podľa kódexu neprípustný.

Toto je obzvlášť zaujímavé v kontexte Plánu rodovej rovnosti UK, ktorý zavádza viaceré tréningy, workshopy a školenia týkajúce sa integrácie rodovej perspektívy do výučby a výskumu, no aj iné novinky týkajúce sa rodovej rovnosti. Dekan Zouhar aj v rozhovore pre Postoj zdôrazňoval, že ide len o odporúčania, nie o príkazy.

V rámci tohto plánu rodovej rovnosti vznikli tiež viaceré príručky plné odporúčaní napríklad o používaní inkluzívneho jazyka či o rodovej citlivosti vo vzdelávaní. V niektorých týchto príručkách sa vyslovene uvádza, že vyučujúci má študentom už na úvodnej hodine odporučiť používanie rešpektujúcej a vyváženej komunikácie počas kurzu.

Čítajte tiež

Ako vidno, v niektorých prípadoch je odporúčanie celkom v poriadku – a dokonca sa priamo odporúča odporúčať. V iných prípadoch sa však zamestnanec môže dostať do problému, ak bude nejaký svoj politický, ideologický alebo náboženský názor odporúčať – alebo, inak povedané, propagovať.

Filozofická fakulta sa púšťa na tenký ľad a dostáva sa do víru rôznych paradoxov a protirečení. Je jasné, že škola sa musí vymedziť voči tomu, aby boli študentom nejaké postoje vnucované. Miesto toho zvolila inú cestu a vytvorila pre ňu mocenské nástroje, ktoré môžu byť veľmi ľahko zneužité na trestanie nepohodlných názorov a zároveň na presadzovanie tých, ktoré si škola zvolila ako svoju ideologickú líniu.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.