NÁZOR MAREKA HRUBČA: To Empower People

Ktorý kresťanský princíp Slovensko a do značnej miery aj Európska únia svojím dnešným smerovaním popiera? Je ich viac, ale jedným z nich je určite princíp subsidiarity.

Peter L. Berger a Richard J. Neuhaus pred viac než štvrťstoročím napísali esej, neskôr vydali zbierku esejí pod názvom „To Empower People“ s podtitulom „Od štátu k občianskej spoločnosti“. Berger a Neuhaus ukázali, ako zanedbávanie či oslabovanie tzv. sprostredkovacích štruktúr vedie ku katastrofe. Pod pojmom sprostredkovacie štruktúry sa mienia všetky vzťahy v spoločnosti, ktoré my ľudia medzi sebou utvárame pomimo štátne aparáty a úrádnícke štruktúry:  rodina, susedstvo, cirkvi, dobrovoľné združenia, občianske iniciatívy, v širšom ponímaní aj podnikateľské subjekty, asociácie, záujmové združenia.

Sú dôležité preto, lebo sú základným predpokladom fungovania slobodnej spoločnosti. Sú pletivom, bez ktorého je jednotlivec odkázaný na štát a priazeň tyrana. Práve tieto štruktúry – a dokazujú to nielen dejiny cirkvi – bránia tyranovi tyranizovať spoločnosť. Fungujú preto, lebo okrem cisára a jeho suity má občan niekoho, na koho sa môže v prípade ťažkostí či krízy obrátiť. Dopĺňajú a realizujú princíp pluralizmu. V praxi posiľňovanie sprostredkovacích štruktúr znamená, že nám viac než na pocitoch a náladách politických elít záleží na našej rodine, na tom, kto je náš sused alebo kto sa ním má stať, kto sedí vedľa nás na pracovisku alebo počas sv. omše, pretože sme všetci – a počas liturgie doslova – na jednej lodi. Nemyslím tým sledovať, či sa niekto v kostole tvári dostatočne skrúšene, ale skôr sa snažiť vnímať, čím žije a či nepotrebuje pomoc. Jednoducho spolupatričnosť a pravá nefalšovaná solidarita vychádzajúca z vnútra človeka, nie z programu politických strán. Tento postoj má aj politické dôsledky: ako si to na tom našom Slovensku sami usporiadame, tak to aj budeme mať. Princíp subsidiarity veľmi úzko súvisí so zdravým sedliackym rozumom.

"Spolupatričnosť a pravá nefalšovaná solidarita vychádzajú z vnútra človeka, nie z programu politických strán."

Zdieľať

Ponajprv k názvu knihy. Vzhľadom na problematický preklad pojmu „empower“ uvádzam názov v origináli. Prvýkrát ho použil John Milton okolo roku 1650, ale do moderného jazyka sa dostáva pravdepodobne až vďaka eseji spomínaných autorov z roku roku 1976. Vieme, že „power“ je sila, vitalita, moc. Takže „empower“ bude niečo ako posilniť, oživiť, zmocniť ľudí, aby mohli sami reálne konať. Zvýšiť ekonomický a sociálny potenciál ľudí riešiť problémy tam, kde vznikajú. Ale to predsa nie je nič iné než realizácia princípu subsidiarity v súkromno-verejnom živote.

Počas stagflácie 70-tych rokov, ku ktorej sa socialisti na Západe dopracovali svojimi sociálnoinžinierskymi projektmi, ľudia postupne zistili, že sú čoraz závislejší a čoraz neslobodnejší. Keďže socializmus z definície vedie k politikám „zhora-nadol“, popretie princípu subsidiarity je jeho nevyhnutným predpokladom. Žiaden seriózny argument proti princípu subsidiarity som napriek iracionálnemu sklonu slovenských kresťanov k socializmu dosiaľ nezaznamenal. 

Zdá sa, že pápeži boli opäť predvídavejší, než ktokoľvek iný: Pius XI. v roku 1931 napísal (Quadragesimo Anno, ods. 80): „Ak je nepovolené odobrať jednotlivcom to, čo môžu vykonávať vlastnými silami a vlastným úsilím a prideliť to spoločenstvu, tak je nespravodlivé preniesť na väčšiu a vyššiu spoločnosť to, čo môžu vykonávať menšie a nižšie spoločenstvá. A práve v tomto spočíva veľká ujma a zároveň rozvrat správneho usporiadania spoločnosti. Prirodzenou náplňou akéhokoľvek zásahu samotnej spoločnosti je totiž pomôcť výpomocným (subsidiárnym - pozn. KVAS) spôsobom článkom (údom - pozn. KVAS) spoločenského organizmu, a nie zničiť ich a pohltiť.

"Prirodzenou náplňou akéhokoľvek zásahu samotnej spoločnosti je pomôcť článkom spoločenského organizmu, a nie zničiť ich a pohltiť."
Pius XI., 1931

Zdieľať

O odsek vyššie: „A keď hovoríme o reforme ustanovizní, myslíme prvotne na štát, a to nie preto, že od jeho pôsobenia treba očakávať všetku nápravu, ale preto, lebo pod vplyvom individualizmu, ako sme už povedali, veci dopadli tak, že niekdajšia bohatá forma spoločenského života, ktorý sa kedysi prejavoval celým radom rôznych združení, bola potlačená a takmer vymrela, takže dnes proti sebe stoja skoro sami občania a štát.“ (ods. 79)

Alebo: Je však zrejmé, že verejná moc nemôže užívať toto svoje právo [vlastníctvo] svojvoľne; treba totiž, aby ostalo vždy nedotknuté a neporušené prirodzené právo na súkromné vlastníctvo a na dedičné odovzdávanie vlastných dobier, právo, ktoré štát nemôže potlačiť, pretože „človek bol skôr než štát“* a tiež preto, že „domáce spoločenstvo logicky aj historicky predchádza občianske spoločenstvo“*. Práve preto múdry pápež už vtedy hlásal, že štátu nie je dovolené tak zaťažiť súkromné vlastníctvo nadmernými daňami a poplatkami, že ho privedie priam na pokraj biedy.“ (ods. 49)

Iba dodávam, že hviezdičkou sú označené odkazy na Rerum Novarum Leva XIII., ods. 6 a 10.

Je zrejmé, že tieto odseky sú do určitej miery vytrhnuté z textu encykliky aj z dejinného kontextu tridsiatych rokov minulého storočia. Môj príspevok však nechce a nemôže byť komplexnou rozpravou o vzťahu občana a štátu, ale môže byť akýmsi všeobecným úvodom k sprostredkovacím štruktúram. Jednotlivým štruktúram sa azda budem venovať podrobnejšie nabudúce. Jedno je však isté: kto nechce čítať Bergera alebo Neuhausa, nech si aspoň zbežne prečíta encykliku Quadragesimo Anno. Najlepšie predtým, než ponúkne rozhovor do volebných novín strany, ktorá sa síce tvári sociálne aj demokraticky, a pritom celým svojím bytím princíp subsidiarity popiera. Smer nemôže vyznávať ani presadzovať princíp subsidiarity, pretože by tým poprel svoju podstatu. Ako píše Pius XI., je to márna nádej, chcieť získať socialistov za cenu ústupkov voči zásadám kresťanskej pravdy.

Marek Hrubčo
Autor je analytik, prekladateľ a člen hnutia Nová väčšina.

Ilustračné foto: flickr.com (licencia CC)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo