Matej Gavlák

Matej Gavlák

Autor v roku 2015 dosiahol bakalársky titul z anglického jazyka a histórie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, a nasledujúcich niekoľko mesiacov strávil v Londýne. V súčasnej dobe pracuje v rodinnej firme a externe dokončuje magisterské štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

    Strana 1

    Strana 1