Identita regiónu v globálnej súčasnosti

Aké možnosti majú malé kultúry presadiť svoju jedinečnosť v globálnom svete? Je rozmanitosť umenia rôznych minorít a subkultúr obohatením globálneho sveta?

V súčasných tendenciách modernej spoločnosti je globalizovanie sveta vo veľmi pokročilom štádiu. Ľahká dostupnosť informácií prostredníctvom médií má za následok aj ich rýchle šírenie a zrýchlený vplyv na podoby kultúry. Človek bez pevného ukotvenia v konkrétnej kultúre a konkrétnom hodnotovom systéme má sťažené podmienky spoznať zmysel vlastnej existencie. Nepozná svoje korene, svoj rod, stráca smer, prestáva si klásť gauguinovskú otázku: Kto si? Odkiaľ prichádzaš? Kam kráčaš? Nenachádza na svojej ceste Labyrintom Ariadninu niť a ocitá sa na jeho konci pred zlovestným Minotaurom. Toto mýtické stvorenie je vlastne metaforou úzkosti, existenciálneho strachu, pocitu márnosti, ktorý na blúdiaceho človeka čaká, aby ho pohltil.

"Potreba zdravej kultúry, odvíjajúcej sa kontinuálne, je veľmi podstatná. Má silu byť Ariadninou niťou, ktorá nám poskytuje istotu návratu z kľukatých chodníčkov experimentovania, vracia nám istotu."

Zdieľať

Potreba zdravej kultúry, odvíjajúcej sa kontinuálne, je preto veľmi podstatná. Má silu byť Ariadninou niťou, ktorá nám poskytuje istotu návratu z kľukatých chodníčkov experimentovania, vracia nám istotu. Kultúra nám umožňuje identifikovať seba ako osobu, začleniť sa do spoločenstva, do národnej kultúry, byť originálnym spolutvorcom kultúry ľudstva ako takého. Len touto originalitou nachádzame svoje meno, vlastnú definíciu uprostred mnohosti a spätne vrastať do nadosobných množín.

Opakovaná originalita stráca na význame, redukuje svoj účinok, až zaniká ako individuálna hodnota, hynie v našom vedomí. Krása lúky spočíva v mnohorakosti flóry. Jediný druh rastlín, čo ako by sa javil ako najkrajší a jediný správny, by nádheru lúky degradoval. Jednota v rozmanitosti – to je lúka, to je ekosystém. A takúto diverzitu si priam vyprosuje aj všeľudská, globálna kultúra. Nekonečnú variabilitu, striedanie originalít. Krása spočíva v originalite, neopakovateľnosti, mnohorakosti, vo vzájomnej úcte jedinečných prejav, v dialógu a tvorivom napätí jednotlivých kultúr. Čím je rozmanitosť sveta väčšia, tým sa svet väčšmi obohacuje, provokuje a inšpiruje k novým bádaniam.

Súčasné chápanie globalizmu má však tendenciu k uniformite, k nekonečnému opakovaniu momentálneho nápadu, k splývaniu originálnych výkonov s lacnými ponáškami na ideál krásy. Komercionalizácia kultúry, ktorá tento jav sprevádza, pretvára kultúru na Labyrint krivých zrkadiel. Ľudská individualita sa potláča, nivelizuje, unifikuje sa jej myšlienková aj estetická štruktúra.

Nato, aby sme neupadli do chaosu slepého prijímania uniformne ponúkanej modernity, potrebujeme pestovať hlbokú identitu. Iba z tejto istoty sa dá vykročiť na neprebádané teritóriá, hľadať a experimentovať.

Národná kultúra ako jednota regionálnych kultúr jedným z opakovaných, no originálnych experimentov ľudstva, nekončiacim sa pokusom človeka po svojom, vždy nanovo definovať seba, svet, seba vo svete a svet v sebe. Zveladovať ju a udržiavať. Iba tak môžeme obohacovať svoje okolie a iba na zaklade zachovanej mnohorakosti môžeme spoločne vytvárať pestrofarebnú lúku. Iba taká globalizácia nerozmnoží bezvýchodiskovosť a úzkosť z prázdnoty. Naopak, uvoľní tvorivý potenciál, prítomný v každej miestnej kultúre. 

Timotej Križka
Autor je spolupracovník Postoy.sk.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo