Slováci a potraty: Čím starší, tým viac pro-life

Slováci a potraty: Čím starší, tým viac pro-life

Na národnom pochode za život v Bratislave boli všetky generácie. (Foto: Anton Frič)

Názory Slovákov na potraty sa za posledných pár rokov trochu zmenili. Posilnil prúd, ktorý pripúšťa potraty len z vážnych dôvodov.

Konkrétne sa posilnil prevládajúci názor, že interrupcie by mali byť dovolené len z veľmi vážnych dôvodov. A tiež sa ukazuje, že s vekom rastie pro-life presvedčenie. 

Agentúra FOCUS zisťovala koncom januára pre Fórum života postoje Slovákov k interrupciám. Podľa viac ako polovice respondentov (59 %) by interrupcia mala byť dovolená len z veľmi vážnych dôvodov. Štvrtina respondentov si myslí, že umelý potrat je prípustný z akýchkoľvek dôvodov. Podľa desatiny respondentov (11 %) by umelé ukončenie tehotenstva nemalo byť dovolené vôbec, teda zo žiadnych dôvodov.

Základné zistenia prieskumu agentúry FOCUS, ktorý robili pre Fórum života od 22. do 31. januára tohto roku na vzorke 1 009 respondentov starších ako 18 rokov. Výsledky prieskumu poskytlo Denníku Postoj Fórum života.
=> Oproti prieskumu z roku 2011 sa posilnil prevládajúci názor, že interrupcie by mali byť dovolené len z veľmi vážnych dôvodov. 
=> Medzi týmito dôvodmi ľudia najviac tolerujú ohrozenie života matky a poškodenie plodu, najmenej ekonomické dôvody a pohlavie. 
=> Skupia tvrdých odporcov potratov mierne zoslabla.
=> S vyšším vekom silnie pro-life názor


Oproti výsledkom prieskumu v roku 2011 došlo v tomto roku k posunom v názoroch obyvateľov. Prevládajúci názor, že interrupcie by mali byť dovolené len z veľmi vážnych dôvodov, sa posilnil. Aktuálne si to myslí 59 % respondentov, kým v roku 2011 to bolo 53 % opýtaných).

Je pravdepodobné, že posilnenie tohto názoru mohol spôsobiť presun z kategórie tvrdých odporcov, myslí si šéf FOCUSu Martin Slosiarik. 

Podiel zástancov názoru, že potrat by nemal byť dovolený vôbec, totiž poklesol – zo 16 % v roku 2011 na aktuálnych 11 % respondentov.

„Na pokles podielu tvrdých odporcov však môžu mať do istej miery mierny vplyv aj prirodzené demografické procesy, konkrétne úmrtnosť, keďže práve v najvyššej vekovej kategórii je podiel najtvrdších odporcov potratov najvyšší,“ vysvetľuje Slosiarik. 

Postoje k interrupciám (FOCUS, január 2016)

Otázka: „Podľa vás malo by byť umelé ukončenie tehotenstva (tzv. interrupcia) dovolené z akýchkoľvek dôvodov alebo len z veľmi vážnych dôvodov, alebo zo žiadnych dôvodov?“

Vývoj postojov k interrupciám (2007 – 2016)

(Poznámka: V roku 2007 znel druhý variant odpovede „len z dôvodov presne špecifikovaných v zákone“.)

Viac rokov, viac pro-life

„V dátach registrujeme, že miera akceptácie potratov klesá s vekom,“ hovorí Slosiarik. Otázne, samozrejme, podľa neho je, či ľudia menia názory na túto otázku s vekom, alebo to tak nie je. „Myslím si, že postoj k týmto otázkam je ovplyvnený aj určitými spoločensko-kultúrnymi faktormi a dobou, v ktorej človek vyrastá, a tá je dnes liberálnejšia v týchto otázkach, než to bolo v minulosti,“ dodáva. 

Pri pohľade na vekovú štruktúru odpovedí je zrejmé, že tvrdých odporcov potratov je najmenej medzi mladými. „Podiel tvrdých odporcov potratov v najvyššej vekovej skupine je trojnásobný v porovnaní s najnižšou vekovou skupinou. A zároveň, naopak, podiel ľudí s extrémne liberálnym názorom (interrupcia z akýchkoľvek dôvodov) je v najnižších vekových kategóriách na úrovni tretiny takýchto respondentov, zatiaľ čo v najvyššej vekovej kategórii len na úrovni desatiny takýchto respondentov,“ priblížil Slosiarik. 

Postoje k interrupciám podľa veku

Z dôvodov tolerujú hlavne život matky

Ľudí, ktorí zo zásady neodmietajú potraty, sa v prieskume pýtali aj na to, z akých vážnych dôvodov je pre nich interrupcia prípustná. Z výsledkov vyplýva, že najvážnejším dôvodom na umelé ukončenie tehotenstva je „ohrozenie života matky“, myslí si 91 % respondentov.

Ďalšími dôvodmi sú podľa odpovedí zistenie, že plod nie je schopný života alebo že je ťažko poškodený (89 %), ďalej znásilnenie alebo incest (83 %), ohrozenie zdravia matky (82 %) a genetické dôvody (76 %).

Výrazne menej respondentov (46 %) považuje za dôvod na interrupciu aj narušenie psychickej pohody matky. V prípade ekonomických alebo sociálnych dôvodov rodiny by interrupcie mali byť dovolené podľa 44 % respondentov. Nechcené pohlavie dieťaťa je dôvodom interrupcie pre 16 % týchto opýtaných.

Oproti výsledkom prieskumu v roku 2011 nedošlo v tomto roku k výraznejším posunom v názoroch na dôvody pre interrupciu.

Jedinou výnimkou je mierny pokles kladných odpovedí v prípade interrupcií z ekonomických alebo sociálnych dôvodov rodiny (o 4 percentuálne body) a z dôvodu predpokladu, že pokračovanie tehotenstva naruší psychickú pohodu matky (o 3 percentuálne body).

Názory na to, v akých prípadoch by mali byť interrupcie povolené
z tých respondentov, ktorí interrupcie zásadne neodmietajú (895 respondentov)

Marcela Dobešová: Pokles potratov neznamená, že je spoločnosť pro-life

Predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová vidí v prieskume aj dobré správy. Podľa nej plodnosť začína byť hodnotou, ktorú si treba vážiť. 

Ako hodnotíte, že sa medzi Slovákmi posilnil názor, že interrupcie by mali byť dovolené len z veľmi vážnych dôvodov? Je to dobré alebo skôr negatívne? 

Je to dobrá správa pre nás. Víziou Fóra života je žiť v spoločnosti, ktorá rešpektuje ľudský život od počiatku až po prirodzenú smrť. Máme zákon, ktorý je veľmi liberálny voči potratom. Napriek tomu potraty na Slovensku klesajú. Kým v roku 1997 bolo vykonaných 22 318 potratov, v roku 2014 potraty na Slovensku klesli o 2/3 na 7 004. Úlohou každého pro-lifera je meniť srdcia. Ak zmeníme myslenie ľudí, zmení sa aj interrupčný zákon.

Vidíte tam priestor na osvetu?

Osveta a informovanosť o tom, že život človeka sa začína počatím a treba tento život, jeho dôstojnosť, chrániť v každej jeho fáze, je stále mimo celospoločenského záujmu.

To, že klesajú potraty a názory ľudí sú v neprospech potratov z ekonomických či sociálnych dôvodov neznamená, že je spoločnosť nastavená pro-life. Životný štýl sa zmenil. Stále sú v protiklade dve základné ľudské práva – právo na život a právo osobnej slobody.Sex sa oddelil od lásky. Preto je potrebné zabrániť počatiu. Ponúka sa antikoncepcia, ktorá má tiež klesajúcu tendenciu. Ale bez regulácie sa predávajú tabletky „po“ tzv. núdzovej antikoncepcie, dokonca nelegálne cez internet môžete kúpiť potratové tabletky. Neskôr chcem dieťa, je tu možnosť objednať si ho. Asistovaná reprodukcia, surogátne materstvo sú nové formy, kde sa v zárodku ničí ľudský život a ľudská dôstojnosť.

Čomu pripisujete fakt, že v poslednom prieskume bolo o niečo menej odpovedí v prospech interrupcií z ekonomických alebo sociálnych dôvodov a tiež z dôvodu narušenia psychickej pohody matky? 

Je tu viacej faktorov. Málokto dnes už pochybuje, že ľudský život sa začína počatím. Je veľa neplodných párov, túžia po dieťati, preto si uvedomujú absurdnosť potratu. Plodnosť začína byť hodnotou, ktorú si treba vážiť. Ako som vyššie spomínala, súvisí to s novým životným štýlom, ktorého dosah vidno aj na demografickom prepade.

Čo si z prieskumu berie Fórum života pre svoju ďalšiu činnosť?  

Prieskum je jeden z dôležitých nástrojov, ktorý je nutný pri strategickom plánovaní. Opakovane analyzujeme a plánujeme. Práve sme vo fáze, keď prehodnocujeme naplnenie starého plánu a pripravujeme sa na nový plán.

Situácia po národných pochodoch za život a referende o rodine sa mení nielen v spoločnosti, ale aj vo vnútri pro-life. Vyrástla nová generácia, ktorá má guráž a stará generácia má skúsenosti. Nutnou podmienkou je spolupráca hlavne v pluralite názorov.

Fórum života je platformou, ktorá združujuje 51 mimovládok, desiatky spolupracujúcich organizácií a stovky jednotlivcov, podporovateľov a dobrovoľníkov, ktorých spája spoločná vízia – ochrana ľudského života v každej jeho fáze a rodiny ako optimálneho miesta rozvoja ľudskej osobnosti. Je zriaďovateľom neziskových organizácií poskytujúcich všeobecno-prospešné služby Poradne Alexis, n. o. a gynekologickej ambulancie Gianna, n. o.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo