Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Voľby 2023 Komentáre a názory
22. september 2023

PS údajne atakuje 18 percent

No tak počkať, nepomýlili ste si krajinu?

Už týždne, ba mesiace sa nestačím čudovať a pretieram si neveriacky oči.

No tak počkať, nepomýlili ste si krajinu?

Foto: Postoj/Juraj Brezáni

A v každom novom predvolebnom prieskume hľadám náznaky, či nejde o omyl, tlačovú chybu, kruté nedorozumenie alebo nepochopiteľný po­sun na časovej alebo priestorovej osi.

Už týždne, ba mesiace si hovorím: No počkať, to nemôže byť pravda.  

Veď to nie je táto krajina!

Veď progresívna strana nemôže predsa na Slovensku získať 18 percent. Teda strana, ktorá chce liberalizovať potraty, aplikovať trest­né právo na ná­zo­ro­vé prehrešky, prestáva výmenou žien za „te­hotné osoby“ uplatňovať základy biológie, žiada hriešne nákladnú reformu rodných čísiel, le­bo tie dnešné nadbytočne iden­ti­fi­kujú ro­dovú príslušnosť, a presadzuje slobodnú voľbu po­hla­via na úra­de. Také niečo pritom zaviedlo zatiaľ iba zopár vy­ši­nu­tých západných štátov.

Nie je to táto krajina, či je?

Nedávno vyšlo nové vydanie ročne aktualizovanej World Cultural Map, teda Kultúrnej mapy sveta, podľa me­to­diky Inglehart-Welzel. Kaž­dý rok žasnem, ako presne tento model dokáže pomocou iba dvoch parametrov – „Tra­di­tional vs. Secular Values“ a „Survival vs. Self-Ex­pres­sion Va­lu­es“ – mapovať hodnotové rozloženie sveta.

Vôbec neprekvapuje, že úplný extrém na pravom hornom konci tvo­ria Švédi, sociologické štúdie a štandardné dielo Je Švéd člo­ve­kom? to hovoria už desaťročia.

Prekvapuje, že aktéri najkrvavejšej európskej vojny po druhej sve­to­vej – Rusko a Ukrajina – sú na mape dosť blízko pri sebe, rov­na­ko ako arcinepriatelia, ktorí da­li v tomto týždni o sebe vedieť – Azer­bajd­žan a Arménsko.

Chápem, ak toto zistenie trpiacich Ukrajincov a Arménov urazí: no čo už, su­sedstvo, v ktorom žiješ, sa nedá poprieť.

Nie ste síce úplne normálni, no vo World Cultural Map tak vyzeráte. Zdieľať

Veľmi zaujímavé je umiestnenie Slovenska.

Na World Cultural Map ste totiž takmer v strede sveta. Ak by ste neboli tak trošku nad­prie­mer­ne sekulárni, tak by ste na na­šej pre­krás­nej zemeguli pred­sta­vovali absolútny hodnotový stred.

Spolu s krajinami ako Thajsko, Taliansko, Chor­vát­sko a Iz­rael pô­so­bíte ako jeden z najpriemernejších národov sveta.

Keby som bol Slo­vák, tak sa zisteniami tejto štúdie poriadne pýšim. Nie ste síce úplne normálni, no vo World Cultural Map tak vyzeráte.

Ja som, žiaľ, Rakúšan a mňa naše umiestnenie na mape hodnôt ne­po­te­šilo: Rakúsko je na úplnom okraji katolíckej Európy, pričom náš naj­bliž­ší sused na mape je štát, ktorý raz za čas šupne ľudí za ne­správ­ne os­lo­ve­nie trans­rodovej osoby do basy – Kanada.

Človek si povie, že volebný program, ktorý skoncuje s pojmom že­na, by mohol skôr uspieť v Rakúsku.

Že Slovensko nie je na to tá správna kra­ji­na.

Pomocou malého výskumu som však zistil, že veci sa majú trochu inak. Do Národnej rady Rakúskej republiky na­prí­k­lad nikdy ne­za­sad­la strana, ktorá by mala v sociálno-etických otázkach taký extrémistický program ako Progresívne Slovensko.

Dal som si tú prácu a pozrel som si predvolebné programy najprogresívnejších partají západne od vás. Ako staromódni Nemci ho­vo­rievali, takáto lektúra ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, teda „ne­podlieha dani zo zábavy“.

Volebný program nemeckých Zelených z roku 2021 má 271 nestráviteľných strán.

To ste zaspali dobu? Slováci sa vám za také zápecníctvo vy­smejú. Zdieľať

Volebný program rakúskych Zelených z roku 2019 bol čistým skla­ma­ním. Text je síce kontaminovaný gender-citlivým jazykom, ale žiadne úle­ty á la PS neobsahuje.

Naši Zelení vôbec neriešili potraty a nijako nežiadali voľbu po­hla­via na matrike: dali tam iba nevinnú nezáväznú vetu: „Ta­bu­izá­cia a patologizácia trans* a inter* ľudí nemá v našej spoloč­nosti mies­to a musí sa skončiť. Preto neúnavne bojujeme za väč­šie se­ba­ur­čenie...“

V mnohých kapitolách priam šokuje výskyt mnohých dávno prekonaných heteronormatívnych a binárnonormatívnych stereotypov – píše sa tam bež­ne o ženách.

S plnou váž­nos­ťou tam nechali vety ako túto: „Zo­sú­ladenie rodiny a práce pre mužov a ženy si konečne vyžaduje vhod­nú sociálnu infraštruktúru.“

Inzercia

Čože? Muži a ženy a nič iné ani žiadna hviezdička! To ste zaspali dobu? Slováci sa vám za také zápecníctvo vy­smejú.

Iba trošku lepšie to dopadlo s nemeckými Zelenými.

Tí aspoň žiadali „zmenu zápisu pohlavia a mena na žiadosť dot­knu­tej osoby bez potreby nanúteného psychologického posúdenia“. A ve­deli to za priaznivých okolností ľavicovo-zeleno-liberálnej koa­lí­cie aj presadiť.

Okrem toho vyžaruje predvolebný program nemeckých Zelených po­dob­nú hodnotovú biedu ako program Rakúšanov. K téme potratov písali: „Roz­hod­nutie, či žena ukončí alebo neukončí tehotenstvo, je len na nej.“

Čo tým chceli povedať? To v Nemecku otehotnejú iba ženy alebo čo?

To má byť čo, vážne sa chcú ešte pýtať rodičov? Zdieľať

Hľadal som ďalej a našiel som v západnej Európe iba jednu stranu, kto­rá môže aspoň v náznakoch začať konkurovať pokročilosti vašej PS.

Strana sa volá D66 a v deväťdesiatych rokoch dosiahla raz re­kord­ných 15,5 percenta. Niektorí na Slovensku ju možno poznajú vďaka europoslankyni Sophie in ’t Veldovej, ktorá chodila s po­sad­nu­tou vervou na všetky dúhové pochody sveta.

Aj Holanďania idú čoskoro voliť, volebný program D66 je už hotový a aspoň holandskí progresívci sa nedali zahanbiť.

Žiadajú zavedenie nového sviatku Keti Koti, t. j. dňa oslobodenia od ko­lo­nia­liz­mu a rasizmu, a zamestnávateľov iba „vyzývajú“, aby v tieto dni poskytli zamestnancom voľno. Žiadajú „rýchly pre­chod na inkluzívnu mikulášsku oslavu pre všetkých“ a „prísnejšie tre­sty v prípadoch otvorenej diskriminácie“.

Transrodovým osobám sľubujú kratšie čakacie lehoty v zdra­vot­níctve a zmenu „registrácie vášho pohlavia bez zásahu súdu ale­bo psy­cho­ló­ga“. To pripomína nemecký zákon o sebaurčení, ktorý prav­de­po­dob­ne nadobudne v novembri 2024 platnosť.

Nápadne zdržanliví sú progresívci z ultraliberálneho Ho­land­s­ka pri té­me zmeny pohlavia osôb mladších ako 16 rokov. Nechali tam totiž re­akcionársku podmienku, že „sa to uskutočňuje na základe splno­moc­nenia zákonných zástupcov, na­prík­lad rodičov“.

To má byť čo, vážne sa chcú ešte pýtať rodičov?

Holandská koncepcia rodičovstva je napokon jediný bod v programe D66, pri ktorom by mohli dokonca aj slovenské súdružky blednúť od zá­vis­ti. Holanďania si síce v iných kapitolách protirečia a stále nevykorenili stupídne zaostalé pojmy ako muži a ženy a obidva­ja ro­di­čia.

To je jediné, čo pani JUDr. Plavákovej, PhD., ešte nenapadlo. Zdieľať

No musím uznať, že aspoň raz tam dali oča­ru­jú­co priekopnícku po­žia­dav­ku:

„Aj tretí alebo štvrtý rodič by mal mať možnosť stať sa zákonným ro­dičom dieťaťa a mať zákonnú starostlivosť.“

Zákonné právo mať troch, štyroch, a prečo nie pia­tich, šiestich ale­bo siedmich rodičov – to je jediné, čo pani JUDr. Plavákovej, PhD., eš­te ne­na­pad­lo.

Odhliadnuc od tohto inšpirujúceho detailu som zistil, že pred­vo­leb­né programy pro­gre­sívcov na vychválenom vyspelom Západe sú také po­lovičné, ne­do­ro­be­né, od­flák­nu­té.

Iba vy Slováci máte progresivizmus v celej svojej šírke a hĺbke. Créme de la créme. Špičkový, fajnový, komplet.

Len ako to, že takáto vyšinutá partia v hodnotovo stredovej kra­ji­ne aš­piruje na volebné víťazstvo?

Je Slovensko táto krajina?

Podľa mňa nie.

Budem preto pevne veriť, že sa ne­dorozumenie do 30. sep­tem­bra vy­rie­ši.

Odporúčame

-20%
Život s chuťou
11,90 9,52

Diár 2024 / / Život s chuťou

Objavte bohatstvo saleziánskej spirituality, ktorý prináša hlboké zamyslenia nad Božím slovom, ale aj kratšie či dlhšie svedectvá o tom, čo náš život napĺňa a z bežných vecí robí nezabudnuteľné.

Objavte bohatstvo saleziánskej spirituality, ktorý prináša hlboké zamyslenia nad Božím slovom, ale aj kratšie či dlhšie svedectvá o tom, čo náš život napĺňa a z bežných vecí robí nezabudnuteľné.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.