NÁZOR: Rudolf Bauer o Opus Dei

Dielo Božie (lat. Opus Dei), ktoré sprostredkoval španielsky kňaz, dnes už svätý Josemaria Escrivá de Balaguer, je na Slovensku stále pomerne neznáme. Kolujú o ňom rôzne dezinformácie a mýty, čo samo osebe je dôvod navyše, aby pritiahlo pozornosť každého, kto hľadá pravdu alebo kto sa snaží o prehĺbenie svojej kresťanskej viery.

Dielo vzniklo na základe videnia, ktoré mal 2. októbra 1928 v Madride v tom čase ešte len 26-ročný, ale už pripravený kňaz Josemaria Escrivá a ktoré mu ukázalo “široké dejinné spasenie ľudstva ožiarené Božou láskou”. Toto nadprirodzené videnie kňaza prinieslo na svet nový nástroj cirkvi, založený na Stvoriteľovom zámere univerzálneho volania k svätosti a vytvorenia Diela, „ktoré obnoví ľudstvo“.

Svätosť pre každého

Podstatou tohto duchovného projektu je, že každý - veriaci aj neveriaci, mladý alebo starý, slobodný alebo ženatý, zdravý alebo chorý, vzdelaný či nevzdelaný, nech pracuje kdekoľvek, nech žije kdekoľvek - je povolaný k svätosti. Božím zámerom vo videní sv. Josemariu bolo pripomenúť zabudnutú pravdu, že všetci ľudia sa majú posväcovať a že väčšina sa má posväcovať uprostred tohto sveta, v bežnej práci. Ľudia zo všetkých spoločenských skupín - politik alebo vodič električky, manažér či úradník, vysokoškolský profesor či robotník, herec alebo upratovačka - sa majú usilovať o kresťanskú dokonalosť ako súčasť občianskeho života.

Podľa svätého Josemariu majú “vykonávať apoštolát priateľstva a dôvery, ospravedlňovať, chápať, utopiť zlo v záplave dobra, byť sväto zmierliví k ľuďom a sväto nezmieriteľní ku chybám, byť rozsievačmi pokoja a radosti, priateľmi slobody, spolužitia a dialógu s tými, ktorí nezdieľajú naše myšlienky”. Cieľ náročný a ambiciózny, nielen dosiahnuť svoju spásu, ale rovno “preskočiť očistec” a po pozemskej púti zaklopať priamo na bránu svätého Petra ako člen spoločenstva svätých.

Modlitba, pokánie, činnosť

Začiatkom 20. storočia táto „nová správa z Nebies“ vyvolala značný rozruch. Všeobecne prevládajúcim názorom v tom čase bolo, že cesta k svätosti vedie cez povolanie kňaza alebo zasvätenej osoby v nejakom existujúcom náboženskom ráde. Posväcovanie každého svojou prácou, napriek slovám svätého Pavla „lebo je to Božia vôľa, vaše posvätenie“, bolo pozabudnuté. Svetský charakter Diela budil prekvapenie, ale aj pohoršenie. Tí, ktorí pomáhali novému projektu, boli označovaní za bláznov, slobodomurárov a heretikov.. Niektorí obviňovali Dielo, že sa snaží zničiť inštitút zasväteného života a pripravuje rehoľníkov o povolania. „Protivenstvá dobrých“ zašli až po zasielanie oficiálnych sťažností Svätej stolici s tým, že Dielo je veľmi nebezpečné pre cirkev v Španielsku. Josemaria Escrivá vnímal tieto protivenstvá ako skúšku zoslanú zhora. A tak sa jeho záujem sústredil na to, aby bolo zožaté „dobro, pre ktoré Pán toto protivenstvo dopustil“. S odstupom času sa dá povedať, že prenasledovanie Diela v jeho počiatkoch bolo aj v tomto prípade podmienkou jeho duchovného rastu a pomohlo preukázať jeho opodstatnenosť.

“Dnešný úpadok západnej civilizácie a viaceré prehry na bojisku ,kultúrnej vojny´ si vyžadujú, aby kresťan bol čo najlepšie pripravený prispieť k šíreniu dobra, Božej lásky a kresťanskej radosti.” Zdieľať

Univerzálne volanie k svätosti polozabudnutého Božieho zámeru znamená, že táto výzva oslovuje každého človeka, veriaceho aj neveriaceho. Princíp univerzálnosti podčiarkol aj známy historik Paul Johnson, ktorý sa vo svojej poslednej knihe Ježiš - životopis pre 21. storočie pokúsil interpretovať “Ježišových desať nových prikázaní”. Druhé “nové” prikázanie podľa Johnsona znie: „Prijmi univerzalitu a drž sa jej“, čím rozumie, že „všetci ľudia sú blížni v Božích očiach a majú sa stať blížnymi aj vo svojich vlastných očiach“. Takýto univerzalizmus nerozlišuje medzi mužom a ženou, čiernym a bielym, vzdelaným a nevzdelaným a bez ohľadu na pôvod či rasu vyjadruje Božiu lásku ku každému ľudskému stvoreniu bez výhrady.

Dnešný úpadok západnej civilizácie a viaceré prehry na bojisku “kultúrnej vojny” si vyžadujú, aby kresťan bol čo najlepšie pripravený prispieť k šíreniu dobra, Božej lásky a kresťanskej radosti. Porozumenie a pochopenie toho, že kresťan, ktorý “má prijať osobnú zodpovednosť v profesionálnom a spoločenskom živote, aby boli všetky pozemské skutočnosti predchnuté kresťanským duchom”, musí byť na to dobre pripravený.

Evanjelizovať, oslovovať neveriacich či hlásať radostnú zvesť je v dobe, keď prirodzené je považované za nemoderné, náročná úloha. Sv. Josemaria vo svojej prvej a najznámejšej knihe Cesta, ktorá je dnes už klasickou knihou duchovnej literatúry, nazývanou aj „Tomášom Kempenským modernej doby“ hovorí: “V prvom rade modlitba, potom pokánie a až na treťom mieste činnosť.“

Software treba aktualizovať

Opus Dei dnes ponúka špecifickú prípravu na zvládnutie výziev dnešnej doby, ktorá je vhodnou kresťanskou výzbrojou do dnešného sveta. Opus Dei dnes dopĺňa prácu miestnych cirkví tým, že ponúka formačné krúžky, duchovné obnovy, prednášky, rozhovory, duchovné cvičenia, semináre a pastoračnú starostlivosť, ktoré pomáhajú ľuďom rozvíjať ich osobný život a apoštolát. Táto možnosť je adresovaná všetkým, ktorí o to prejavia záujem. Prehĺbenie kresťanského života cestou modlitby a pokánia je nutným predpokladom pre aktívne a účinné zapojenie sa do hlásania radostnej zvesti aktuálnym spôsobom a tiež odolávania útokom na duchovnom bojisku.

Software v „operačnom systéme“, ktorý doniesol na Zem Ježiš Kristus, je potrebné neustále aktualizovať. Preto v histórii cirkvi vznikali a pravidelne vznikajú nové Božie diela, inšpirované Božími zámermi, cestou Božích zjavení či vnuknutí.

Opus Dei, ako jeden z posledných Božích zámerov, ktorého nástrojom bol svätý Josemaria Escrivá, reflektuje potreby cirkvi po dvadsiatich storočiach jej existencie. Ponúka duchovnú formáciu pre každého človeka, pre dnešný a budúci svet. Znovuobjavením slov svätého Pavla „lebo je to Božia vôľa, vaše posvätenie“ prináša navyše radosť ako novú pridanú hodnotu pre kresťanov. Posväcovanie každého svojou prácou prináša novú motiváciu tisícom obyčajných ľudí, ktorí doteraz ani nesnívali, že by sa práve oni mohli dostať do elitného spoločenstva svätých.

Opus Dei ako Dielo Božie je Božím zámerom, ktorý je prejavom úžasnej a stále nanovo objavovanej lásky nášho nebeského Otca a jednou z odpovedí a ciest, akým spôsobom hlásať radostnú zvesť a realizovať svoj osobný apoštolát v dnešnom svete.

Svätý Josemaria Escrivá sa narodil v Španielsku v roku 1902 a zomrel v Ríme v roku 1975. V roku 1992 ho Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného a v roku 2002 za svätého. Sviatok sv. Josemariu Escrivu sa slávi 26. júna vo výročný deň jeho smrti. Opus Dei sa rýchle rozrastalo a dnes má v 67 krajinách na svete viac ako 85 tisíc členov, z toho 1900 kňazov. Ďalšie informácie je možné získať na www.opusdei.sk, en.romana.org (bulletin prelatúry Opus Dei), www.escrivaworks.org a www.josemariaescriva.info.

Rudolf Bauer
Autor je starostom mestskej časti Košice - Západ, bývalý poslanec NR SR a člen KDS.

Ilustračné foto: www.knazi.sk, rcspiritualdirection.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo