Ján Duda

Ján Duda

Súdny vikár spišskej diecézy a profesor kánonického práva na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

  Strana 1

  Inkulturácia
  Minikázeň Inkulturácia

  Ak ľud prijme Boha do svojej kultúry, čiže do svojho spôsobu života, viera v Boha sa v národe s Božou pomocou veľmi dlho udrží a národ robí ušľachtilým a kultúrnym.

  Otčenáš, Ježišov poklad

  Otčenáš, Ježišov poklad

  Evanjelium 17. nedele v cezročnom období je o tom, že Ježiš naučil učeníkov modlitbu Otčenáš (Lk 11,1-13).

  (1) Panuje zhoda, že modlitba Otčenáš obsahuje oslovenie (Otče náš), päť prosieb v Lukášovej verzii a sedem prosieb v Matúšovej verzii (Mt 6,9-13). Taktiež je zhoda v tom, že v modlitbe Otčenáš je obsiahnutý súhrn celého Evanjelia (KKC, 2761) alebo že je „skrátenou modlitebnou formou Evanjelia“ (Cantalamessa 246). Potrebujeme sa „prekopať“ modlitbou Otčenáš, aby sme možno nadobudli schopnosť modliť sa a aby sme si uvedomili to, za čo sa máme modliť. Lebo je to modlitba, ktorú nás učí Ježiš.

  (2) Prečo sa máme modliť? Lebo Ježiš sa modlí, Ježiš nás učí modliť sa, Ježiš nás pozýva modliť sa. A čo, ak sa nemodlíme, lebo nás to nikto neučil a k modlitbe nepozýval? Treba nájsť skrátka „odvahu začať sa modliť“ (kardinál Carlo Martini). Skrátka, rozhodnúť sa a začať. Azda najvhodnejšie modlitbou Otčenáš.

  (3) Zdá sa, že modlitba Otčenáš bola v prvotnej cirkvi skutočným „pokladom“, ktorý sa odovzdával kandidátom krstu (katechumenom) až večer pred dňom krstu. A pohanom sa nesmela prezrádzať (Tertulián, Cyril Jeruzalemský). Po prvý raz sa ju katechumeni modlili bezprostredne po svojom pokrstení. Táto modlitba bola sťaby modlitebným vyznaním viery pokrstených! Preto sa ju modlíme po obrade krstu či vo svätej omši pred svätým prijímaním.

  V praktickom kresťanstve platí zásada: čo Cirkev verí/vyznáva, to sa Cirkev aj modlí. A naopak: čo sa Cirkev modlí, to aj verí! Modlitba Otčenáš nech pomôže našej viere rásť. Treba nájsť odvahu modliť sa.

  Požehnanú nedeľu prajem všetkým, aby bola dňom modlitby.

  O Marte a Márii

  O Marte a Márii

  Evanjelium 16. nedele v cezročnom období (21. 7. 2019) je známym biblickým príbehom o Marte a Márii (Lk 10,38-42).
  Aby ich bolo dosť a najmä dobrých

  Aby ich bolo dosť a najmä dobrých

  Štvrtá veľkonočná nedeľa je nedeľou Krista – dobrého Pastiera. Ako evanjelium čítame krátky úryvok, kde Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou“ (Jn 10,27-30). Tieto slová považujme za kľúč k tomu, čo znamená byť dobrým duchovným pastierom podľa vzoru Krista.
  Strana 1