K VECI: Socialistické odbory deformujú právo na prácu

Keď sa Winston Churchill v roku 1950 opäť dostal k moci, na margo názvu opozičnej strany, ktorá si vtedy privlastnila prívlastok „Labour“, poznamenal, že „veď nie sú jediní, ktorí v tejto krajine pracujú.“

Sviatok práce (Labour Day) sa postupne stal oslavou vyhradenou pre odborové organizácie [a pre politickú propagáciu ľavicových strán – pozn. prekl.]. V uplynulých rokoch sa odbory postupne vytratili z výroby a súkromného sektora a prosperovali prevažne vďaka pozíciám v štátnej správe, ktoré získavali predovšetkým vďaka politickému vplyvu strany. Do roku 2010 zastúpenie odborárov v štátnej správe presiahlo zastúpenie odborov v súkromnom sektore (v pomere 7,6 miliónov k 7,1 milióna). Ešte zvláštnejšie na celej veci je, ako sa „práva pracujúcich“ postupne stotožnili s právami odborárov – a ich chápanie sa radikálne oddelilo od „prirodzeného práva“ na prácu.

Právo na prácu je nad odborárskym "právom pracujúcich"

Toto ponímanie bolo nezvyčajne jasne a razantne presadené politickou mocou, vyhlásením Ľudovíta XVI. z roku 1776. Kráľov edikt napísal Anne-Robert-Jacques Turgot, minister financií a ochranca liberalizmu v ekonomike a politickom poriadku. Cieľom ediktu bolo zrušiť špeciálne privilégiá cechov, obchodných spoločností a iných monopolov, vrátane samotnej vlády, pri regulácii trhu práce.

Edikt odmietol premisu, že ekonomické prostriedky sú výlučným vlastníctvom štátu. Takéto schémy regulácie prinášali určité výhody privilegovaným, ale táto „ilúzia“ benefitov, ako uviedol panovník, v sebe ukrývala „narušenie prirodzeného práva“. Zamietol myšlienku, že „právo na prácu je kráľovské privilégium, ktoré môže kráľ predávať, pričom jeho poddaní sú povinní od neho toto právo kúpiť“:

Boh vo svojom dávaní chce a túži dať človeku prácu potrebnú pre jeho uspokojenie, právo na prácu udelil všetkým ľuďom, a toto vlastníctvo je prvé, najsvätejšie a najmenej odcudziteľné od všetkých.

Zdieľať

Lev XIII.: Socialisti útočia na záujmy pracujúcich

"Zopár podnikavých newyorčanov zriadilo cigánsku taxislužbu, ktorá prepravovala ľudí za cenu 1 dolára. Túto užitočnú službu museli zrušiť, pretože bola v rozpore s monopolom pracovníkov dopravy." Zdieľať

O viac než storočie neskôr Lev XIII. vysvetľuje morálne východiská tohto chápania v encyklike Rerum Novarum (1891). Svätý Otec varoval pred socialistickými schémami, ktoré by odstraňovali osobné vlastníctvo, aby sa „majetky jednotlivcov stali majetkom všetkých, a aby boli spravované štátom“. „Samotný pracujúci človek,“ uviedol pápež, „by bol medzi prvými, ktorí by trpeli.“

Odmietnutie súkromného vlastníctva ako práva by odstránilo princípy, na základe ktorých si pracovník nárokuje na úžitky vyplývajúce z vlastnej práce. „Pretože každý človek má prirodzené právo vlastniť svoj vlastný majetok“:

Socialisti tak svojou snahou previesť majetok jednotlivcov na celú spoločnosť útočia na záujmy každého zarábajúceho človeka, pretože by ho zbavili možnosti slobodne disponovať svojou mzdou, a tým aj akejkoľvek nádeje na zvýšenie príjmov a zlepšenie životných podmienok.

Zdieľať

Odbory spoločne s inými organizáciami by mohli prinášať výhody solidarity spojenej s láskou a milosrdenstvom, ak by si ich členovia rôznym spôsobom navzájom pomáhali. To je však niečo zásadne iné, než keď odbory využívajú svoju moc, aby odoberali ľuďom prácu, ktorú sú ochotní vykonávať.

Prednedávnom zopár podnikavých newyorčanov zriadilo cigánsku taxislužbu, ktorá prepravovala ľudí od zastávok metra do ich domovov za cenu 1 dolára. Túto užitočnú službu museli zrušiť, pretože bola v rozpore s monopolom pracovníkov dopravy. Iba nedávno sme boli svedkami toho, ako Národná rada pre pracovnoprávne vzťahy (NLRB), naklonená odborom, upiera spoločnosti Boeing právo presunúť niektoré svoje operácie do štátu Južná Karolína, pretože 4000 pracovných miest, ktoré by tam vznikli, by bolo v štáte, ktoré nemá odbory (čiže v štáte s právom na prácu).


Tí, ktorí nepočúvajú Leva.

Zamestnanec aj zamestnávateľ musia byť slobodní

Zabúda sa aj na skutočnosť, že prvé námietky voči odborom v súdnych procesoch vzišli zo súdov, ktoré viedli sudcovia z hnutí zameraných na boj proti otroctvu. Sudca John Harlan, odporca v prípade Plessy vs Ferguson týkajúceho sa rasovej segregácie, sa azda najjasnejšie vyjadril proti odborom v prípade Adair vs Spojené štáty (1908). Hnutie na zrušenie otroctva tvrdilo, je to jednotlivec, kto je vlastníkom svojej práce. Preto nie je povinný uvádzať dôvody, keď odchádza zo služby ktorémukoľvek človeku.

"Zamestnávateľ má taktiež právo slobodného združovania, vrátane práva odmietnuť svoj vzťah s odbormi, ak by to obmedzilo jeho slobodu zamestnať tých, ktorí sú ochotní preňho pracovať." Zdieľať

V tom čase sa argumentovalo nasledovne: Zamestnávateľ je človekom takisto ako zamestnanec. Ak chce zamestnanec vstúpiť do odborov, toto právo je implicitne obsiahnuté v jeho statuse slobodného človeka. Rovnako aj jeho právo odmietnuť pracovať na mieste, ktoré by sa pri nábore zamestnancov obmedzovalo iba na členov odborového združenia, ku ktorému patrí. Zamestnávateľ má ale rovnaké právo slobodného združovania, vrátane práva odmietnuť svoj vzťah s odbormi, pretože to by obmedzilo jeho vlastnú slobodu združovania, vrátane slobody zamestnať ľudí, ktorí sú ochotní preňho pracovať, podľa vlastného rozhodnutia.

Skutočnosť, že tieto argumenty sú pre mnohých nové, poukazuje azda iba na to, že naše životy sú dnes zaťažené systémom „práv“, koncesií a licencií udeľovaných na základe zákona. A ako si na ne postupne zvykáme, stráca sa nám zo zreteľa jasné chápanie práva na prácu, ktorého morálne základy nachádzame v prirodzenom zákone.

Hadley Arkes
Autor je profesorom práva na Amherst College. Jeho posledná kniha má názov Ústavné ilúzie a ukotvenie pravdy: Kritérium prirodzeného práva.

Pôvodný text: Work and Natural Rights, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (licencia CC).

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo