Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
04. január 2017

Veriace ženy majú viac detí

Demografia a náboženstvo súvisia. Potvrdzuje to štatistický prepočet, koľko detí majú ženy podľa vierovyznania.
Veriace ženy majú viac detí

Ilustračná fotografia. Ján Galanda: Vojaci na predmestí (1940). Zdroj: webumenia.sk

Sčítanie obyvateľstva poskytuje veľké množstvo údajov, z ktorých si možno urobiť takmer úplný obraz o spoločnosti, v ktorej žijeme. Všetky údaje nie sú viditeľné na prvý pohľad z publikácie, ktorá o sčítaní pravidelne vychádza, ale možno ich získať kombináciou rôznych údajov. Ani tieto ďalšie údaje nestrácajú exaktný charakter a vedeckú hodnotu. Štatistika podáva obraz o tom, čo bolo, aby sa ľahšie dalo predvídať a prípadne ovplyvňovať, čo bude alebo čo by malo byť.

Už desaťročia sú trvalým problémom Európy vrátane Slovenska demografické krivky, klesajúce počty narodených detí. Málo narodených detí už dnes brzdí náš hospodársky rozvoj a na obzore sa črtá ohrozenie našej bezpečnosti.

Zažili sme rôzne modely podpory prijímania detí a podstata všetkých spočívala vo finančných výhodách pre rodičov detí. Zdomácnel pojem „Husákove deti“, ktorý označuje zvýšený počet detí narodených v 70. rokoch minulého storočia (po okupácii Československa) a dáva sa do súvislosti so zavedením mladomanželských pôžičiek, zvýšenou výstavbou bytov a predĺžením materskej dovolenky. Spomenúť treba aj trochu opomínaný faktor, že rodičia Husákových detí boli povojnovou generáciou, ktorá bola tiež demograficky silnejšia ako predchádzajúca generácia.

Vráťme sa ale do súčasnosti. V súčasných podmienkach sa v každej volebnej kampani politické strany predbiehajú v ponukách poskytovania daňových úľav rodičom v závislosti od počtu detí. Ale vzniká dojem, akoby hlavným cieľom bola ochrana ministra financií pred neoprávneným krátením štátnej kasy a podpora rodín s deťmi až na druhom mieste. S trpkým úsmevom si spomíname, ako k nám prichádzali po Nežnej revolúcii misie Medzinárodného menového fondu s návrhmi na krátenie až odstránenie rodinných prídavkov.

Vtedy udiera hodina nazretia do štatistiky. Akú motiváciu prijímania detí do rodiny prezrádza štatistika?

Finančná dimenzia má nepochybne svoje miesto a význam. Ale nie výlučný ani prvoradý. Vo viacerých zahraničných odborných časopisoch sa objavili články o počte detí a náboženskom vyznaní matky. Tento vzťah poskytol aj Štatistický úrad Slovenskej republiky. Výsledok je rovnaký ako v iných európskych krajinách. Posudzujúc podľa priemerného počtu detí na ženu, najviac detí majú ženy s príslušnosťou k niektorej cirkvi, najmenej detí ženy bez náboženskej príslušnosti, bez vyznania. Štatistický úrad spracoval vzťah počtu detí u žien s príslušnosťou k niektorej registrovanej cirkvi alebo bez vyznania podľa sčítania obyvateľov v roku 2001 a v roku 2011.

Výsledky sú takmer rovnaké. Veriace ženy majú v priemernom počte detí na jednu ženu približne o tretinu detí viac než neveriace. Podľa sčítania obyvateľov v roku 2001 najpočetnejšie skupiny žien majú Rímskokatolícka cirkev (počet žien 1 671 534), Evanjelická cirkev augsburského vyznania (179 697), Gréckokatolícka cirkev (104 460), priemerný počet detí na ženu: Rímskokatolícka cirkev: 1,7 detí, Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 1,7 detí, Gréckokatolícka cirkev: 1,8 detí. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria ženy bez vyznania (264 694) s počtom detí: 1,2 detí. Podľa sčítania za rok 2011 sú výsledky: Rímskokatolícka cirkev: počet žien – 1 671 534, priemerný počet detí na ženu: 1,6. Evanjelická cirkev augsburského vyznania: počet žien – 162 173, priemerný počet detí na ženu: 1,5. Gréckokatolícka cirkev: počet žien – 99 687, priemerný počet detí na ženu: 1,6. Druhú najpočetnejšiu skupinu opäť tvoria ženy bez vyznania (320 718) s priemerným počtom detí na ženu: 1,1. Pozoruhodné je, že stúpol počet žien bez vyznania a celkove klesol priemerný počet detí na ženu.

Inzercia

Možno len predpokladať, že keby sme štatistiku ďalej sprísnili, aby sme zistili, koľko detí majú religiózne praktizujúce ženy (keďže nie každý štatisticky vykázaný veriaci praktizuje svoju vieru), závislosť medzi praktizovaním náboženstva a demografiou by sa ukázala ešte silnejšia.

Pripájam celkovú tabuľku podľa sčítania v roku 2011.

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sčítanie obyvateľov, domov a bytov z roku 2011.

Demografický problém sa bude v budúcnosti skôr vyostrovať. Súčasné udalosti okolo Európy nasvedčujú, že prestane byť len témou akademických diskusií, ale stane sa existenčnou otázkou štátov. Bude v záujme nás všetkých, aby diskusia a prijímanie rozhodnutí o demografii neviedli k ideologickým sporom, ale k vytváraniu priateľského prostredia pre deti, ktoré prijmeme.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame