Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
09. máj 2014

O čo ide na Katolíckej univerzite

Odvolanie rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku na dlhé obdobie zasiahne do života tejto inštitúcie. Keďže jednou z kľúčových príčin tohto rozhodnutia sa ukazujú kontroly na Pedagogickej fakulte a z nich vyplývajúce vyvodenia zodpovednosti voči konkrétnym osobám, ponúkame rekapituláciu týchto ...

O čo ide na Katolíckej univerzite

Odvolanie rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku na dlhé obdobie zasiahne do života tejto inštitúcie. Keďže jednou z kľúčových príčin tohto rozhodnutia sa ukazujú kontroly na Pedagogickej fakulte a z nich vyplývajúce vyvodenia zodpovednosti voči konkrétnym osobám, ponúkame rekapituláciu týchto procesov tak, ako sa nám to podarilo zistiť.

Profesor Tadeusz Zasepa

V rokoch 2012 a 2013 sa na základe poverenia rektora vykonali na Pedagogickej fakulte KU (PF KU) tri vnútorné kontroly, týkali sa nakladania s verejnými prostriedkami, používania pokladne PF KU a realizácie celoživotného vzdelávania na PF KU. Keďže z výsledkov vyplynulo porušovanie zákonov a vnútorných predpisov, po súhlase Veľkého kancelára KU košického arcibiskupa Bernarda Bobera a tiež príslušného diecézneho biskupa Štefana Sečku rektor KU rozhodol, že na PF KU sa externou audítorskou spoločnosťou vykoná audit za obdobia rokov 2009-2012. Audítor svoju správu doručil KU dňa 29. októbra 2013 a jeho správa potvrdila výsledky vnútorných kontrol.

Keďže závery preverovania boli vážne, rektor v zmysle zákona považoval za povinnosť dňa 23. apríla 2013 podať na policajné orgány trestné oznámenie na neznámu osobu, malo ísť predovšetkým o podozrenie z trestného činu sprenevery pri nakladaní s finančnou hotovosťou a s výberom poplatkov.

O čo išlo?

O čo išlo? Postoy.sk má k dispozícii výsledky vnútorných kontrol aj správu audítorskej spoločnosti, ktoré boli poskytnuté viacerým orgánom KU (Správnej rade KU, Akademickému senátu KU a senátom fakúlt). Obe správy konštatovali mnohé vážne pochybenia od nesprávneho vypracovávania faktúr, dokladov z pracovných ciest, cez viacnásobné porušenia zákona pri správe pokladne a účtovníctva, stratu mnohých dokladov až po vážne pochybenia pri vyberaní poplatkov za štúdium, ku ktorým za uvedené obdobie došlo na Pedagogickej fakulte KU. Bolo tiež konštatované, že viaceré dodatočne vyžiadané doklady boli na fakulte ex post upravované. Viacnásobne bolo konštatovaná nemožnosť dohľadania financií chýbajúcich v útovníctve v rádovo desiatok tisíc eur.

Kľúčovým prvkom je tiež súkromný neinvestičný Fond Ladislava Pyrkera, n.f. Fond bol zriadený v roku 2005 za účelom „podpory a rozvoja vzdelávania a výchovy študentov Pedagogickej fakulty KU a aktivít Univerzitného pastoračného centra v Ružomberku“. Na Katolíckej univerzite existuje viacero podobných fondov na podporu jej jednotlivých činností, je to štandardný nástroj, cez ktorý môže externé prostredie podporovať činnosť inštitúcie. Spomínaný fond má však jedno špecifikum. Podľa výsledkov preverovania totiž väčšina jeho finančných prostriedkov nepochádzala z externého prostredia, ale z vnútorných zdrojov univerzity, teda zo zdrojov, ktoré mali patriť do riadneho univerzitného rozpočtu.

Jedným z príjmov tohto fondu boli totiž napr. poplatky vyberané v mene KU – za zápis študentov na začiatku akademického roka či za ubytovanie študentov a zamestnancov školy v ubytovacích zariadeniach, išlo o objemy spolu v desiatkach tisíc eur. Študenti a zamestnanci boli pritom v domnení, že platia škole, v skutočnosti však ich peniaze darovacou zmluvou putovali do súkromného fondu, ktorý bol mimo organizačnej štruktúry univerzity a teda ani rozhodovacia právomoc nad týmito financiami už nepatrila univerzite. Jednoducho išlo o odčerpávanie peňazí patriacich škole na súkromný účet mimo jej pôsobnosť. O ich ďalšom osude už rozhodovali ľudia vo fonde podľa svojho uváženia bez vedomia univerzity.

"Išlo o odčerpávanie desiatok tisíc eur od študentov a zamestnancov univerzity na súkromný účet, ktorý bol mimo jej pôsobnosť."

Zdieľať

Keď sa rektorát na základe výsledkov kontroly snažil zistiť presný stav a od Fondu L. Pyrkera žiadal výročné správy jeho činnosti, ten mu ich odmietol vydať. Rektorát ich získal až na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám z Okresného úradu v Žiline (tam bol fond zaregistrovaný). Bankové výpisy fondu za roky 2009-2012 zistil zase z vyšetrovacieho spisu z procesu trestného konania. (Pritom aj tento vyšetrovací spis získal rektorát od odboru kriminálnej polície v Ružomberku až na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, policajný odbor ho odmietol poskytnúť rektorátu KU ako dotknutej osobe.) V konkrétnych číslach dosiahli príjmy fondu za sledované obdobie spolu 236 tisíc eur, z toho iba 4 tisíc (!) pochádzalo od právnických osôb mimo Katolíckej univerzity. (Medzi charakteristické drobnosti môže patriť napr. pôžička od PF KU jej zamestnancovi na vydanie monografie, ktorú však dostal pokyn vrátiť nie fakulte, ale na účet tohto fondu.)

Čo sa s tým urobilo?

Po zistení tohto stavu rektor v marci 2013 okrem iného nariadil odobratie správy apartmánov Pedagogickej fakulte a previedol ju na Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU. Nasledovali aj ďalšie kroky, medzi nimi aj ukončenia pracovných pomerov s tajomníčkou a kontrolórom na PF KU (obaja pôsobili súčasne aj v orgánoch Fondu L. Pyrkera, n.f., tajomník bol aj predsedom Akademického senátu PF KU) a spomínané podanie trestného oznámenia. Dohodou bol zo zamestnania prepustený prof. A. Akimjak, bývalý dekan PF KU a jeden zo zakladateľov spomínaného fondu.

Ako to býva, veci nešli priamočiaro ďalej, ale začali sa komplikovať. Všetci prepustení podali na univerzitu žalobu a pri prof. Akimjakovi už súd rozhodol, že dohoda o ukončení jeho pracovného pomeru je neplatná – kvôli tomu, že s ním boli ukončené dve pracovné zmluvy a súdu nebolo jasné, ktorej z nich sa to má týkať.

Okresná kriminálna polícia podané trestné oznámenie rozdelila do 10 častí. Policajný vyšetrovateľ po niekoľkých mesiacoch ukončil stíhanie vo všetkých častiach s výrokom, že dané skutky podľa jeho názoru nie sú trestnými činmi sprenevery, ako to bolo formulované v trestnom oznámení. Univerzita podala voči jeho konaniu sťažnosť na Generálnu prokuratúru, keďže podľa jej názoru aj keby nešlo o skutok sprenevery, mohlo sa to klasifikovať inak, napr. ako trestný čin podvodu. Vec ešte rieši Krajská prokuratúra v Žiline, ktorá 5. februára 2014 nariadila opätovné prešetrenie dvoch najzávažnejších častí trestného oznámenia.

Rektora treba dať dole

Dňa 18. decembra 2013 (v posledný pracovný deň na univerzite) sa konalo 18. zasadnutie Akademického senátu KU (AS KU). Rektor bol prítomný iba na jeho začiatku, po ospravedlnení kvôli povinnostiam odišiel. Až po jeho odchode bolo mimo pôvodného programu zaradené hlasovanie o odvolaní rektora. Ako dôvody odvolania sú v zápisnici uvedené 4 body, v podstate mu senát vytýkal nespoluprácu pri prijímaní rozpočtu na rok 2013 a riešenie výsledkov vnútornej kontroly na Pedagogickej fakulte. Návrh prešiel v pomere 15 hlasov za odvolanie, 2 proti, 1 sa zdržal, traja si hlasovacie lístky neprevzali a dvaja pred hlasovaním odišli. Keďže sa rektor nemohol voči výhradám brániť, jeho stanovisko je zverejnené iba na internete ako príloha k zápisnici. (Ak už nič iné, tak tento postup senátu je ťažko označiť za zlučiteľný s normálnym fungovaním univerzity.)

Inzercia

Zdieľať

Rektora sa pritom zastali dva vážne orgány univerzity: Správna rada a Vedecká rada. Správna rada sa 27. novembra 2013 vyjadrila, že spôsob nakladania s finančnou hotovosťou na PF KU "považuje za porušenie finančnej disciplíny" a "následné úsilie dodatočne legalizovať zistené nedostatky za účelové". Taktiež vyjadrila súhlas "s konaním rektora KU, ktoré viedlo k odstráneniu zistených nedostatkov a vyvodeniu zodpovednosti voči konkrétnym osobám". Po schválení návrhu na odvolanie rektora v AS KU rokovala 23. decembra 2013 ešte Vedecká rada, ktorá vyzdvihla osobnosť prof. Zasepu a jeho zásluhy na rozvoji univerzity a dodala: "Rozhodnutie AS KU (nota bene niekoľko dní pred Vianočnými sviatkami a na prahu roka, v ktorom sa ma uskutočniť komplexná akreditácia) je pre nás úplne nepochopiteľné až neuveriteľné. Preto sa dištancujeme od názoru AS KU a vyjadrujeme morálnu podporu rektorovi KU prof. Tadeuszowi Zasępovi."

Podľa štatútu univerzity musí odvolanie schváliť zástupca jej zriaďovateľa (KBS). Ním je Veľký kancelár košický arcibiskup Bernard Bober, ten odvolanie nepotvrdil, naopak v ráznom liste napomenul členov Akademického senátu, aby rešpektovali rektora a jeho nariadenia a snažili sa o konštruktívny dialóg, ktorý povedie k náprave zistených chýb.

Zaujímavým a ťažko pochopiteľným faktom je, že členkou a hneď aj predsedníčkou celouniverzitného AS KU sa v druhej polovici roka 2013 stala dr. Ľudmila Krajčíriková. V správach z vnútorných kontrol sa totiž spomína ako účastníčka viacerých pochybení pri nakladaní s financiami patriacimi Pedagogickej fakulte.

Dr. Krajčíriková sa spolu s ďalšími členmi senátu počas januára viackrát stretla so zástupcami KBS, kde aj podľa jej vyjadrení jej bolo odporučené riešiť situáciu dialógom s rektorom. Dňa 11. februára 2014 však zvolala ďalšie zasadnutie senátu, kde sa vyslovila, že dialóg nie je možný. Senát na jej návrh znova schválil odvolanie rektora Zasepu. V závere si Dr. Krajčíriková od senátu dokonca vyžiadala poverenie, že v prípade, ak Veľký kancelár znova nepotvrdí odvolanie rektora, aby mohla konať „v súlade s Kánonickým právom v mene AS KU smerom k remonštrácii a následne rekurzu“, čo znamená obrátiť sa na orgány Svätej stolice a sťažovať sa na arcibiskupa Bobera.

Viaceré zdroje z prostredia univerzity sa pre Postoy.sk vyjadrili, že tu už dlho vládne nepriateľská atmosféra. Mnoho je založené na veľkých osobných animozitách, ktoré sa tu za tie roky nahromadili, a samozrejme aj na peniazoch. Aj priaznivci rektora vedia priznať, že na jeho strane sa tiež dejú niektoré chyby, no na pozadí celého prípadu ich považujú za malichernú výhovorku jeho odvolania. Vidia v tom politický proces regionálnych skupín, napr. vytýkajú angažovanosť bývalému primátorovi Ružomberka za SMER Jurajovi Čechovi, ktorý v meste nemá dobré meno. Ten sa dnes ako člen senátu na PF KU a aj v celouniverzitnom senáte angažuje za rektorovo odvolanie a otvorene vystupuje aj proti arcibiskupovi Boberovi.

Vynútená rezignácia... a čo ďalej?

Profesor Zasepa nakoniec v pondelok oznámil, že k 31. máju rezignuje z funkcie rektora. Podľa našich informácií to bolo dôsledkom aj mnohých emailov a zákulisných správ, ktoré mu tento krok veľmi jasne naznačovali.

Zdieľať

Viacerí jeho bývalí študenti sa naopak vyslovili na jeho podporu a v otvorenom liste píšu: „S radosťou sme sledovali rozvoj Katolíckej univerzity v Ružomberku od momentu začiatku jeho prvého funkčného obdobia v roku 2008. Z jeho iniciatívy, vďaka jeho práci a práci celého kolektívu, sa meno Katolíckej univerzity – dovtedy poznačené rôznymi škandálmi – podarilo stabilizovať, ba čo viac – vďaka mnohým pozitívnym správam o úspešných projektoch v médiách – sa výrazne zlepšilo. Čítame uznesenia Akademického senátu KU, ktoré visia na stránke www.ku.sk, no nikde nevidíme čo i len zmienku o tom, že mu zástupcovia akademickej obce za jeho prácu v úrade rektora ďakujú, či niekedy ďakovali.“ V závere žiadajú a vyzývajú „Konferenciu biskupov Slovenska ako zriaďovateľa KU v Ružomberku, aby závery vnútornej kontroly potvrdené nezávislým audítorom riadne prešetrila a o záveroch informovala akademickú obec a širokú verejnosť“.

Dnes v piatok 9. mája bol na zasadnutí AS KU dočasne poverený vedením univerzity prof. Jozef Jarab, rektor seminára v Spišskej Kapitule. Nové riadne voľby rektora Katolíckej univerzity sú vypísané na 10. júna 2014.

Po profesorovi Zasepovi zostane mnoho študentov, aj takých, ktorých priamo neučil, ktorí aj vďaka nemu boli hrdí, že študovali na tejto univerzite. Pretože vedia, že ak na nej niekto pracoval so skutočným záujmom o dobro veci, s cieľom posunúť túto univerzitu z regionálnej úrovne vyššie a dodať jej patričnú kvalitu, bol to on a ľudia z jeho okolia. Nakoniec o tom svedčí aj moderná a v slovenských podmienkach úplne unikátna univerzitná knižnica, ktorá by bez neho nemala žiadnu šancu vzniknúť, a ktorá bola v Ružomberku potrebná ako soľ.

O čo teda ide na Katolíckej univerzite? Otázku nech si zodpovie každý sám. Tento text určite nevyjadruje problém v celej jeho komplexnosti, ale chcel ponúknuť niektoré základné veci. Jedná sa o inštitúciu, ktorá by mala byť výkladnou skriňou celého slovenského katolicizmu, preto nejde iba o ňu samotnú.

Lukáš Obšitník
Autor je absolventom FF KU v Ružomberku.

Ilustračné foto: Martin Buzna, KU

Odporúčame

Sociálno-politická situácia vo Venezuele

Sociálno-politická situácia vo Venezuele

Sme bratia, sme Venezuelčania. Môžeme mať jednotnú Venezuelu. Spolu pracujeme na tom, čo ovplyvňuje nás všetkých. venezuela2.jpg Chcel by som tento článok začať tým, že sa vzdám svojho práva zaujať objektívne stanovisko ku kríze vo Venezuele. Budem hovoriť ako občan,...

Nie som ti ja lepší než desať synov?

Nie som ti ja lepší než desať synov?

Hovorí sa v jednom príbehu o dvoch priateľoch. Jeden z nich hral prekrásne na harfu a druhý vedel počúvať. Boli si veľmi blízki. Jedného dňa ten, ktorý vedel počúvať, zomrel. Jeho priateľ zložil struny z harfy a už nikdy viac nehral... Keď sa ho pýtali, prečo už nehrá, odpovedal, že preto, lebo nik...

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.