KÁZEŇ PÁTRA GABRIELA: Kto som?

Traduje sa, že Origenov otec začínal deň takto: prišiel k postieľke svojho malého synčeka, rozopol chlapčekovu košieľku, pobozkal mu hruď a poklonil sa pred ním. Prečo to robil? Vo svojom synovi videl živý chrám Trojice, ktorej sa klaňal.

Som chrámom Trojice

V evanjeliu tejto nedele sme počuli, ako Ježiš hovorí tomu človeku, ktorý ho miluje a zachováva jeho slovo: Ja a Otec prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok (porov. Jn 14, 23). Aj apoštol Pavol pripomína kresťanom v Korinte, že sú „chrámom Ducha Svätého“ (porov. 1Kor 3, 16).

Kresťan je chrámom, v ktorom prebýva Boh. Táto skutočnosť robí z človeka jedinečnú bytosť. Medzi ostatnými stvoreniami dosahuje takú jedinečnosť, že hoci je súčasťou stvoreného sveta, zároveň ho presahuje. Spolu s ruským mysliteľom Berďajevom môžeme bez preháňania povedať, že nie človek je časťou vesmíru, ale vesmír je časťou človeka. Človek presahuje sám seba, svoju obyčajnú ľudskú prirodzenosť. Tým, že je chrámom živého Boha, má účasť na prirodzenosti vesmír presahujúceho trojjediného Boha (porov. 2Pt 1, 4).

V Kristovi som bol zbožstvený

Kristovým vtelením a jeho vykupiteľským dielom začalo „nové stvorenie“ – pokrstený človek bol „zbožstvený“. Tento pojem často používali grécki cirkevní Otcovia. Na kresťanskom Západe sa však tento pojem neujal a používa sa i dnes striedmo, a to preto, aby sa nevykladal inak, než ako ho chápali spomenutí Otcovia.

"Spolu s ruským mysliteľom Berďajevom môžeme bez preháňania povedať, že nie človek je časťou vesmíru, ale vesmír je časťou človeka."

Zdieľať

Obava nie je neopodstatnená. Aj dnes, ak sa o niekom povie, že je „zbožstvený“, tak sa akosi automaticky kladie na roveň Krista, bohočloveka. Orientálna mystika, ktorej náboženské predstavy sa v našich končinách šíria rozmanitými spôsobmi, to takto chápe: osvietený, s božstvom zjednotený „guru“ sa považuje za zdroj božskej energie. Nerozlišuje medzi zbožstveným človekom a Bohom – človek je sám sebe bohom. Toľko k onej obave.

Napriek nej však skutočnosť, že sme v Kristovi boli zbožstvení, má veľký význam pre správne chápanie človeka. Človek ozaj nie je „kopou hnoja“, „chémiou“, či „jedným stvorením medzi inými stvoreniami“. Jeho prirodzenosť a podstata nie je len „výslednicou rozvinutej hmoty“; oveľa viac je zhmotnením Slova, ktoré Boh vyslovil, keď mocou oživujúceho Ducha tvoril svet a človeka.

Som uchvátený pravdou o sebe

Takéto chápanie človeka a skutočnosť, ktorá sa podľa tohto chápania s nami v krste odohrala, nás pozýva ku kontemplácii základnej ľudskej otázky: „Kto som?“ Črtajúca sa odpoveď je viac ako len povzbudivá: Som svätostánok, v ktorom prebýva Boh. Vo mne je prítomný jeho božský život, z ktorého živín môžem čerpať všetku potrebnú silu pre svoj každodenný kresťanský život, ktorý sám je nádejou a zárukou (ak ho smrteľným hriechom nestratím) mojej definitívnej spásy. Som miestom Harmónie a Lásky, ktorá prebieha medzi osobami Trojice. To je tryskajúci prameň Kristovho pokoja a súladu, ktorým môžem vo svojom vnútri uvoľniť priestor.

"Som svätostánok, v ktorom prebýva Boh."

Zdieľať

Podľa tejto božskej myšlienky potom moja osobná hodnota nespočíva v tom, kým som podľa kritérií tohto sveta, ani v tom, či oplývam majetkom alebo mimoriadnym nadaním, či pochádzam „z modrej krvi“ alebo z krvi obyčajných sedliakov; ani moje zlyhania nemajú vplyv na veľkosť mojej jedinečnosti, ktorá pochádza z faktu, že som chrámom živého Boha. Áno, môj chrám môže z vonku vyzerať nevzhľadný, ošarpaný; no rozhodujúcim je „bohostánok“, v ktorom prebýva Kristus, rozhodujúcim je „obetný stôl“, na ktorom sa koná obeta milujúceho Boha za spásu sveta, rozhodujúcou je „svätyňa môjho srdca“, kde sa Duch Svätý nevysloviteľnými vzdychmi prihovára u Boha za mňa a za celý svet.

„Kresťan, poznaj svoju veľkosť!“, tak povzbudzoval veriacich svojej doby pápež Lev Veľký. Uvažuj a žasni, aj ty, súčasný kresťan, nad tajomstvom veľkosti, ktorým si. Miluj realitu Života a Lásky a Pokoja, prebývajúcu v tebe a dívaj sa na seba, ale aj na svojho brata, či sestru skrze ňu.

Gabriel Prievalský
Autor je františkánsky kňaz.

Foto: wikimedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo