KÁZEŇ PÁTRA GABRIELA: Všade prorok, doma najhoršie

Témou, ktorú sme na hodine náboženstva mali s deťmi preberať, bola pravda. Symbolom pravdy je podľa ich učebnice kameň. Z toho dôvodu som do triedy priniesol stredne veľký guľatý kameň a dal som im ho ohmatať. 

Žiaci mali povedať, čo cítili pri dotyku s ním. Medzi odpoveďami zaznelo: chlad, tvrdosť, pevnosť. Ja som na to nadviazal a začal som hovoriť, že aj pravda má takéto vlastnosti.

Božie slovo dnešnej nedele hovorí o probléme, ktorý je spojený s poslaním prorockého úradu: odmietanie, ba až boj proti nemu.

Pán Ježiš tento trpký údel prorockého úradu vyjadril vetou: „Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti“ (Lk 4, 24). Sám ho zakúsil, a to hneď od začiatku svojej prorockej služby. V evanjeliovom úryvku dnešnej nedele čítame, ako sa jeho rodáci naňho oborili a chceli ho zhodiť zo skaly a zabiť (porov. Lk 4, 29). Aj v prvom čítaní z Knihy proroka Jeremiáša sa dnešnú nedeľu číta, ako Boh hovorí prorokovi: „Budú proti tebe bojovať...“ (Jer 1, 19).

Prečo nie je prorok vítaný

Môžeme si položiť otázku: Prečo nie je prorok vzácny vo svojej vlasti? Dôvodov je iste viac. Prvý môže byť čisto psychologický. Svojimi krajanmi je poznaný od malička, krajania poznajú jeho rodinu – a toto „poznanie“ ho v istom zmysle dopredu diskvalifikuje: oberá ho o čaro a pocit zvláštnosti, aké mávame v styku s neznámymi ľuďmi. Francúzi majú výstižné príslovie: Pre komorníka neexistuje žiaden hrdina.

Avšak druhý dôvod odmietania proroka je závažnejší: prorok je totiž „hovorcom“ Boha a „tlmočníkom“ jeho pravdy a jeho svätej vôle tu na zemi. A tá môže na počúvajúceho pôsobiť chladno a tvrdo ako onen kameň, spomínaný v úvode. Hriešnik nerád počuje tvrdé slová namierené proti jeho hriešnosti, morálnej neviazanosti, slová, ktoré vyrušujú jeho zaspaté a sladkými rečami sveta učičíkané zlé svedomie. Áno, prorocké slovo pôsobí ako onen „kôl kolúci oči“. Pravý prorok bol a je vždy v istom zmysle buričom. Lebo búri proti ľudskej priemernosti, povrchnosti, ľahostajnosti; búri proti kompromisom, ktoré človek tak rád robí s hriechom a lžou.

"Pravý prorok bol a je vždy v istom zmysle buričom."

Zdieľať

Ako posledný dôvod uvediem mentalitu postmoderného človeka. Ten, kto k druhým pristupuje ako hovorca či tlmočník pravdy, je podozrivý z netolerancie, fanatizmu, ba až z istého duchovného rasizmu. V dnešnej postmodernej dobe totiž „pravda“ ako taká - teda nejaká objektívna pravda, ktorá by bola platná pre všetkých, ktorá by všetkých nejakým spôsobom morálne zaväzovala – neexistuje. A autorita, ktorá by si robila nárok, že ňou v istých veciach disponuje, je absolútne neprijateľná. Existujú len osobné pravdy a každý človek je priam nútený „tolerovať“ ich. Niektoré osobné pravdy a z nich plynúce postoje dosahujú v našej spoločnosti taký stupeň ochrany, že každý iný názor je považovaný nielen za netolerantný, ale sa priam volá po kriminalizácii jeho nositeľa.

Prorok musí byť na odmietnutie pripravený

Načrtol som tri dôvody, pre ktoré je prorok odmietaný. Každý, kto je prorockým úradom v Cirkvi poverený, musí byť na toto odmietanie pripravený. To platí o každom pokrstenom, ale hlavne o tých, ktorým to vyplýva z titulu úradu a zasvätenia. Autenticky prorok Krista, jediného Spasiteľa sveta, musí byť pripravený, že bude postavený k múru. Budú ho odmietať vlastní, ako aj tí, ktorým bude vstupovať do svedomia. Bude ho odmietať postmoderná spoločnosť, ktorej absolútnou normou je vlastné svedomie a ktorej krédom je, že každý si je sám sebe spasiteľom.

Proroka však Boh povzbudzuje: „Prepáš si bedrá, vstaň a povedz im všetko, čo ti prikazujem! Nezľakni sa ich, aby som ti nenahnal strach pred nimi. Ja ťa dnes urobím opevneným mestom, železným stĺpom a bronzovým múrom proti celej krajine... Budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja, hovorí Pán, ja ťa zachránim“ (Jer 1, 17-19).

Gabriel Prievalský
Autor je františkánsky kňaz.

Foto: wikimedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo