K VECI: Spravodlivosť tu bola ešte pred zákonmi

Možno nie je celkom šťastné v tomto „halloweenovom“ čase organizovať seminár o vzniku nového centra pre prirodzené právo. Prirodzený zákon nachádza odozvu práve v katolíckych kruhoch. Cirkev je svätyňou prirodzeno-právnej argumentácie osobitne v tejto našej dobe, keď prúd sekularizmu so sebou unáša mnohé katedry filozofie na našich univerzitách. 

Aj dnes môžeme nájsť katolíckych právnikov, dokonca aj katolíckych profesorov právnych vied, u ktorých pochybnosť o prirodzenom zákone hraničí s pohŕdaním. Takže bolo od nás tak trošku netaktné vyťahovať „prízrak“ prirodzeného zákona v období, keď na nás za každým rohom číhajú strašidlá.

Vzácne stretnutie

Napriek tomu sme to tento víkend aj vďaka podpore Claremontského inštitútu urobili. Predseda inštitútu, Thomas Klingenstein, daroval účastníkom knihy od člena rady First Things a autora knihy Beyond the Constitution (Podstata ústavy) [pozn. prekl. – čiže od autora tohto článku], a spolu s prezidentom inštitútu, Brianom Kennedym, prizval aj mňa, aby som pomohol spustiť nový program so sídlom vo Washingtone zameraný na obnovu výučby prirodzeného zákona.

Idea je dať dohromady akési jadro pomerne významných sudcov, ktorí berú prirodzený zákon vážne, a ktorí chcú toto poznanie ešte prehĺbiť, získať pevnejšiu pôdu pod nohami, aby mohli úspešne a presvedčivo argumentovať na úrovni prirodzeného práva vo vzťahu ku svojim kolegom. Chceme sa stretávať aj s aktívnymi právnikmi, ktorí majú dôvod si myslieť, že ku skutočnému právnickému vzdelaniu na ich vlastnej univerzite ešte čosi chýba. Študenti práva budú azda mať tiež o tento program záujem, rovnako ako niektorí ľudia z kongresu, alebo aj študenti bakalárskeho stupňa.

Postoj Cirkvi k otázke potratov nie je závislý od odkazov na zjavenie. Závisí skôr na spájaní dôkazov z oblasti embryológie a sily principiálnej morálnej argumentácie.

Zdieľať

V každom prípade sa tento víkend pohli veci dopredu. Stretnutia sa zúčastnili tri hviezdy spomedzi federálnych sudcov: Diarmuid O’Scannlain, Robert Conrad a Michael Mosman. Okrem nich bolo prítomných niekoľko výnimočných učiteľov práva a filozofie: Daniel Robinson, Michael Uhlmann, David Forte, Robert Destro, Michael Pakaluk, Helen Alvare, Frank Beckwith, J. Budziszewksi, ako aj nezameniteľná Simone Mele Katsas. 

Výsledkom bolo stretnutie, ktoré by nebohý o. Richard Neuhaus azda nazval najzávažnejšou konverzáciou, ba dokonca konfrontáciou medzi dobrými priateľmi, v ktorej sa žiadna otázka len tak nezametie pod koberec, a v ktorej sa ani jedna z otázok neminie podstaty veci, a teda nie je pre druhých stratou času.   

             Hadley Arkes: Prirodzené právo nachádza svoj základ v princípoch dobra a zla, ktoré tu boli ešte pred zákonmi

Prirodzený zákon je kánonom rozumu

Podľa Akvinského Boží zákon poznáme skrze zjavenie a prirodzený zákon poznáme skrze rozum, ktorý je prirodzený pre ľudskú bytosť. V nedávnom príhovore Benedikta XVI. v Bundestagu, poukázal súčasný pápež plne v línii Jána Pavla II. na kľúčový súvis medzi učením Cirkvi a gréckou filozofiou. Bola to disciplína filozofie, píše Ján Pavol II., ktorá zabránila Cirkvi, aby upadla do sveta povier. Viacerí prispievatelia portálu The Catholic Thing zdôrazňujú, že postoj Cirkvi k otázke potratov nie je závislý od odkazov na zjavenie. Závisí skôr na spájaní dôkazov z oblasti embryológie a sily principiálnej morálnej argumentácie.

Ani v čase bezvládia predsa nemôže existovať žiadne „právo“ na znásilnenie či vraždu, alebo na iné zlo, ako keby dobro a zlo bez zákonov neexistovalo.

Zdieľať

Je zvláštne, že mnohí katolícki právnici akoby pozabudli na skutočnosť, že prirodzené právo nachádza svoj základ v „zákone rozumu“, a nie v odkazoch na vieru či „predstavy“, alebo akési hmlisté pocity. Každý, kto je poučený o týchto zákonitostiach rozumového uvažovania, bude schopný objasniť, že na základe výšky, váhy, či farby pleti nejakej osoby alebo na základe nejakej formy postihnutia, napríklad hluchoty, nemožno vyvodzovať žiadne morálne závery pokiaľ ide o otázku, či máme čo dočinenia s dobrým alebo zlým konaním človeka, resp. či ho máme privítať, alebo sa mu máme radšej vyhnúť.

Keď tieto súvislosti pochopíme, budeme môcť vysvetliť, prečo nemôže byť správne odňať lekársku starostlivosť pacientovi postihnutému hluchotou alebo Downovým syndrómom na základe argumentu, že jeho život je menejcenný, či dokonca, „nie je hodný toho, aby bol žitý“. Sudcovia sa pritom radi opierajú o tento kanón rozumu, no mnohokrát si neuvedomujú, že v tom momente „fungujú“ na prirodzenom zákone.

Hamilton versus Hobbes

Pre otcov zakladateľov ako bol Alexander Hamilton bola kľúčová vec odmietnuť argument Thomasa Hobbesa, podľa ktorého každá morálka vyplýva z konvencie, alebo tvrdenie, že pokiaľ vláda neurčí zákony, nebude úplne zrejmé, čo je dobré a čo zlé. Podľa Hamiltona to, čo Hobbes v tomto prípade odmietal, bola existencia „riadiaceho princípu“, čiže Boha, ktorý je zdrojom „večného a nemenného zákona, ktorý je (...) záväzný pre celé ľudstvo ešte pred vznikom akejkoľvek ľudskej inštitúcie“. Ani v čase bezvládia predsa nemôže existovať žiadne „právo“ na znásilnenie či vraždu, alebo na iné zlo, ako keby dobro a zlo bez zákonov neexistovalo.

Núka sa teda otázka, prečo by ľudia, a v prvom rade katolícki právnici, mali mať taký problém pochopiť, že prirodzený zákon nachádza svoj základ v tých princípoch dobra a zla, ktoré tu boli ešte pred vznikom zákonov. Veď tieto princípy nám vlastne hovoria, prečo je ospravedlniteľné vôbec mať nejaké zákony. Morálne argumenty z právnickej praxe nevymizli, keďže právnici ich intenzívne používajú, no je možné, že ide o problém návratu k staršiemu jazyku alebo neochotu uvedomiť si, že používame kanóny rozumu a prirodzeného práva, ktoré sú večné.

[Pre viac informácií o Centre pre prirodzené právo navštívte stránku Claremontského inštitútu.]

Hadley Arkes
Autor je profesorom právnych vied na Amherst College. Najnovšie vydal knihu Constitutional Illusions & Anchoring Truths: The Touchstone of the Natural Law (Konštitučné ilúzie a zakotvené pravdy: Skúšobný kameň prirodzeného zákona.)

Pôvodný text: A New Center for Natural Law, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, ljs.lipscomb.edu.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo