Ján Šimulčík

Ján Šimulčík

V rokoch 1988 – 1993 vyštudoval bioinžinierstvo na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave. V roku 2001 ukončil magisterské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na CMBF UK. Vo svojej vedeckej tvorbe sa venuje problematike prenasledovania veriacich v období komunizmu a téme tajnej cirkvi v odpore proti komunistickému režimu. www.svedectvo.sk

    Strana 1

    Strana 1