REAKCIA: Údajne neškodná antidiskriminačná smernica?

Minulý týždeň bol na Postoyi uverejnený článok, ktorý spochybňuje nebezpečenstvo antidiskriminačnej smernice (medzititulky: "mnoho kriku pre nič" a "zbytočné obavy" vyvolávajú dojem, že sa jedná o falošný poplach). Rád by som preto uviedol pár argumentov postavených na dôkladnej právnej analýze, ktoré môžu pomôcť k ucelenejšiemu pohľadu na antidiskriminačnú smernicu.

24. 04. 2009 viaceré protestantské cirkvi a občianske združenia poslali predsedovi vlády SR otvorený list, v ktorom tlmočili svoje obavy ohľadom návrhu Smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, ktorá sa má vzťahovať na oblasti sociálnej ochrany vrátane sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, sociálnych výhod, vzdelávania, prístupu k tovaru a službám, ktoré sú k dispozícii verejnosti vrátane bývania.

V liste vyjadrili obavu, že schválenie predloženého návrhu by viedlo k zákazu zastávania a prezentovania podstatných bodov biblického učenia - napr. ohľadom nemorálnosti homosexuálneho správania - v mnohých oblastiach spoločenského života.

Právne argumenty proti antidiskriminačnej smernici

Podľa čl. 3 ods. 1 písm. d predloženého návrhu má byť o. i. zakázaná akákoľvek diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v prístupe k tovaru a službám dostupným verejnosti tak vo verejnom ako i v súkromnom sektore.

Na základe takto formulovaného ustanovenia by bolo v praxi napr. samostatne zárobkovo činnému fotografovi zakázané odmietnuť - z dôvodov svedomia - poskytnutie svojich služieb homosexuálnemu páru pre jeho oficiálny či neoficiálny "sobáš" príp. "zásnuby". Podobne by bolo prevádzkovateľovi reštaurácie zakázané odmietnuť - z dôvodov svedomia - rezervovanie reštaurácie na účely oslavy takéhoto homosexuálneho "sobáša" resp. "zásnub".

Z návrhu smernice jednoznačne vyplýva, že zákaz odmietnutia poskytnutia služby homosexuálom v takýchto a ďalších podobných prípadoch by platil aj vtedy, ak by si dotyčný homosexuálny pár mohol vyberať z ponuky desiatok či stoviek iných fotografov a reštaurácií. Z uvedeného je zrejmé, že návrh smernice nesleduje odstránenie nespravodlivej diskriminácie, ale prevýchovu európskeho obyvateľstva v zmysle nastupujúcej proti-rodinnej ideológie.

Podľa čl. 2 ods. 3 predloženého návrhu má byť za formu zakázanej diskriminácie považované aj "obťažovanie" spočívajúce v neželanom správaní, ktoré by malo za cieľ alebo za následok "narušenie dôstojnosti osoby" a vytváranie napr. "urážajúceho prostredia". Rešpektujeme ľudskú dôstojnosť homosexuálnych osôb a sme proti akémukoľvek násiliu a akýmkoľvek vulgarizmom namiereným voči týmto našim spoluobčanom. Schválenie zmieneného opatrenia by však v kontexte tendencie judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev znamenalo, že na kresťanských (alebo aj akýchkoľvek iných) školách, vzdelávacích podujatiach, vrátane letných táborov, internátoch, ubytovniach, v charitatívnych a diakonických zariadeniach a pod. by bolo zakázané hlásať biblické učenie o nemorálnosti a neprirodzenosti homosexuálneho správania. Prezentácia takéhoto učenia by spadala pod zákaz vytvárania prostredia "urážajúceho" homosexuálne osoby prítomné na danom podujatí resp. v danej ustanovizni.

Podľa návrhu smernice sa má zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie totiž v plnom rozsahu vzťahovať aj na cirkevné vzdelávacie, sociálne a ubytovacie inštitúcie a podujatia. V tejto súvislosti chceme poukázať na skutočnosť, že Súdny dvor Európskych spoločenstiev sa prejavuje ako obzvlášť kreatívny vykladač antidiskriminačných opatrení a odvodzuje z nich čo najrozsiahlejšie práva pre homosexuálne páry. Takto vo svojom rozsudku v prípade Tadao Maruko z 01. 04. 2008 Súdny dvor na základe smernice 2000/78/ES o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní vyhlásil za diskriminačné vnútroštátne predpisy nepriznávajúce pozostalému homosexuálnemu registrovanému partnerovi nárok na "vdovskú" rentu od zamestnávateľa za rovnakých podmienok ako ovdovenému manželskému partnerovi v situácii, keď vnútroštátne právo stavia manželov a registrovaných homosexuálnych partnerov do "porovnateľnej" situácie. Súdny dvor tak urobil zo smernice, ktorá vyslovene nemala zasahovať do vnútroštátneho rodinného práva, nástroj na zrovnoprávnenie registrovaného homosexuálneho partnerstva s manželstvom.

Trend v európskych inštitúciách

Ešte závažnejšie sa nám javí, že Agentúra Európskej únie pre základné práva v tohtoročnej publikovanej správe o "homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity" zaraďuje medzi znepokojujúce prejavy blízke nenávisti aj vyjadrenia katolíckych, luteránskych a evanjelikálnych cirkevných predstaviteľov spochybňujúce morálnosť homosexuálneho správania (porov. str. 50, II. časť angl. verzie správy). V ďalšej kapitole potom spomínaná správa zaraďuje medzi prejavy diskriminácie aj rozhodnutie maďarskej kalvínskej teologickej fakulty, podľa ktorého osoby praktizujúce homosexuálny spôsob života nemôžu absolvovať štúdium určené pre budúcich pastorov a učiteľov náboženstva (porov. str. 89, II. časť angl. verzie správy).

V spomínanej správe išlo iba o poukázanie na negatívne javy, keďže doteraz na európskej úrovni neexistoval žiadny právny základ na zákaz takýchto vyjadrení resp. rozhodnutí. Spôsob, akým správa hodnotí aplikáciu biblického učenia o nemorálnosti homosexuálneho správania vo vyjadrovaní kazateľov a v rozhodnutiach kresťanskej teologickej fakulty, však naznačuje, ako budú klasifikované podobné vyjadrenia a podobné rozhodnutia kresťanov v oblasti pôsobnosti novej antidiskriminačnej smernice. Dá sa totiž očakávať, že Súdny dvor bude postupovať podľa línie naznačenej v správe Agentúry EÚ pre základné práva ako i v jeho vlastnej doterajšej judikatúre.

V duchu obdobnej legislatívy už dnes Britská vláda núti cirkev, aby zamestnávala aktívnych homosexuálov a transexuálov. Schválenie predloženého návrhu smernice v Rade ministrov by teda skutočne mohlo viesť k obmedzeniu slobody prejavu a náboženskej slobody ako i k otvorenému prenasledovaniu kresťanov, židov, moslimov a konzervatívne zmýšľajúcich občanov v Európe.

Marek Nikolov
Autor je predsedom občianskeho združenia Pastor bonus.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo