Martin Navrátil

Martin Navrátil

Autor je interným doktorandom na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa najmä slovenskej poézii 20. storočia.