Pravidlá blogovania v Denníku Postoj

1. Blog je súčasťou denníka Postoj – internetovej stránky prevádzkovanej občianskym združením Postoy. Autor blogu (bloger) uverejňuje svoje príspevky nezávisle od redakcie denníka Postoj.

2. Názory a postoje blogera nie je možné stotožňovať s názormi a postojmi redakcie denníka Postoj.

3. Zriadenie blogu schvaľuje redakcia denníka Postoj na základe registrácie blogera. Schválenie nie je nárokovateľné.

4. Bloger je povinný vo svojom profile uviesť svoje občianske meno a priezvisko, vložiť svoju fotografiu a krátky popis svojej osoby, ktoré budú v jeho blogu verejne viditeľné.

5. Publikovanie blogov je zo strany blogera aj denníka Postoj bezodplatné

6. Bloger je na svojom blogu povinný publikovať vlastné originálne príspevky. Musí dbať na dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky, vrátane autorských práv. Vyhýba sa vulgárnym výrazom, urážkam, obscénnostiam a iným nevhodným prvkom. Nie je dovolené publikovať príspevky, ktoré bloger publikoval na inej internetovej stránke, podobne ani publikovať príspevky (text, fotografie, audio, video), ktorých uverejnenie by viedlo k porušeniu autorských práv, vrátane zahraničných textov a ich prekladov. Bloger môže cudzí obsah použiť iba v rámci vlastného originálneho textu v podobe primeranej a označenej citácie. Redakcia pri prekladoch môže po dohode s autorom pôvodného príspevku udeliť výnimku.

7. Bloger preberá za obsah svojich príspevkov plnú právnu zodpovednosť.

8. Bloger publikuje svoje príspevky v grafickej podobe, ktorú mu poskytuje editorské rozhranie denníka Postoj. Nie je dovolené používať nástroje narúšajúce grafickú podobu internetovej stránky. Podobne nie je dovolené prehnané používanie interpunkčných znamienok, verzálok (veľké písmená) alebo iných grafických znakov v texte alebo v nadpise blogového príspevku.

9. Obsah blogov môže redakcia denníka Postoj publikovať vo svojich tlačovinách. Vo výnimočných prípadoch, napr. ak by obsah blogu porušoval zákony SR či dobré mravy, alebo ho tvorili závažné a nepreukázané tvrdenia, môže redakcia denníka Postoj rozhodnúť o vymazaní blogového príspevku, v nevyhnutnom prípade celého blogu.

10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť poradie blogových príspevkov zobrazovaných v sekcii „Blogy“ na titulnej stránke www.postoj.sk.

11. Publikovanie komerčného obsahu v blogu je možné iba po predchádzajúcej dohode s redakciou denníka Postoj, inak môže byť blog vymazaný.

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť možnosť blogovania v prípade politických blogov v určenom čase pred konaním volieb. Cieľom je zamedziť nevhodnému politickému súpereniu na stránkach denníka Postoj. Viac informácií.

13. V publikovanom blogu môže bloger dodatočne upraviť gramatické chyby a preklepy. Väčšie zmeny týkajúce sa doplnenia alebo zmeny obsahu musí v texte primerane slovne označiť.

14. Publikovaný blog môže bloger spätne celý odstrániť, no mal by to robiť iba výnimočne a v inom svojom článku by to podľa možností mal čitateľom vysvetliť.

15. Prevádzkovanie blogu je možné ukončiť zo strany blogera alebo denníka Postoj kedykoľvek. Bloger môže požiadať denník Postoj o vymazanie všetkých svojich blogov, čomu je denník Postoj povinný vyhovieť. V prípade, že k rozhodnutiu o ukončení dôjde zo strany prevádzkovateľa, ten je povinný rozhodnutie blogerovi oznámiť a zdôvodniť.

16. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu týchto pravidiel, pričom o zmenách blogera vždy náležite upovedomí.

17. Podaním registrácie bloger vyjadruje, že pravidlám blogovania porozumel a zaväzuje sa, že ich bude dodržiavať.

18. Ochrana súkromia: Vaše osobné údaje dôsledne chránime v zmysle platnej legislatívy. Viac informácií o ochrane súkromia.

Pravidlá blogovania sú platné k dňu 1. november 2015 (aktualizácia 2. decembra 2019).

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.