Ján Šimulčík

Ján Šimulčík

V rokoch 1988 – 1993 vyštudoval bioinžinierstvo na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave. V roku 2001 ukončil magisterské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na CMBF UK. Vo svojej vedeckej tvorbe sa venuje problematike prenasledovania veriacich v období komunizmu a téme tajnej cirkvi v odpore proti komunistickému režimu. www.svedectvo.sk

Strana 2

Kardinálove listy
Kardinálove listy

Dňa 23. 4. 1988 sa konala v Chráme sv. Víta v Prahe bohoslužba, ktorú možno považovať za oficiálny koniec najväčšej podpisovej akcie za náboženskú slobodu vo východnom bloku.

Strana 2