Ján Duda

Ján Duda

Súdny vikár spišskej diecézy a profesor kánonického práva na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Strana 2

Návrat syna

Návrat syna

Podobenstvo o márnotratnom synovi (Lk 15,1-3.11-32) štvrtej pôstnej nedele (31.03.2019) je jedným z najkrajších statí Svätého písma. Len tri poznámky.
Za koho ma pokladajú ľudia?

Za koho ma pokladajú ľudia?

Evanjelium 24. nedele v cezročnom období (16. 9. 2018) je Markovou verziou opisu udalostí, ktoré sa udiali pri Cézarei Filipovej (Mk 8,27-35). K výkladu len 3 poznámky.
Ako čeliť pretvárke

Ako čeliť pretvárke

Evanjelium 31. nedele v cezročnom období je o tom, že Pán Ježiš nás varuje pred farizejstvom/pretvárkou v oblasti náboženstva (Mt 23,1-12).
Zlí nájomníci vinice

Zlí nájomníci vinice

v class="text_exposed_root text_exposed">Evanjelium 27. nedele v cezročnom období je Ježišovým podobenstvom o zlých nájomníkoch vinice (Mt 21,33-43). Pán prenajal svoju vinicu vinohradníkom. V čase oberačky poslal svojich sluhov, aby od nájomníkov prevzali podiel úrody. Nájomníci sluhov z vinice vyhodili, zbili či zabili. Zabili aj vlastného syna majiteľa vinice.
(1) Niektorí autori (napr. Virgulin, 133) tvrdia, že podobenstvo o zlých vinohradníkoch je syntézou dejín spásy. Pánom vinice je Boh, vinicou je Izrael a... nájomníkmi vinice elity Izraela. Boh posielal k svojmu ľudu prorokov a napokon i svojho Syna. Žiadal iba svoj diel úrody, ale márne.
To isté sa môže stať Cirkvi a jej členom, ak nebude prinášať úrodu.
Tento výklad sa opiera o prvé nedeľné čítanie (Iz 5,1-7) i o nedeľný žalm (Ž 80): Pánovou vinicou je jeho ľud!
(2) Nedeľné druhé čítanie (apoštol Pavol Filipanom 4,6-9) uvádza, akú duchovnú úrodu Boh očakáva od svojho ľudu: čo je pravdivé, cudné, spravodlivé, mravne čisté, čnostné... Takúto duchovnú úrodu máme prinášať Bohu.
(3) Sú autori, ktorí poukazujú na namyslenosť nájomníkov vinice, ktorí si myslia, že sa stali jej majiteľmi (Brovetti, 140). Títo autori sa opierajú, zdá sa, o patristické komentáre (sv. Hieronym, sv. Ambróz a i.) Na toto silné pokušenie poukázal pápež Benedikt XVI., keď na poslednej generálnej audiencii vo februári 2013 povedal: "Cirkev nie je vaša, nie je moja, ale Kristova". Nikto z ľudí sa nesmie v Cirkvi správať ako by bol jej pánom. Tým by iba dokazoval, že je v nej iba zlým nájomníkom.
Ponaučenie: prinášajme Bohu duchovnú úrodu podľa usmernení sv. Pavla apoštola, ktoré odporúča v liste Filipanom.
 
prof. Duda 3. 9. 2017

prof. Duda 3. 9. 2017

Evanjelium 22. nedele v cezročnom období (3. 9. 2017) má dve časti. V prvej časti Ježiš po prvý raz otvorene povedal učeníkom, že bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych (Mt 16,21-23). V druhej časti Ježiš stanovil podmienky pre tých, ktorí ho chcú nasledovať (Mt 16,24-27).
O pšenici a kúkoli

O pšenici a kúkoli

V evanjeliu 16. nedele cezročného obdobia (23. 7. 2017) nachádzame 3 Ježišove podobenstvá: o pšenici a kúkoli, o horčičnom zrnku a o kvase (Mt 13,24-43). Budeme sa venovať iba prvému podobenstvu.
Duda na nedeľu

Duda na nedeľu

v class="text_exposed_root text_exposed">Evanjelium dnešnej nedele je o tom, ako sa Ježiš dopočul o uväznení Jána Krstiteľa, vrátil sa do Galiley a pri Galilejskom mori povolal svojich prvých štyroch učeníkov (Mt 4, 12-23).

(1) Mám dojem, že opis povolania k duchovnému stavu má v evanjeliách dosť zjednodušený scenár: Ježiš povolá a povolaný človek ide. Ale čo to urobí s vnútrom povoleného, o tom je možné iba tušiť.

(2) Existujú pokojné povolania k duchovnej službe (napr. Samuel), pri iných sa Pán aj „nahnevá“ (Mojžiš, Jeremiáš), pri ďalších Pán dokonca narazí na odpor povolaného, ktorý uteká (Jonáš). Alebo je situácia komplikovaná iným spôsobom, ako pri povolaní Šavla pred Damaškom, ktoré nie je vôbec jednoduché.

(3) Sú aj takí Pánom povolaní, ktorých osobný život nesie črty vážnej drámy či až tragédie. Spomeňme si na kráľa Šaula či Judáša. Sú to veľmi bolestné príbehy, ak sa človek spreneverí povolaniu, ktoré dostal od Pána.

Ponaučenie: modlime sa za Pánom povolaných a osobitne za tých, ktorých spôsob života poukazuje, že ich povolanie sa pre nich stalo ťažkou životnou drámou.

Požehnanú nedeľu praje všetkým Ján Duda.
Duda

Duda

Obsahom evanjelia tretej adventnej nedele je otázka Jána Krstiteľa adresovaná Ježišovi a odpoveď Ježiša Jánovi do väzenia (Mt 11,2-11).