Eva Kowalská

Autorka pracuje v Historickom ústave SAV, venuje sa dejinám raného novoveku so zameraním na dejiny cirkvi a kultúry, dejiny migrácií a miest.