Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
09. september 2021, 13:13

Slovensko má 19 nových štatutárnych audítorov

V zozname, ktorý vedie Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, bude po zápise nových členov spolu 718 aktívnych štatutárnych audítorov. 

Noví audítori sa zaviazali, že budú dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a medzinárodné audítorské štandardy. Zároveň sa zaviazali, že budú svedomito a zodpovedne plniť svoje povinnosti štatutárneho audítora a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedia v súvislosti s výkonom štatutárneho auditu, a budú sa riadiť Etickým kódexom audítora.

"Kvalitná práca audítora prispieva k posilňovaniu dôvery investorov a verejnosti k zverejňovaným účtovným závierkam, čím plní úlohu ochrany verejného záujmu. Preto je cesta k audítorskej licencii náročná a podlieha prísnym skúškam,“ uviedla predsedníčka ÚDVA Tatiana Dubinová.

V súlade s legislatívou musí uchádzač o audítorskú licenciu okrem iných povinností absolvovať najmenej trojročnú praktickú odbornú prípravu. Tá by mala byť zameraná na oblasť štatutárneho auditu, uisťovacích a súvisiacich audítorských služieb a zúčastňovať sa má na sústavnom vzdelávaní asistentov. Audítorskou skúškou sa overuje úroveň vedomostí uchádzača a schopnosť ich aplikácie v praxi pred komisiou. Skúška je od účtovníctva cez finančné riadenie, právo, dane, riadenie rizík a informačné systémy až po audit.

Úspešným absolvovaním skúšky sa však odborné vzdelávanie nekončí, keďže práca audítora podlieha pravidelnej kontrole kvality zo strany ÚDVA alebo zo strany Slovenskej komory audítorov. 

Najbližší termín audítorských skúšok a skúšky spôsobilosti je stanovený na október tohto roka. Prihlásených je 20 nových uchádzačov, 21 na opakovanú skúšku a jeden uchádzač na opakovanú skúšku spôsobilosti. Zároveň UDVA verí, že aj napriek zhoršujúcim sa pandemickým podmienkam nebude potrebné skúšku posunúť na neskorší termín.

Inzercia

Dnes treba vedieť

Inzercia

Inzercia

Denník Svet kresťanstva