Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
13. novembec 2019

Ad: Pozoruhodná otočka Najvyššieho súdu v prípade za 75 miliónov eur

Prinášame reakciu podpredsedníčky Najvyššieho súdu Jarmily Urbancovej k nášmu článku o prípade Eustream na Najvyššom súde.
Ad: Pozoruhodná otočka Najvyššieho súdu v prípade za 75 miliónov eur

Máj 2018, Jarmila Urbancová sa po voľbe v Súdnej rade opäť stáva podpredsedníčkou Najvyššieho súdu. FOTO TASR – Marko Erd

Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom č.k. IV. ÚS 416/2018-84 17. januára 2019 zrušil rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Sžf 26/2016 z 26. januára 2017 a vec mu vrátil na ďalšie konanie. V citovanom náleze Ústavný súd Slovenskej republiky okrem vytknutia procesných pochybení odvolaciemu súdu dospel k názoru, že: „Právne závery, ku ktorým Najvyšší súd dospel, nemajú takú povahu, že by nedávali priestor na ďalšiu diskusiu. Stanovisko sťažovateľa k argumentácii uvedenej vo vyjadrení žalovaných by preto mohlo mať vplyv na výsledok konania.“ (str. 27 posledný odsek nálezu).

Z uvedeného je zrejmé, že išlo o takú procesnú chybu, ktorá ovplyvnila výsledok celého konania, a Najvyšší súd bol zaviazaný sa vecou po odstránení procesných nedostatkov opätovne zaoberať.

Najvyšší súd teda po odstránení procesných pochybení opätovne vec posúdil, zohľadniac pritom normy práva Európskej únie týkajúce sa daní, odvodov, ako aj daňovej neutrality, pričom dospel k záveru, že tieto je nevyhnutné vzhľadom na vývoj legislatívy a judikatúry uprednostniť pred normami vnútroštátneho práva. Vzhľadom na uvedené NSSR dospel k záveru, že rozsudok Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S/235/2014-431, 2S/43/2015-431 zo 14. októbra 2015 je potrebné potvrdiť.

V tejto súvislosti chcem poukázať, že žalobca: eustream, a. s., ma krátko (niekoľko hodín) pred prvým rozhodnutím spolu s ďalšími členmi senátu obvinil zo zaujatosti z dôvodu, že som sa údajne mala stretávať so štátnou tajomníčkou Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorá ma mala ovplyvňovať pri rozhodovaní.

Tieto skutočnosti boli predmetom preverovania orgánov činných v trestnom konaní, ktorým bolo podanie žalobcu postúpené na preverenie podozrení zo spáchania trestnej činnosti. So štátnou tajomníčkou ministerstva financií som sa nikdy nestretla, ani v budove súdu, ani mimo nej, úradne, na spoločenskom podujatí, ani náhodne, nikdy ma nenavštívila v kancelárii (ani ja ju), nemohol ju preto ani nikto vidieť, že ku mne vchádza alebo odo mňa vychádza.

Inzercia

Len pre úplnosť, nie je nič výnimočné, ak majú senáty na tú istú vec s odstupom času iný právny názor. Zdieľať

Vo veci som rozhodovala podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a hoci Ústavný súd rozhodol, že sme rozhodli nesprávne, ovplyvňovanie štátnou tajomníčkou, ktoroukoľvek procesnou stranou, ich zástupcami alebo kýmkoľvek iným vrátane Vladimíra Sklenku v tejto alebo inej veci absolútne vylučujem.

Len pre úplnosť, nie je nič výnimočné, ak majú senáty na tú istú vec s odstupom času iný právny názor. To platí nielen pre ktorýkoľvek všeobecný alebo správny súd, ale aj pre Ústavný súd Slovenskej republiky. A verte alebo neverte, nie je za tým ani lobing, ani korupcia.

Uvediem Vám pomerne čerstvý príklad: Po prijatí Civilného sporového poriadku riešili dovolacie senáty problém, či je možné kumulovať dôvody prípustnosti dovolania (ďalej pre lepšiu zrozumiteľnosť aj „kumulácia“ alebo „kumulácia dovolacích dôvodov“) a po spočiatku rozdielnych rozhodnutiach, v ktorých niektoré senáty kumuláciu pripúšťali a iné ju odmietali, veľký senát občianskoprávneho kolégia rozhodol, že kumulácia dovolacích dôvodov nie je prípustná. Mnohé z rozhodnutí vylučujúcich kumuláciu dovolacích dôvodov uspeli v teste ústavnosti pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ktorý spočiatku zákaz kumulácie akceptoval).

Ústavný súd Slovenskej republiky až neskôr rozhodol, že výklad dovolacích senátov, podľa ktorého nie je kumulácia dovolacích dôvodov prípustná, nie je správny a porušuje právo účastníkov konania na spravodlivé súdne konanie a na súdnu (alebo inú právnu) ochranu. V takmer v rovnakom čase „prelomil“ zákaz kumulácie dovolacích dôvodov aj veľký senát občianskoprávneho kolégia. Obe rozhodnutia museli dovolacie senáty bez ohľadu na to, ktorý právny názor (v minulosti, ale i v súčasnosti) favorizovali, akceptovať a prispôsobiť sa im vo svojej rozhodovacej činnosti.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame