Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Politika
28. október 2019

Čo uvaril Hlinov tím

Volebný program KDH reaguje aj na kritiku, že je málo konzervatívne.
Čo uvaril Hlinov tím

Zdroj: facebook KDH

KDH v ostatnom čase čelilo kritike časti konzervatívneho prostredia, že v témach ochrany rodiny a v kultúrnych otázkach sa správa príliš defenzívne.

Cez víkend schválili kresťanskí demokrati volebný program Reštart – Nádej pre Slovensko. Má 83 strán a zjavne reaguje aj na tieto výčitky. Časť venovaná podpore a ochrane rodiny je prvou kapitolou volebného programu a patrí zároveň k tým najobsiahlejším a najprepracovanejším.

Bonusy a karty

Medzi opatreniami, ktoré chce KDH presadzovať, je napríklad rastúci daňový bonus na deti až do 100 eur pri viacdetných pracujúcich rodinách alebo tehotenský príplatok, ktorý by bol vyplácaný matkám od 16. týždňa tehotenstva. V 16. týždni by bol vo výške dvojnásobku mesačného rodičovského príspevku a každý ďalší mesiac vo výške 50 percent rodičovského príspevku až do nástupu na materskú dovolenku.

Navrhujú tiež zavedenie tehotenskej karty, ktorá by ženy oprávňovala k niektorým výhodám, ako sú napríklad znížené cestovné, niektoré poplatky či prednostné vybavenie u lekára. Karty majú kresťanskí demokrati zjavne v obľube. Chcú tiež zriadiť rodinné karty pre rodiny s tromi a viac deťmi umožňujúce zvýhodnený prístup k niektorým službám štátu či preukaz osoby s poruchou autistického spektra. Radi by tiež presadili týždňovú dovolenku pre otca pri narodení dieťaťa.

Pochybnosti vzbudzuje bod programu, ktorý zavádza pre investorov povinnosť vytvoriť na každý novovytvorený priestor jedno miesto v predškolskom zariadení. Táto povinnosť by platila pre developerov, ktorí postavili pätnásť a viac bytových jednotiek. Tento návrh by v praxi mohol kolidovať s inou programovou prioritou KDH, a to zvýšením dostupnosti bývania. 

Ako lepší nápad sa v tejto súvislosti javí podpora firemných škôlok, ktorú si kresťanskí demokrati predstavujú tak, že časť nákladov na škôlku pre deti zamestnancov by si firmy mohli odrátať z dane z príjmu. Zaviesť chcú tiež zníženú daň za vernosť podľa počtu rokov strávených v manželstve.

V rámci zmien v dôchodkovom systéme navrhuje KDH princíp DVD (Dobre vychované dieťa), podľa ktorého budú môcť pracujúce už dospelé deti darovať dve percentá z dane svojim rodičom.

V kapitole o rodine KDH reflektuje aj konzervatívne témy, ako je ochrana života a výhrada vo svedomí. Deklaruje, že je za ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť a sľubuje presadenie zákona „Za život“. Bližšie parametre tohto zákona však volebný program neuvádza.

V programe sa KDH tiež zaväzuje chrániť rodinu ako zväzok muža a ženy. Zároveň sľubuje nepodporiť zákony a medzinárodné zmluvy, ktoré by boli v rozpore s ústavnou ochranou manželstva a Deklaráciou NR SR o zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach. Hnutie sa tiež chce zasadiť za obmedzenie práce v nedeľu.

V oblasti bezpečnosti a spravodlivosti, ktoré patrili v minulosti k silným témam KDH, je volebný program slabší. Konkrétnych opatrení je menej a prevažujú všeobecné deklarácie. Viac zaujme akurát zriadenie nezávislej Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov SR.

KDH tiež plánuje preniesť ďalšie právomoci na obce a mestá. Do ich kompetencie chce plne zveriť aj reguláciu hazardu. Strana sľubuje aj zavedenie ôsmich volebných obvodov pre parlamentné voľby.

Nie Turecku, splnomocnenec pre kresťanov

Obsah kapitoly o zahraničnej politike signalizuje jasné prihlásenie sa KDH k videniu Slovenska ako súčasti západného sveta. Vo vzťahu k Európskej únii kresťanskí demokrati zdôrazňujú princíp subsidiarity (teda aby sa na vyššiu úroveň neposúvalo nič, čo sa dá lepšie urobiť na nižšej úrovni) a princíp zvrchovanosti členských štátov v kultúrno-etických otázkach. KDH podporuje prijatie krajín západného Balkánu do EÚ, no Turecko podľa hnutia do Únie nepatrí.

Inzercia

KDH sa tiež hlási k členstvu v NATO a nášmu záväzku zvýšiť do roku 2024 obranné výdavky na 2 percentá HDP, s tým, aby pätina obranných výdavkov smerovala do modernizácie ozbrojených síl. Jedna z podkapitol je venovaná aj téme migrácie. Trpiacim ľuďom sa má v prvom rade pomáhať čo najbližšie ich domovom, a to formou rozvojovej pomoci, medzinárodným obchodom či riešením konfliktov, ktoré ich vyháňajú hľadať lepší život v Európe. Pokiaľ ide o náš kontinent, KDH volá po posilnení schengenskej hranice a boji proti prevádzačstvu.

Zahraničnopolitický program kresťanských demokratov je kritický k pôsobeniu Ruskej federácie na Ukrajine (anexia Krymu, okupácia jej východných oblastí), všíma si fenomén hybridnej vojny a kým sa tieto okolnosti nezmenia, podporuje zachovanie sankcií voči Rusku, uvalených Európskou úniou.

Kresťanskí demokrati majú niekoľko návrhov v oblasti podpory náboženskej slobody vo svete: Okrem zriadenia postu vládneho splnomocnenca pre túto oblasť chcú vytvoriť tiež grantové a štipendijné schémy na podporu prenasledovaných pre náboženské presvedčenie.

Žiadne nové dane

Kto by očakával, že KDH prinesie systémové reformy v oblasti školstva a zdravotníctva, asi bude sklamaný. Navrhované opatrenia v týchto oblastiach sú skôr parametrickými než paradigmatickými zmenami. Kresťanskí demokrati okrem iného podporujú obmedzenie zisku zdravotných poisťovní, čo však nie je jednoduché (ako už mal možnosť zistiť Smer), a tiež zákaz krížového vlastníctva. Ako nástroj obmedzenia vplyvu finančných skupín v zdravotníctve to isté navrhuje aj koalícia PS/Spolu. Po opätovnom oživení kauzy Gorila takéto opatrenia vychádzajú v ústrety spoločenskej objednávke.

Výkladnou skriňou programu kresťanských demokratov chce byť sociálna politika. Veľa priestoru je venovaného podpore starostlivosti o deti, seniorov či osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Cieľom je rôznymi spôsobmi pomôcť a odľahčiť rodinu v starostlivosti o odkázaných a ponechať osobu čo najviac v domácom prostredí. Starostlivosti o odkázaných ľudí má pomôcť napríklad zavedenie štátnej sociálnej dávky v odkázanosti. Má ísť o kombináciu peňažného transferu a poukážky na nákup služby.

Zaujímavý je nápad motivovať mladších a fyzicky zdatnejších seniorov, aby sa po nástupe do dôchodku podieľali na starostlivosti o starodôchodcov, s tým, že vo vyššom veku by mal takýto človek nárok na bezplatné opatrovanie, keď naň bude sám odkázaný. No zrejme takáto možnosť nebude seniormi využívaná masovo vzhľadom na fyzickú náročnosť takejto starostlivosti.

Aj keď kapitola s názvom „Spolunažívanie marginalizovanej rómskej komunity“ nie je rozsiahla, má niekoľko silných bodov, ktoré vychádzajú z úspešných praktických skúseností: dôraz na predškolskú výchovu detí, ktorá by ešte pred vstupom do školy pomohla kompenzovať nedostatky málo podnetného prostredia; obecné sociálne podniky (čo sa osvedčilo v Spišskom Hrhove), kde by dlhodobo nezamestnaní nadobudli pracovné skúsenosti, potrebné pre zapojenie do riadneho trhu práce; podpora svojpomocnej bytovej výstavby so zaangažovaním samotných Rómov; a tiež podpora pre aktivity cirkví. Napríklad misionári pôsobiaci v osadách by mali byť odmeňovaní ako terénni sociálni pracovníci a registrované cirkvi by pri tejto práci mali mať prístup k verejným grantom.

Ekonomický program KDH sa hlási k podpore rodinného podnikania a malého i stredného podnikania, čo sú kategórie, ktoré sa v prípade Slovenska dosť prekrývajú. Okrem presadenia opatrení na zníženie administratívnej záťaže podnikania sa kresťanskí demokrati zaväzujú, že nenavrhnú ani nepodporia zavedenie nových daní. KDH chce tiež zavedením automatickej valorizácie odpočítateľnej položky na zamestnanca v nadväznosti na priemernú mzdu zvýšiť čistý príjem zamestnancov.

V roku 2012, keď bol Ján Figeľ ministrom dopravy, na trať Bratislava – Komárno prišiel súkromný dopravca RegioJet. KDH na túto skúsenosť nadväzuje a požaduje liberalizáciu osobnej železničnej dopravy tak, aby na Slovensko prišli ďalší súkromní dopravcovia, ktorí by vytvorili tlak na zlepšenie služieb. Viacero ich takto pôsobí v susednom Česku. O ponechaní alebo úprave Ficových „vlakov zadarmo“ chcú zase kresťanskí demokrati rozhodnúť až po vykonaní ekonomického auditu.  

V programe nechýbajú módne termíny ako „strieborná ekonomika“, ktorá má zohľadniť starnutie obyvateľstva, či „cirkulárna ekonomika“, ktorá je o tom, že odpady sa čo najviac recyklujú a využívajú na výrobu nových vecí.

Ak sa KDH vráti po voľbách opäť do parlamentu, jeho výtlak môže realisticky byť okolo 6-7 percent. Navyše, bude súčasťou širokej vládnej koalície so stranami s čiastočne protirečivými víziami. Preto je azda aj lepšie, že kresťanskodemokratický program ponúka skôr veľa drobných zmien než veľké ucelené celorezortné reformné zámery. Vzhľadom na predpokladanú šírku povolebnej koalície bude najdôležitejšie, aby KDH vedelo, na čo pristúpiť nemôže.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame