Čo s pastoráciou rodín na Slovensku? (anketa)

Dotazník o rodine, ktorý Vatikán rozoslal do všetkých krajín, nie je prieskumom verejnej mienky, ale hľadaním odpovedí na pastoračné výzvy. Našich respondentov sme sa pýtali, aké výzvy stoja pred cirkvou na Slovensku v oblasti rodiny?

Martin Kramara, hovorca KBS: Väčšina výziev, ktoré sa v dotazníku spomínajú, sa týka aj Slovenska. Ak by som to veľmi zjednodušil, dali by sa rozdeliť do dvoch častí. Prvou z nich sú tie, ktoré sa týkajú náboženskej oblasti, druhou tie, ktoré s rodinou súvisia z hľadiska morálneho, spoločenského, právneho či politického.

V tej prvej oblasti pred nami stoja výzvy ako pomôcť ľuďom pochopiť, že vzťah s Bohom je mimoriadne cenný pri budovaní  manželských a rodinných vzťahov, ktoré na ľudskej rovine môžu byť krehké. Potrebujeme nájsť účinnejšie spôsoby dobrej prípravy na prijatie sviatosti manželstva a tiež vhodné prostriedky duchovného sprevádzania mladých rodín počas prvých rokov manželstva.

Musíme hľadať cesty, ako viesť ľudí k plnosti kresťanského manželstva, aby sa naše veriace rodiny stávali autentickými domácimi cirkvami. Treba v ľuďoch posilňovať vernosť manželskému zväzku, rozvíjať rodinnú spiritualitu a pomáhať rodinám v odovzdávaní viery budúcim generáciám atď.

Čo sa týka druhej oblasti, je dôležité hľadať nové spôsoby výchovy ku vzťahom a dozrievaniu v emocionálnej oblasti, podporovať opatrenia, ktoré sú na osoh starostlivosti o jednotlivých členov rodiny a vzbudzovať v mladých túžbu po rodine.

"Pre nemalú časť veriacich odovzdať vieru znamená akurát dať dieťa pokrstiť a prihlásiť ho na prvé sväté prijímanie."  
Miroslav Lettrich, kňaz

Zdieľať

Musíme tiež hľadať nové prostriedky dialógu v rodinnej oblasti so súčasným kultúrnym pluralizmom a napomáhať, aby sa rodina dostávala do centra pozornosti štátu - aby bola vyzdvihovaná jej dôstojnosť. Mimoriadne dôležité je tiež napomáhať kultúru života, hľadať odpovede na otázky demografického charakteru.

Nesmieme zabudnúť ani na to, aby sme boli nablízku rozpadnutým manželstvám, aby sme sa starali o zranené rodiny a o rodiny, ktoré sa dostali do extrémnych situácií – aby sa nik necítil vylúčený…

Miroslav Lettrich, katolícky kňaz: Rodina nikdy neprestala byť v zornom poli pastoračného pôsobenia. Menia sa však okolnosti a súčasná doba vyniesla na povrch mnohé problémy, ktoré predstavujú pastoračnú výzvu. 

Problémom je množstvo rozpadnutých manželstiev, a teda máme zjavne problém s rešpektovaním nerozlučnosti manželstva. Ďalším problémom je odovzdávanie viery v rodinách, keď sa zdá, že pre nemalú časť veriacich odovzdať vieru znamená akurát dať dieťa pokrstiť a prihlásiť ho na prvé sväté prijímanie.

Pavel Izrael, vysokoškolský pedagóg: Na Slovensku sú príklady efektívnej pastorácie rodín, no mám skúsenosť z viacerých farností, kde sa pre rodiny nerobí nič. Jednou výzvou je určite znova nadchnúť kňazov pre aktívnu pastoráciu rodín. Kňazi musia vyjsť z úradov a chrámov a dostať sa medzi ľudí, do rodín. Už sa skončila doba, keď sa kňaz mohol spoľahnúť, že sa mu kostol naplní bez námahy.

Druhou výzvou je pútavá výchova detí k vnímaniu svojej hodnoty, sexuality, chápaniu krásy Božieho plánu s mužom a ženou, čo je základ pre zrelé vzťahy a následne aj rodiny.

Marek Iskra, riaditeľ Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy: Ohlasovanie Krista ako toho, kto prišiel vykúpiť naše narušené, krátkodobé a často výlučne emotívne vzťahy a pomáhať každému človeku dospieť k schopnosti milovať druhého v dobrom i zlom, šťastí a nešťastí, je výzva, pred ktorou ako kňazi dnešnej doby stojíme.

Toto bolo hlavné úsilie pontifikátu sv. Jána Pavla II., ktorý chcel, aby bolo na neho spomínané ako na pápeža rodiny. Stojíme na začiatku takejto premeny svojej pastoračnej praxe a túto premenu vnímam ako najväčšiu pastoračnú výzvu pre cirkev na Slovensku po revolúcii 1989. 

K téme
Slováci vypĺňajú dotazník o rodine. Už len do zajtra

Zdieľať

Pozerám na túto premenu s veľkou bázňou. Je to zložitá cesta rozlišovania, čo je nutné urobiť zo strany cirkvi, aby mohla rodinám lepšie slúžiť, ale na druhej strane pochopenia, čo sú z podstaty sviatosti manželstva povolané urobiť rodiny – ako svoju nezastupiteľnú službu v prospech celej cirkvi.

Rodina a cirkev totiž závisia jedna od druhej. Čakať na jednoduché pastoračné riešenia alebo usmernenia, ktoré vyriešia zložitú realitu súčasného stavu rodín, je podľa mňa nezodpovedné. Na Slovensku nás čaká kus náročnej práce. Nájdeme odvahu pustiť sa do nej?

Je dobré, že máme k dispozícii kompletnú náuku manželstva a rodiny od sv. Jána Pavla II., ktorého učenie však treba pochopiť, prijať a zakúsiť v živote svojich vzťahov i v praxi pastorácie. Ak naše vzťahy budú zjavovať Božiu lásku, zranený svet bude uzdravovaný. Moja otázka znie: Chceme byť svedkami a spolupracovníkmi na tomto diele?

- md -

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo