Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
10. december 2014

Matičiari, Koncoš a Hykisch píšu premiérovi, obávajú sa o manželstvo a slovenčinu

Viaceré slovenské osobnosti sa obrátili na premiéra Róberta Fica otvoreným listom, požadujú zamietnutie návrhu celoštátnej stratégie ľudských práv. List podpísali napr. bývalý minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, bývalý politický väzeň Rudolf Dobiáš či spis...

Matičiari, Koncoš a Hykisch píšu premiérovi, obávajú sa o manželstvo a slovenčinu

Viaceré slovenské osobnosti sa obrátili na premiéra Róberta Fica otvoreným listom, požadujú zamietnutie návrhu celoštátnej stratégie ľudských práv. List podpísali napr. bývalý minister pôdohospodárstva Pavel Koncoš, predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, bývalý politický väzeň Rudolf Dobiáš či spisovateľ Anton Hykisch.

O návrhu stratégie by mala vláda SR rokovať ešte v decembri. Signatári otvoreného listu ju považujú za prejav protirodinnej a protinárodnej ideológie, vytýkajú jej excesívne a útočné poňatie práv "LGBTI ľudí", spochybňovanie inštitútu manželstva a tiež popieranie prirodzených rozdielov medzi mužmi a ženami. Prekáža im aj to, že stratégia neuznáva zaužívaný pojem "občania SR" ako zastupujúci osoby mužského aj ženského pohlavia a pokúša sa dosiahnuť sústavné používanie "občianky a občania". Signatári to považujú za ideologickú deformáciu slovenského jazyka. Podľa podpredsedu Matice slovenskej Jozefa Šimonoviča "prijatie tohto návrhu stratégie by bolo veľkým sklamaním pre všetkých, ktorí sa hlásia k prorodinným a národným hodnotám."

Proti prijatiu tohto návrhu stratégie ľudských práv napísalo samostatný list aj niekoľko desiatok mimovládnych organizácií ako Fórum kresťanských inštitúcií, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Fórum života, podpísaný je aj viacerými poslancami KDH. Fórum pre verejné otázky pripravilo alternatívny text stratégie pod názvom Ľudské práva pre všetkých.

-lo-

Plné znenie listu:

Vážený pán predseda vlády SR,

obraciame sa na Vás týmto otvoreným listom s dôverou, ale aj s veľkým znepokojením vzhľadom na Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR predložený Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Predložený návrh stratégie podľa našej mienky vonkoncom nezodpovedá obsahu Ústavy SR a ďalších ľudsko-právnych dokumentov, vyjadruje skôr prvky protirodinnej a protinárodnej ideológie, ktorá nemá s ľudskými právami nič spoločné. Za osobitne nebezpečné pokladáme viaceré prílohy návrhu, ktoré majú predstavovať „zásadné rámce pre tvorbu budúcich verejných politík v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam“.  Chceli by sme Vás upozorniť najmä na tri z najviac problematických aspektov predloženého materiálu, ktoré ho robia absolútne neakceptovateľným pre nás i pre väčšinu občanov SR.  

"Ak by malo byť mimomanželské spolužitie spojené s identickými právami ako manželstvo, prestal by byť zrejmý zmysel existencie manželstva ako samostatného právneho inštitútu."

Zdieľať

Prvým z týchto aspektov je excesívne a útočné poňatie „práv LGBTI ľudí“, ktorým je venovaná samostatná príloha obsahujúca vyše sto strán. Ako jeden z hlavných cieľov ochrany  „práv LGBTI ľudí“ sa predkladá rozsiahly boj proti „homofóbii“, ktorý sa má prejavovať na všetkých stupňoch vzdelávania, ale napr. aj novelizáciou Trestného zákona. Samozrejme, sme za ochranu ľudskej dôstojnosti každého jednotlivca a odmietame akúkoľvek nenávisť. V kontexte súčasnej diskusie na Slovensku však treba podotknúť, že za prejav „homofóbie“ používatelia tohto pojmu pokladajú aj verejnú obhajobu tradičného pohľadu na ľudskú sexualitu a rodinu. Svedčí o tom sám fakt, že na anti-cenu „homofób roka 2013“ bola aktivistami za „práva LGBTI ľudí“ nominovaná (a túto anti-cenu v hlasovaní skutočne získala) Konferencia biskupov Slovenska.

Návrh navyše obsahuje úlohu podniknúť právne kroky „na dosiahnutie rovnakých práv a ochrany pre osoby, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva“ (rámec úlohy č. V. 3. na str. 27  vlastného materiálu). Cieľom manželstva ako právneho inštitútu je však práve poskytnutie špeciálnej podpory a ochrany párom, ktoré sa rozhodnú pre celoživotné spoločenstvo zamerané aj na plodenie a výchovu detí. Ak by malo byť mimomanželské spolužitie spojené s identickými právami ako manželstvo, prestal by byť zrejmý zmysel existencie manželstva ako samostatného právneho inštitútu. Tento návrh preto nemôžeme považovať za nič iné, než za priamy útok na ustanovizne manželstva a rodiny, ktoré sú kľúčové pre prosperitu a súdržnosť našej krajiny.

Inzercia

Ďalším nanajvýš problematickým aspektom návrhu je neodborné a manipulatívne zasahovanie do slovenského jazyka popieraním zástupnej funkcie mužského rodu, ktorý podľa pravidiel gramatiky v určitých prípadoch zahŕňa aj subjekty stredného a ženského rodu, napríklad obyvatelia, diváci, pracovníci a pod. Aj Ústava SR používa pojem občania a myslí tým osoby mužského aj ženského rodu.  Autori návrhu stratégie toto pravidlo systematicky negujú, keď používajú slovné spojenia ako „zástupkyne a zástupcovia“, „sťažovateľky a sťažovatelia“ a pod.

Otázku ochrany štátneho jazyka pred idelogickou deformáciou pokladáme za osobitne závažnú aj preto, že už v roku 2011 priniesli média správu o návrhoch na otvorenie diskusie o zmene štátnej hymny SR pre jej nesúlad s „rodovo korektným jazykom“, lebo hymna obsahuje verše ako „zastavme ich bratia“ a „Slováci ožijú“.

"Máme nádej, že si uvedomíte svoju zodpovednosť za budúcnosť našej krajiny, odmietnete protirodinnú a protinárodnú ideológiu a rozhodnete sa presadzovať zmysluplné chápanie ľudských práv."

Zdieľať

Napokon chceme upozorniť na popieranie prirodzených rozdielov medzi mužmi a ženami a na zámer zaviesť ideologický koncept rodovej rovnosti ako povinnú súčasť školského vzdelávania. Návrh (najmä vo svojej prílohe č. 4) presadzuje teóriu, že byť mužom alebo ženou, nie je vecou biologickej reality, ale ľubovoľného rozhodnutia jedinca. Akékoľvek rozdiely medzi mužmi a ženami sú prakticky považované za „rodové stereotypy“, ktoré majú byť v mene „ľudských práv“ odstránené. V súlade s týmto ideologickým konceptom majú byť podľa predloženého návrhu do školskej výchovy zavedené prvky „rodového scitlivovania“, ktoré však podľa stanoviska mnohých renomovaných odborníkov môžu viesť k vzniku psychickej poruchy rodovej identity dotknutých detí.

Z uvedených dôvodov nám neostáva iná možnosť, než naliehavo požadovať, aby bol predložený návrh stratégie zamietnutý ako celok. 

Máme nádej, že si uvedomíte svoju zodpovednosť za budúcnosť našej krajiny, odmietnete protirodinnú a protinárodnú ideológiu a rozhodnete sa presadzovať zmysluplné chápanie ľudských práv. Za nás Vám môžeme sľúbiť, že Vám v tom budeme radi pomáhať.

V Bratislave, 8.12. 2014

S úctou,

Jozef Šimonovič, 1. podpredseda Matice slovenskej
Dr. h. c. doc. Ing. Július Binder, bývalý riaditeľ vodohospodárskej výstavby
Ing. Ján Klepáč, MGBM, bývalý poslanec SNR, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu
Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., slavista, jazykovedec

K otvorenému listu sa ďalej pripájajú:

Rudolf Dobiáš, spisovateľ a politický väzeň
Ing. Anton Hykisch, spisovateľ, bývalý poslanec SNR, bývalý veľvyslanec SR v Kanade
RNDr. Jozef Kollár, Dr.h.c., člen prezídia Matice slovenskej
Ing. Pavel Koncoš, bývalý minister pôdohospodárstva SR
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., lekár, vedec, vysokoškolský pedagóg 
Teodor Križka, básnik, prekladateľ, šéfredaktor časopisu Kultúra
prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD., vysokoškolský pedagóg
Ing. Terézia Lenczová, CSc., čestná predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., sociológ, vysokoškolský pedagóg (pripojil sa 9.12. 2014)
Mgr. Roman Michelko, spisovateľ, publicista, politológ, riaditeľ vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov
Ing. Ján Petrík, bývalý poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR a bývalý veľvyslanec SR v Chorvátskej republike
PhDr. Dana Podracká, poetka, esejistka
Dr.h.c. Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., lekár, univerzitný profesor, bývalý rektor Univerzity Komenského, bývalý poslanec NR SR (pripojil sa 9.12. 2014)
Ing. Marián Tkáč PhD., predseda Matice slovenskej
Eva Trizuljaková, akademická maliarka
Ing. Stanislav Trnovec, CSc. SE, Klub mnohodetných rodín (pripojil sa 10.12. 2014)

 

Odporúčame