Potreba obnoviť lásku

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Potreba obnoviť lásku

Antonovi Fabianovi sa darí zaujať, lebo neoddeľuje biblické a evanjeliové texty, ich sémantiku od bežného, súčasného života kresťana.

Studňa a pavučina (2016), Studňa pod pavučinou (2017) a napokon Studňa obklopená pavučinou – to sú tri knihy prof., ThDr, JCDr. Antona Fabiana, PhD, ktoré vzájomne súvisia. Možno ich chápať ako voľnú trilógiu, ktorá obsahuje úvahy inšpirované evanjeliom v cykloch A, B, C. Ide o nadväznosť problematiky, knihy sú si podobné nadpismi, synkretizmom žánrov, majú podobnú systémovú štruktúru a vo všetkých troch texty smerujú svojím štýlom k prozaickým žánrom.

Najnovšia kniha – podobne ako predchádzajúce dve – obsahuje všetky komponenty, ktoré zodpovedajú forme teoretickej knihy: úvod, zoznam použitej literatúry, tematický register, biblický register. Texty takmer 400-stranovej knihy sú precízne členené na kapitoly s nápaditými názvami a sú rozdelené na jednotlivé nedele, sviatky a slávnosti. Každá z homílií sa začína evanjeliovým citátom a zaujmú ich nadpisy, ktoré naznačujú tému. Takto vystavaná kompozícia dáva percipientovi prehľad, zorientuje sa a ľahko nájde to, čo potrebuje vo chvíli nejakej ťažoby, žiaľu, spomienky... pre pripomenutie evanjeliových právd či nedávnej nedeľnej homílie. Lebo ku kázňam prof. Fabiana sa hodno vracať z viacerých dôvodov, dokonca človek v kostole uršulínok v Košiciach priam s napätím čaká na slová kazateľa. O tom, že ide o homílie príťažlivé, často zafarbené vhodným humorom, obohatené adekvátnym príbehom, ale vo svojej podstate výkladové, náučné, svedčia aj ich pomenovania v tejto knihe. Uveďme aspoň niektoré: Zobrať na seba bremeno, Nakoľko sme ľudskí, nakoľko Boží, Vyhlásiť seba za sluhu, Loviť zo svojej dobroty pre druhého, Všimnúť si každého, Nezaslúžená hodnota, Povolanie k ľudskosti, Obnoviť lásku, Vždy znova vstať, Skutočný hrob je v egoizme... V celej knihe sú ich desiatky a ak berieme do úvahy i názvy jednotlivých kázní cez rok, na sviatky a slávnosti, na pôstne a veľkonočné obdobie, na advent a Vianoce, tak sú ich stovky.

Profesor Fabian má nadanie na sugestívne a adekvátne názvy, často sú metaforické, ale čo je dôležité – prinášajú so sebou v príťažlivej forme vysvetlenie a interpretáciu nielen tém a evanjeliových príbehov, ale aj reálií a slov z biblických jazykov, poučenie, riešenie problémov, nádej. Kazateľ nikdy nezabudne na príbeh zo súčasného života i na nejaký adekvátny vtip. Jednoducho – príjemca Fabianových homílií sa nikdy nenudí, lebo je nenásilne nútený zamýšľať sa, potom sa pousmiať či zasmiať, aby napokon – pri záverečných myšlienkach homílie – si v duchu predsavzal: zmením sa, budem v živote postupovať inak, ľutujem doterajšie svoje priestupky...

Antonovi Fabianovi sa úspešne darí zaujať vo vysokej miere, lebo neoddeľuje biblické a evanjeliové texty, ich sémantiku od bežného, súčasného života kresťana. Možno dokonca konštatovať (ak by bola taká možnosť prieskumu), že Fabianove kázne by prijali s porozumením a pozitívne aj iní než kresťania, ba dokonca i ateisti. Ako odborník na biblické texty Starého i Nového zákona a znalec jazykov vie dokazovať, že nič z Biblie pri správnom vysvetlení nie je nezrozumiteľné, ale že všetko vedie k tomu, aby aj dnešný svet a človek v ňom bol morálny na základe „spoločenstva v dokonalej láske“, ktorá „pribúda, keď je rozdávaná“, keď nielen berieme, ale aj dávame, keď poznávame nielen rozumom, ale aj srdcom, keď nie sme pyšní, ale pokorní a keď dozrievanie v láske ide cez pokánie.

V knihe, ako sa uvádza v úvode, asi polovica podnetov pochádza z diela predčasne zosnulého kňaza Júliusa Chalupu (1950 – 1991) a jej ústrednou témou je „evanjeliová inteligencia“. Takto Anton Fabian nazval aj jednu zo svojich homílií a dal jej podtitul Pokušenie moci. „Kto z ľudí by nepoznal pokušenie myslieť na seba a na druhého zabudnúť?“ S tým, ako uvádza kazateľ, súvisí znova a znova sa objavujúci egoizmus. Uvádza príbeh z Lukášovho evanjelia, keď Satan pokúšal Ježiša na púšti. Posolstvo tohto príbehu korešponduje s bytím človeka, ktorý má život biologický, spoločenský a spirituálny – duchovný. Evanjeliová inteligencia je iná než inteligencia sveta. Pri evanjeliovej sa život prijíma ako dar, „človek je za to vďačný a chce poslúžiť, obetovať sa“. Oproti tomu je zmýšľanie človeka, ktorý „chce všetko pre seba a Boha nepotrebuje“. Absolutizuje zdravie, ekonomickú samostatnosť a Boha marginalizuje. V tej súvislosti autor uvažuje o moci, keď okrem iného píše, že vždy je ľahšie panovať, než poslúžiť. „Z nedávnej minulosti vieme, že Napoleon, Hitler, Stalin, Husajn, Kádáfi dávali pocítiť druhým svoju moc.“ Pokušenie tohto typu – mať moc, aby sa ma druhý bál – je proti evanjeliovej inteligencii, ktorá chápe biblické „Budete ako Boh“ tak, že treba mať moc k láske a službe, lebo inak skôr či neskôr nastúpi ďalšie známe biblické – „A zbadali, že sú nahí“, čiže biedni. „Človek chce stále ukazovať svoju dôležitosť namiesto služby a lásky.“ Mnohí „chcú všetko pre seba, koncentrujú sa na úspech a zisk.“

Každá homília, zaradená do tejto knihy, poskytuje príjemcovi poznania z dávnoveku i obraz súčasného sveta a človeka v ňom. Zaujímavá kompozícia a sémantika jednotlivých častí umožňuje, že profesor Fabian nepriamo karhá i chváli, je prísny i úsmevný, no najmä múdry v tom, ako vie evanjeliovú inteligenciu sprostredkovať súčasníkovi, ktorý to veľmi potrebuje a s uznaním prijíma.

Studňa, ktorá čaká na smädného, a pavučina, ktorá čaká na korisť – to sú dva metaforické objekty vo všetkých troch knihách. Studňa. Ak sa z nej človek napije, prinesie mu to dobro, lebo bol smädný po evanjeliovom slove. Pavučina. To je to negatívne, čo človeka môže v živote obklopiť, pohltiť a duchovne usmrtiť, ak sa bude povyšovať priam nad Boha.

Anton FABIAN – Július CHALUPA: STUDŇA  OBKLOPENÁ  PAVUČINOU

Vydavateľstvo Michala Vaška 2018

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo