Detské jasle nebudú musieť plniť podmienky debarierizácie

Detské jasle po novom nebudú musieť plniť podmienku debarierizácie, ako im doteraz nariaďovala platná legislatíva. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorá od 1. novembra vstupuje do platnosti.

      Novelou sa zmenia ustanovenia, ktoré upravujú činnosť jaslí, ako aj ustanovenia o podmienkach poskytovania finančnej podpory na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb zo štátneho rozpočtu. Prijatím novely zákona sa upustí od povinnosti debarierizácie priestorov podľa vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonu u doterajších prevádzkovateľov bývalých "detských jaslí". Výnimka bezbariérovosti sa bude vzťahovať na doterajších prevádzkovateľov, ktorí pôsobia len v tých istých objektoch. "Pokiaľ zmení prevádzkovateľ miesto poskytovania sociálnej služby, podmienku bezbariérovosti už bude musieť splniť. Predmetné prechodné ustanovenie sa teda vzťahuje na doterajších prevádzkovateľoch len v objektoch doposiaľ prevádzkovaných, a nie na nimi prevádzkované nové objekty zariadenia po 28. februári 2017," uvádza sa v pozmeňujúcom návrhu.
      Upraví sa aj plnenie kvalifikačných predpokladov u opatrovateľov detí v jasliach. Kvalifikačné predpoklady by mal po novom spĺňať aj opatrovateľ detí, ktorý spĺňa požiadavku dosiahnutého stupňa vzdelania s iným odborným zameraním, než je oblasť starostlivosti o dieťa, ale v čase uzatvárania pracovnoprávneho vzťahu s poskytovateľom tejto sociálnej služby nemá absolvovaný požadovaný akreditovaný kurz opatrovania detí.
      Zruší sa aj povinnosť jaslí vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu za poskytovanú sociálnu službu za čas neprítomnosti dieťaťa v zariadení. Výnimkou má byť len úhrada za stravovanie v týchto zariadeniach. "Upustenie od povinnosti vracať sumu úhrady za neprítomnosť dieťaťa prispeje k stabilizácii finančného zázemia poskytovateľa služby, keďže náklady, ktoré mu vznikajú s prevádzkou zariadenia, bude môcť priebežne financovať," vysvetlili predkladateľky.
      Novelou sa upravia aj podmienky spolufinancovania vybraných druhov sociálnych služieb. Zavedie sa inštitút oprávnenosti ministerstva práce rozhodnúť o odpustení zmeškania termínu podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby.
      Zákonom sa tiež zadefinuje najnižší stupeň odkázanosti na mieste v domove sociálnych služieb na účely určenia výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ak je toto miesto neobsadené.

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo