Aká bude Celoštátna stratégia ľudských práv?

V júni 2014 by mala byť zverejnená finálna verzia Celoštátnej stratégie ľudských práv, ktorá sa od mája 2013 pripravuje v gescii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Tvorbu Stratégie sprevádzali protesty mimovládnych organizácií (MVO), ktorým prekážal centralizovaný a nedemokratický proces prípravy stratégie. K mnohým dôležitým oblastiam ako napríklad výchova a vzdelávanie k ľudským právam neboli zástupcovia kresťanských MVO pripustení a nemali žiadny vplyv na prípravu materiálov. Na nasledujúcich riadkoch prinášame krátke zhrnutie procesu tvorby Stratégie a o ďalších podrobnostiach budeme čitateľov priebežne informovať.

Jún 2013

Otvorenie konzultačného procesu s občianskou spoločnosťou a predloženie prvej verzie Stratégie.

Problémy: Text pripravený v krátkom časovom období, nevyvážený, ideologicky podfarbený najmä v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam (ďalej len ĽP) a posilneniu práv neheterosexuálne cítiacich ľudí bez zahrnutia ostatných znevýhodnených skupín (seniori, postihnutí, chudobní...). Veľmi slabé miesto mala v pôvodnej verzii aj kapitola spojená s vymožiteľnosťou práva, ktorú negatívne vníma na Slovensku takmer 70% občanov. V Stratégií chýbali aj oblasti ľudských práv, ktoré sú pre kresťanov prioritné: výhrada vo svedomí, ochrana života od počiatku po dôstojnú smrť, sloboda vierovyznania...

Zdieľať

Júl 2013

69 mimovládnych organizácií (MVO) podpísalo list predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi vo veci prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku, ktorý bol odovzdaný na Úrade vlády 31. júla. MVO vyjadrili jednoznačný nesúhlas s danou podobou textu, vypracovali pripomienky zásadného i podrobnejšieho charakteru podľa jednotlivých organizácií – 150 stránková publikácia, ktorú vydalo Fórum života.

Odpoveď na list mimovládnych organizácií prišla od generálnej riaditeľky a tajomníčky Rady vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a rodovú rovnosť JUDr. Barbary Illkovej. V liste informovala, že príprava bude prebiehať „v zmysle koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti v participatívnom dialógu tak, aby sa do procesu mohli zapojiť všetci aktéri ľudskoprávnej agendy, subjekty verejnej správy, nezávislé inštitúcie, akademická obec a občianska spoločnosť.“ Odpoveď na list MVO tu.

List ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi poslal aj predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský 11. júla. Plné znenie listu tu.

Október 2013

Stretnutie zástupcov MVO s ministrom Lajčákom, ktorý opakovane pozval do ďalšieho dialógu: „Chceme diskutovať o celku a jednotlivostiach so všetkými subjektmi, ktorých sa obsah pripravovanej stratégie dotýka a ktoré o to prejavia záujem.“

"V koordinačnej skupine mal náš jediný zástupca predseda FKI len poradný hlas. Riadiaci výbor – náš zástupca odmietnutý, Redakčný výbor – náš zástupca odmietnutý, čo znamená žiadny reálny dopad na ovplyvnenie procesu tvorby Stratégie."

Zdieľať

November 2013 – začiatok 2014

Tvorba jednotlivých pracovných skupín, ktoré sú poverené vypracovaním čiastkových materiálov druhej verzie Celoštátnej stratégie ĽP. Niektoré pracovné skupiny boli vytvárané transparentne a fungovali efektívne (Pracovná skupina pre ĽP seniorov), do niektorých pracovných skupín sa začali pridávať ad hoc kritéria a požiadavky (Pracovná skupina pre práva LGBTI, Pracovná skupina pre výchovu a vzdelávanie k ĽP). Do pracovnej skupiny pre výchovu a vzdelávanie sa napr. hlásili naši odborníci vrátane riaditeľa Združenia katolíckych škôl a mňa hoci mám dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním z Európskej komisie. Žiaľ, naša kandidatúra bola odmietnutá. Zástupcovia občianskej spoločnosti v tejto pracovnej skupine boli výlučne predstavitelia občianskeho združenia Inakosť zastupujúceho záujmy LGBTI ľudí.

Odmietnutie našich zástupcov v riadiacich zložkách Stratégie: V koordinačnej skupine poverenej koordináciou celého procesu tvorby Stratégie náš jediný zástupca F. Neupauer, vtedajší predseda Fóra kresťanských inštitúcií, mal len poradný hlas. Riadiaci výbor – náš zástupca odmietnutý, Redakčný výbor – náš zástupca odmietnutý, čo znamená žiadny reálny dopad na ovplyvnenie procesu tvorby Stratégie. V redakčnom tíme, ktorého členovia sú honorovaní je navyše členka pôvodného redakčného tímu p. Dagmar Horná, ktorá už raz honorár za odmietnutú verziu Stratégie v roku 2013 dostala. Personálne zloženie riadiacich štruktúr je tiež ideologicky jednofarebné, čomu zodpovedali aj zápisy pracovných skupín a ich smerovanie. V záveroch z úvodného zasadnutia Pracovnej skupiny k príprave a finalizácii zverenej časti Stratégie z 24. januára 2014 sa minister Lajčák napríklad vyjadril, že považuje „podporu práv LGBTI osôb a politiku rodovej rovnosti za nespochybniteľné“, zatiaľ čo „témy práv nenarodených detí, ochrana tradičnej rodiny a manželstva ako zväzku muža a ženy, otázka náboženskej slobody a výhrady vo svedomí by mali byť súčasťou diskusií na workshopoch, v stratégii však nebudú explicitne uvádzané“.

14. apríla 2014

110 mimovládnych organizácií (MVO) protestuje proti procesu prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR (ďalej Stratégia). Ako sme uviedli spoločne s Marcelou Dobešovou na tlačovej konferencii k tejto téme v Dome novinárov v Bratislave, MVO využili všetky možnosti participatívne spolupracovať na príprave tohto dokumentu, napriek tomu v pracovných skupinách, ktoré majú za úlohu pripraviť podklady k Stratégii, dochádza k manipulácii v zmysle prijímania nových zásad a usmernení, alebo k zmene úloh pracovných skupín. Názorové spektrum mimovládnych organizácií, ktoré podporujú toto vyhlásenie, nebolo prijaté najmä na vrcholnej úrovni tvorby Stratégie. Nemajú teda žiadny vplyv na proces prípravy ani na konečné znenie dokumentu, ktorého prijatie vláda presadzuje v termíne jún 2014. Tlačová správa a zoznam MVO, ktoré podpísali vyhlásenie tu.

5. mája 2014

Traja kandidáti do Európskeho parlamentu (Veronika Remišová, Mária Raučinová a Stanislav Trnovec) protestujú proti postupu štátnych úradníkov pri príprave Celoštátnej stratégie ľudských práv, osobitne proti návrhu na ich vylúčenie z procesu prípravy len z dôvodu kandidatúry do Európskeho parlamentu. Ďalšie podrobnosti v článku hlavnespravy.sk tu.

"Je smutné, že zástupcovia občianskej spoločnosti sú vnímaní nie ako spolupracovníci, ale ako nepriatelia. Ak tento dokument pôjde proti postojom a hodnotám, ktoré vyznáva veľká časť kresťanského spektra, je potrebné Stratégiu dôrazne odmietnuť."

Zdieľať

Apríl- máj 2014

Prebiehajú workshopy k jednotlivým oblastiam, ktorých cieľom je diskusia s občianskou spoločnosťou o vybraných témach. Tieto workshopy však nezaručujú, že názor občianskej spoločnosti bude zohľadnený v Stratégii. Príkladom je workshop o Podstate a zmysle ĽP, ktorého cieľ bol stanovený ako „vzdelávacie podujatie“ pre verejnosť.

Záver

Je predčasné hovoriť o tom, čo bude súčasťou pripravovanej Stratégie v júni 2014. Podľa jednotlivých materiálov sa však dá usudzovať, že Stratégia pôjde proti niektorým kresťanským postojom a kresťanské priority v oblasti ľudských práv zohľadňovať nebude. Príkladom je východiskový materiál z Pracovnej skupiny pre vzdelávanie a výchovu k ľudským právam, kde sa požaduje, aby rodové vzdelávanie, resp. vzdelávanie v oblasti presadzovania rodovej rovnosti bolo „prierezovou témou“ a neoddeliteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania k ľudským právam, alebo aby do obsahu vzdelávania k ľudským právam bola zahrnutá téma LGBTI ľudí. V materiáli sa ďalej žiada „reštrukturalizovať obsah s ohľadom na témy ľudských práv a rodovej rovnosti a súvislosti s tým optimálne nastaviť i proces výchovy a vzdelávania“, ako aj vytvorenie študijných odborov orientovaných na problematiku rodovej rovnosti.

Všetci, ktorí sme sa na Stratégií ľudských práv a v pracovných skupinách angažovali, sme to robili dobrovoľne, vo voľnom čase a na úkor vlastných aktivít. Je smutné, že snaha občianskej spoločnosti ostala nevypočutá a jej zástupcovia sú vnímaní nie ako spolupracovníci, ale ako nepriatelia. Žiaľ, na vytváraní Stratégie sme sa nemohli podieľať ako plnohodnotní partneri a na jej výslednú podobu nemáme dosah. Ak tento dokument pôjde proti postojom a hodnotám, ktoré vyznáva veľká časť kresťanského spektra spoločnosti, je potrebné Stratégiu dôrazne odmietnuť.

Veronika Remišová
Autorka je spolupracovníčka Postoy.sk.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo