F. Neupauer: Tvorba stratégie ľudských práv znovu ignoruje kresťanský sektor

Kresťanské mimovládne organizácie sa pri tvorbe stratégie ľudských práv cítia znovu ignorované. Premiérovi Robertovi Ficovi zaslali list, kde žiadajú prípravu Stratégie zrušiť. Rozprávali sme sa s predsedom FKI Františkom Neupauerom.

Minulý rok bol aj na základe protestu viacerých mimovládnych organizácií zastavený proces tvorby Celoštátnej stratégie ľudských práv a neskôr nanovo obnovený. O čo vtedy išlo odporcom? 

Odporcov bolo viacero a to nie len zo strany MVO. Naša kritika smerovala k obsahu aj k forme pripravovanej Stratégie. Namietali sme napríklad krátky časový úsek na pripomienkovanie, zahmlené pojmy bez jasného významu, ako aj chýbajúce právne zakotvenie v slovenskom a medzinárodnom práve, ktoré absentovalo v prvotnom dokumente. Oceniť sme mohli jedine možnosť zapojiť sa do diskusie k návrhu počas workshopov, ktoré pripravili ministerstvá. Pripomienky sme zverejnili aj formou „zborníka“ na 150 stranách. Zároveň sme neodmietli tvorbu dokumentu ako celku, ponúkli sme svoju pomoc a chceli na ňom aktívne participovať.

"Minister Lajčák nás uistil, že jeho rezort sa nepokúša presadzovať akúkoľvek ideológiu a chce byť len nestranným 'rozhodcom' v procese tvorby stratégie."

Zdieľať

Dňa 3. októbra 2013 ste sa stretli s podpredsedom vlády Miroslavom Lajčákom. Čo bolo témou stretnutia?

Okrem mňa ako predsedu Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) tam boli prítomní aj zástupcovia Fóra života, eRka a Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI). Navrhli sme, aby bol dokument Stratégie postavený na základoch, na ktorých sa dokáže dohodnúť celá spoločnosť a zároveň sme k tomu aj medzinárodne zaviazaní - reč je o dohovoroch OSN dotýkajúcich sa predovšetkým základných ľudských práv. Druhá strana (ministerstvo) hovorila o potrebe dať do stratégie európske dokumenty, ba aj dokumenty, ktoré mali len odporúčací charakter, nie sú právne záväzné. To nás prekvapilo.

Bolo mi ako predsedovi FKI umožnené spolupodieľať sa na Stratégii tak, že som sa mohol zúčastňovať rokovaní koordinačnej skupiny (má 30 členov menovaných Radou vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny), ktorá celý proces zastrešovala. Pán minister nás uistil, že o obsahu pripravovanej stratégie sa chce diskutovať so všetkými subjektmi, ktorých sa to týka a ktoré o to prejavia záujem, a že jeho rezort sa nepokúša presadzovať akúkoľvek ideológiu a chce byť len nestranným „rozhodcom“ v procese tvorby stratégie.

Zdieľať

Aký bol váš ďalší postup?

Žiadali sme, aby popri samostatných témach, na ktorých sa pracovalo (seniori, osoby so zdravotným postihnutím, deti, ľudia na hranici chudoby, migranti, a pod.), boli aj témy ako ochrana života pred narodením, náboženská sloboda, výhrady vo svedomí a práva rodičov. Žiadna z týchto tém sa však nestala samostatnou témou. Žiadali sme, aby boli aspoň pod kolónkou „Iné“, ani to sa neuskutočnilo.

Keď sa na to dívam spätne, mám pocit, že ak by to prešlo, odradilo by to liberálne zmýšľajúcich aktivistov a začali by bojkotovať celú Stratégiu. My sme napriek tomu proces nebojkotovali, ale pozývali našich členov a odborníkov, aby sa zapájali do daného procesu a do kreovaných pracovných skupín.

Kto tvoril tieto skupiny?

Ako členovia sú v nich zástupcovia štátnej správy, výborov, MVO, takisto aj jednotlivých ministrov. V decembri sa na koordinačnej rade hovorilo, že každý, kto bude mať záujem, bude môcť na procese Stratégie pomôcť. Ak by bol problém, vtedajší koordinátor procesu Filip Vagač uistil prítomných, že sa bude snažiť zabezpečiť, aby boli pracovné skupiny naozaj otvorené širšiemu názorovému a odbornému spektru.

Dodržiavalo sa to?

Stratégia sa vyvíjala postupne tak, že niektoré pracovné skupiny (napr. seniori) pripravili dokument. Iné pracovné skupiny sa dlho nevytvárali, a keď sa vytvorili, tak sa v nich často znemožnila participácia osobám, ktoré by do Stratégie vniesli prinajmenšom diskusiu. Príkladom je oblasť vzdelávania – tu by iste mal čo povedať riaditeľ Združenia katolíckych škôl Slovenska a iní. Pod zámienkou „odbornosti“ však neboli do tejto skupiny prijatí. Mrzí ma, že názorovú rôznorodosť tu zabezpečujú za mimovládne organizácie len dvaja členovia OZ Iniciatívy Inakosť, nik iný.

"V pracovných skupinách, kde boli akceptovaní odborníci aj za FKI, Fórum života a i., majú títo členovia možnosť diskutovať, ale ich myšlienky a postoje sa nedostávajú do výsledných dokumentov."

Zdieľať

To, čo sa v pracovných skupinách vytvorí, bude súčasťou stratégie?

Vo fungujúcich pracovných skupinách, kde boli akceptovaní odborníci aj za FKI, Fórum života a i., majú títo členovia možnosť diskutovať, ale ich myšlienky a postoje sa nedostávajú do výsledných dokumentov. MUDr. Anna Kováčová, ktorá sa zúčastňuje rokovaní v pracovnej skupine „Práva dieťaťa“, mi napísala: „...Síce sa prediskutovali viaceré témy, vyvolávajúce "trecie plochy", ale tie nie sú vo finálnom dokumente zapracované. Ide o témy ako napr. 1) tradičná rodina a manželstvo ako zväzku muža a ženy, ktorá je ideálnym prostredím pre rozvoj dieťaťa, 2) otázka náboženskej slobody a výhrady vo svedomí vzhľadom na výchovu dieťaťa, 3) práva nenarodených detí. Ak aj boli súčasťou diskusií na workshopoch, v záveroch správy nie sú vôbec spomenuté.“ Pani Kováčová žiadala, aby bola zohľadnená názorová platforma občanov zastávajúca sa prirodzených a tradičných hodnôt. A na záver podotkla a vyjadrila aj postoj mnohých z nás: „Problém Stratégie nie je téma LGBTI, ale nulová tolerancia voči inému názorovému spektru.“

Kto riadi celý proces?

Vytvorili sa dva orgány – redakčný tím a riadiaci výbor. Tretím stupňom je samotný predseda Rady vlády pre ľudské práva, teda minister M. Lajčák a samotní ministri. Redakčný tím zodpovedá za text stratégie, pričom bude vychádzať z podkladov spracovaných gestormi jednotlivých tém, riadiaci výbor bude tento proces koordinovať. Koordinačná skupina na svojom šiestom zasadnutí dňa 3. februára 2014 schválila nomináciu do týchto orgánov. Bohužiaľ, musím konštatovať, že ich personálne zloženie je priam fundamentálne ideologicky jednofarebné. Nenájdete tam vyváženosť, ba možno ani jedného človeka, ktorý by prezentoval iné ako liberálne hodnoty.

"Bohužiaľ, musím konštatovať, že personálne zloženie rozhodujúcich orgánov je priam fundamentálne ideologicky jednofarebné."

Zdieľať

Akí členovia boli schválení?

Do redakčného tímu sa schválili Sylvia Porubänová, Peter Kresák a Dagmar Horná. Do riadiaceho výboru Pavol Demeš (ako koordinátor stratégie), ktorý sa však po poslednom zasadnutí koordinačnej skupiny vzdal tejto funkcie. Ďalej Barbara Illková (Ministerstvo zahraničných vecí), Jana Kviečinská (Iuventa), Martin Macko (Iniciatíva Inakosť), Miloš Nemeček (Výbor pre seniorov), Marián Filčík (Ministerstvo spravodlivosti) a Oľga Pietruchová (Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny), ako prísediaca tu bola za redakčný tím určená Sylvia Porubänová.

Pri ich kreovaní ste boli prítomní aj vy?

Áno, aj nie. Ako člen koordinačnej skupiny som do redakčného tímu mohol navrhnúť jedného nominanta. Navrhovaných bolo nakoniec asi osem ľudí a výslednými členmi malo byť najprv päť ľudí, neskôr sa počet upravil na troch. Peter Kresák 7. marca abdikoval. Namiesto toho, aby napr. náš nominant bol ako náhradník prizvaný k tejto práci, členovia koordinačnej skupiny začali hľadať niekoho iného.

Do riadiacej skupiny som nemohol zasahovať. Tam mi nebolo umožnené dať čo i len nominanta. Naviac, keď som namietal proti zneniu zápisnice zo zasadnutia koordinačnej skupiny, tak sa diskusia neviedla o obsahu mojich pripomienok, ale o tom, či vôbec mám právo niečo namietať. Prosil som, aby moje vecné pripomienky boli aspoň ako príloha zápisu. Či sa tak stalo, neviem.

"Do riadiacej skupiny som nemohol zasahovať. Tam mi nebolo umožnené dať čo i len nominanta."

Zdieľať

Čo konkrétne ste namietali?

Zápisnica sa vytvorila tak, ako keby všetko išlo bez problémov. Napr. som žiadal, aby tam bol zapracovaný aj môj pohľad na kreovanie rozhodujúcich orgánov, kde som poukázal na ich nevyváženosť. Označil som to za vážnu hrozbu pripravovanej stratégie, nakoľko v redakčnom i riadiacom tíme nebude ani jeden hlas (!), ktorý by reflektoval pripomienky vyjadrené zástupcami mnohých občianskych organizácií už v minulosti.

Ako k tomu pristupuje minister M. Lajčák?

Podľa informácií, ktoré mám, minister Lajčák sa už jasne vyjadril v neprospech tradičných hodnôt a možno aj v rozpore s programovým vyhlásením vlády. V záveroch z úvodného zasadnutia tzv. „Pracovnej skupiny k príprave a finalizácii zverenej časti Stratégie“ z 24. januára 2014 je uvedené, že minister považuje „podporu práv LGBTI osôb a politiku rodovej rovnosti za nespochybniteľné“. V zápise sa tiež uvádza, že „témy práv nenarodených detí, ochrana tradičnej rodiny a manželstva ako zväzku muža a ženy, otázka náboženskej slobody a výhrady vo svedomí by mali byť súčasťou diskusií na workshopoch, v stratégii však nebudú explicitne uvádzané“.

Pre nesúhlas s postupom prác pri Stratégii ste spolu s Fórom života zaslali premiérovi Ficovi list. Čo je jeho obsahom?

Uvedomujeme si, že názorové spektrum, ktoré prezentuje redakčný tím a riadiaci tím, je špičkou ľadovca. Bol kreovaný cez koordinačnú skupinu, ktorá bola kreovaná Radou vlády pre ĽP. Celý tento systém sa správa nevyvážene a to nie je dobré v prvom rade pre demokratickú spoločnosť ako takú. V liste predsedovi vlády sme popísali proces tvorby Stratégie a že za takýchto podmienok žiadame jej zrušenie.

"V liste predsedovi vlády sme popísali proces tvorby Stratégie a že za takýchto podmienok žiadame jej zrušenie."

Zdieľať

Ako bude proces pokračovať?

Keď v poradí tretí koordinátor Stratégie Pavol Demeš dňa 7. marca na túto funkciu rezignoval, tlmočil odkaz ministra Miroslava Lajčáka k danej téme: Minister Lajčák Stratégiu naďalej považuje za svoju prioritu a Zasadnutie Rady, ktoré malo byť na budúci týždeň sa presúva po prezidentských voľbách.

Na poslednom stretnutí Koordinačnej skupiny ma zastupovala Veronika Remišová, ktorá tlmočila náš postoj nasledovne: „Nesúhlasíme s pokračovaním Stratégie z týchto dôvodov: 1) absencia a neschválenie našich zástupcov do Riadiaceho a Redakčného výboru 2) neadekvátne nastavenie kritérií na výber odborníkov v pracovných skupinách a nevyvážené zloženie niektorých pracovných skupín 3) neplnohodnotné členstvo v Koordinačnej skupine (F. Neupauer len „pozorovateľ“) 4) nezapracovanie prioritných tém ako napr. právo na výhradu vo svedomí do Stratégie.“

Ako reagovala koordinačná skupina?

Jednomyseľne požiadala o jasný politický mandát a silnú politickú podporu pre Stratégiu od vlády. Teda nie je reč o snahe vyvážene konať a riešiť konkrétne ľudsko-právne problémy, ale s politickým mandátom presadiť vlastné ideologické požiadavky. Teda chcú v tomto nezdravom procese pokračovať s politickou podporou. Priznám sa, nerozumiem tomu.

Lukáš Obšitník

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo