Súkromné školy kritizujú kritériá na určenie počtu tried 8-ročných gymnázií

Kritériá stanovené ministerstvom školstva na určovanie počtu tried v osemročných gymnáziách nie sú objektívne, porovnateľné, merateľné, nemajú rovnakú váhu a sú netransparentné.

Podľa stanoviska Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) novela školského zákona nerieši problematiku určovania počtu žiakov gymnázií s osemročným štúdiom na základe objektívne merateľných kritérií.

"Na základe kritérií stanovených rezortom školstva nemožno transparentne a odôvodniteľne nariadiť, ktorá škola môže otvoriť prvý ročník a s koľkými triedami a ktorá nie," tvrdí prezidentka ASŠŠZS Saskia Repčíková. Podľa asociácie návrh nijako nerieši neodôvodnené rozdiely v počte prijímaných žiakov a navyše zakladá možnosť, že si aj regióny, v ktorých sa teraz do osemročných gymnázií prihlasuje menej ako päť percent žiakov z populačného ročníka, budú nárokovať zvýšenie počtu miest do päťpercentnej hranice.

ASŠŠZS tvrdí, že návrh diskriminuje časť detí a rozdeľuje ich na tie, ktorým pri rovnakých predpokladoch na štúdium poskytne normatívny príspevok na vzdelávanie a ktorým ho neposkytne. "Počet žiakov prvého ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom sa má po novom určovať podľa deviatich kritérií, z ktorých päť neposkytne relevantné údaje pre takého rozhodovanie," uviedla Repčíková.

Ide napríklad o kritérium udržateľnosti počtu žiakov v piatom až ôsmom ročníku tried základných škôl či o výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou s dôrazom na nadpriemerné výsledky.

Súkromné školy navrhujú pri riešení problematiky osemročných gymnázií zaviesť mechanizmus, ktorým by sa zohľadnili výsledky Testovania 9 v príslušnom ročníku a všetci žiaci umiestnení v testovaní v percentile 85 až 100 v kľúčových predmetoch matematike a slovenskom jazyku, prípadne v inom vyučovacom jazyku, by mali možnosť zúčastniť sa na prijímacom konaní. Podmienky a kritériá určí podľa ASŠŠZS škola po rokovaní v pedagogickej rade školy v tom osemročnom gymnáziu, ktoré vyberie rodič dieťaťa.

Predloženie novely školského zákona z dielne poslancov SNS odôvodňujú akútnou potrebou riešiť otázku určovania počtov žiakov osemročných gymnázií na základe objektívne merateľných kritérií. Po novom bude ministerstvo určovať záväzný počet žiakov, ktorých bude možné prijať do prvého ročníka s prihliadnutím na záujem o osemročné štúdium v každom kraji.

Konkrétne v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky určí na základe vyššie uvedených kritérií koeficient pre jednotlivé kraje, ktorý sa bude násobiť zákonom ustanovenou päťpercentnou kvótou. Ak bude záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu vyšší, kvóta sa na základe určeného koeficientu zvýši nad spomínanú päťpercentnú hranicu, čo sa premietne do počtu prijatých žiakov. Takýmto spôsobom sa zabezpečí optimálne rozdelenie pre všetky kraje.
 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo