ROZHOVOR: Len sa hlásiť k svätým Cyrilovi a Metodovi je málo

Na Slovensku už od roku 1941 existuje spolok, ktorého aktivity vychádzajú z cyrilo-metodského odkazu. Hovoríme s jeho predsedom Michalom Hospodárom, gréckokatolíckym kňazom a hovorcom Košickej eparchie.

V čom sú inšpirujúci svätci Cyril a Metod?

Naša národná história je nerozlučne spätá s menami solúnskych bratov, ktorí na našom území, medzi našimi predkami zažali svetlá kresťanstva a vlastného písomníctva. Obe postupne mocneli v jasnú žiaru, osvetľujúcu už pred vyše tisícročím cestu Slovanov k európskej kultúre. Cyrilo-metodská tradícia sa stala prirodzenou súčasťou nášho národného povedomia. Osobitne u gréckokatolíkov bola vždy taká živá, úprimná a spontánna, že sme často ani necítili potrebu navonok ju deklarovať. Dnes, keď slávime Jubilejný cyrilo-metodský rok, sa ona stáva naďalej hybnou tradíciou duchovného obrodenia národa. Ich misijná metóda inkulturácie je aj dnes inšpiráciou pre ohlasovanie a posilňovanie viery v domácej kultúre.

Akceptuje naša spoločnosť odkaz „spolupatrónov Európy“?

Naša spoločnosť sa deklaratívne hlási k cyrilo-metodskému odkazu pri výnimočných jubileách a príležitostiach. To je však málo. Ak chceme skutočne nadviazať na odkaz vierozvestov, potom sa musíme vrátiť k evanjeliu a životu podľa jeho zásad v každej oblasti života, teda aj v politike, hospodárstve, kultúre a médiách.

"Hovoriť o sv. Cyrilovi a Metodovi znamená mať ich ducha a vedieť čítať v histórii aj súvislosti tak, aby sa nestratila hlavná niť. A tou niťou je ich úsilie o pozdvihnutie našich predkov do roviny Božích detí."

Zdieľať

Akými prístupmi možno v dnešnej dobe o nich vôbec hovoriť?

Prístupov je veľa, až sa zahmlieva podstata. Samozrejme, že je dôležité vedecké bádanie o historických reáliách. Taktiež sú dôležité umelecké spracovania tejto témy v podobe výstav. Veľmi ma potešilo nové spracovanie slovenského prekladu Proglasu, ktoré aktuálne reprezentačne vydala Slovenská národná knižnica v Martine v trojjazyčnej mutácii, po prvýkrát aj v macedónčine. Škoda, že sa zatiaľ nepodarilo dokončiť natáčanie hraného filmu, ako sa to podarilo v Čechách. Ale hovoriť o sv. Cyrilovi a Metodovi znamená mať ich ducha a vedieť čítať v histórii aj súvislosti tak, aby sa nestratila hlavná niť. A tou zjednocujúcou niťou je ich úsilie o pozdvihnutie našich predkov a ostatných Slovanov do transcendentnej roviny Božích detí.

Naša ústava sa odvoláva na „cyrilometodské duchovné dedičstvo“. Ako chápete význam takejto odvolávky v ústave?

Cyrilo-metodské duchovné dedičstvo je pojem, ktorému v čase rozšírenej honby za materiálnym „dedičstvom“ asi nechceme rozumieť. Dnes je najvyšší čas si uvedomiť, že naša spoločnosť sa odtrhla od svojich kresťanských koreňov, na ktoré sa odvoláva, a tak stráca vlastnú identitu – svoju dušu. Skrátene možno povedať, že toto dedičstvo chápem predovšetkým v rovine živej viery v Boha, ktorá preniká aj do osobného a spoločenského života. Ďalej je to krása byzantského obradu – prezentovaná v gréckokatolíckej i pravoslávnej cirkvi. V slede s tým ide o preklad Svätého písma, vlastnú literatúru, právnické dokumenty, poéziu, hudbu a všetko to, čo povznáša človeka ku trojosobnému Bohu.

Zdieľať

Prečo vôbec vznikol Spolok sv. Cyrila a Metoda? 

Až na sklonku prvej Československej republiky, koncom tridsiatych rokov 20. storočia, sa gréckokatolícka slovenská skupina začala stmeľovať a zjednocovať národne i nábožensky. Vhodným centrom pre zrod myšlienky založenia samostatného spolku a jej realizáciu bolo okresné mesto Michalovce, kde slovenskí gréckokatolíci tvorili popri rímskokatolíkoch najväčšiu časť obyvateľstva.

Ako to prebiehalo?

Gréckokatolícki veriaci v tomto meste sa stretávali nielen na bohoslužbách, ale i mimo nich. Pri týchto stretnutiach či už v jednotlivých rodinách alebo na iných miestach pretriasali aj otázku založenia národno-kultúrneho a náboženského spolku so sídlom v Michalovciach. Ako prví dali tento podnet otec Ján Murín, Jozef Pichonský a Ján Danko. Postupne sa pridávali ďalší. Toto všetko sa odohralo 12. januára 1941 v byte otca Jána Murína v Michalovciach, keď mu jeho priatelia prišli gratulovať k 28. narodeninám. Zlatým ohnivkom v cyrilo-metodskej tradícii u gréckokatolíkov bol rok 1941, keď v ťažkých časoch druhej svetovej vojny bola v Michalovciach založená Jednota sv. Cyrila a Metoda. Štvrtého mája 1941 sa zišli v Michalovciach predstavitelia gréckokatolíkov a založili cyrilometodský spolok pod názvom Jednota sv. Cyrila a Metoda. Z pôvodne plánovaného miestneho spolku napokon vznikla cirkevná organizácia nielen pre michalovskú farnosť, ale pre celú slovenskú gréckokatolícku pospolitosť na východnom Slovensku.

Po „nežnej revolúcii“ 17. novembra 1989 sa vo vtedajšom Československu vytvorili priaznivé podmienky pre duchovný život, a tým aj obnovu mnohých náboženských inštitúcií, ktoré museli v roku 1950 nútene prerušiť svoju činnosť. K nim patrila aj Jednota sv. Cyrila a Metoda. Spolok bol obnovený 2. marca 1991 v Michalovciach.

Aké úlohy má vaša organizácia?

Pri zamýšľaní sa nad rozmanitou činnosťou výboru spolku neustále hľadáme čo najúčinnejšiu formu oslovenia dnešného človeka, jeho humánno-spirituálne povznesenie a posilu cirkevného uvedomenia. Cyrilo-metodská idea nám pritom slúži za základňu na širokú spoluprácu, ako aj za nevysýchajúci prameň duchovnej posily. Zo skúseností dejín sme pritom presvedčení, že najväčší vklad do budovania zjednocujúcej sa Európy je obrana vlastnej náboženskej a kultúrnej identity. Na tomto poli objavujeme zmysel spolkovej existencie i práce. Zdá sa, že dnes sa do popredia dostávajú úlohy, ako napomáhať komplexnému procesu evanjelizácie, brániť pravdu a vytvárať pozitívny obraz o Cirkvi v médiách, odkrývať poznanie vlastných dejín a oživovať vnímanie bohatstva sakrálnej kultúry a umenia.

"Dnes je najvyšší čas si uvedomiť, že naša spoločnosť sa odtrhla od svojich kresťanských koreňov, na ktoré sa odvoláva, a tak stráca vlastnú identitu – svoju dušu."

Zdieľať

Máte dostatok členov?

Spolok má štyri druhy členstva: riadne, zakladajúce, skupinové a čestné členstvo. Od obnovenia spolku máme permanentne okolo 4 000 riadnych členov. Zakladajúce členstvo je pomerne populárne, podarilo sa nám získať do tejto množiny už vyše sto členov. Do skupinového členstva patria farnosti, cirkevné zbory, školy a pod. Tých je niekoľko desiatok. Medzi niekoľkých čestných členov, ktorých navrhuje valné zhromaždenie, patria umelci ako Mikuláš Klimčák alebo básnici Mons. Jozef Tóth a Mikuláš Kasarda, ale aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a ďalší.

Spolok tiež organizoval púť po stopách našich vierozvestcov. Prečo ste si vybrali dané miesta, ktoré ste navštívili?

Moravský Velehrad je miestom, ktoré susedný český národ považuje za svoje duchovné centrum cyrilo-metodskej úcty. Toto miesto zohralo svoju úlohu aj pri páde totality. V súčasnosti je zreštaurované námestie i bazilika a pútnici zo Slovenska ho radi navštevujú azda aj pre majestátnosť tamojšej baziliky a jazykovú blízkosť. V Ríme boli posvätené liturgické knihy pápežom Hadriánom II. a schválená slovanská bohoslužba. Vedľa Baziliky Panny Márie je miesto, kde sv. Cyril a Metod bývali počas svojho pobytu v Ríme. Samozrejme, nemôžem nespomenúť Baziliku sv. Klementa, kde sú ostatky sv. Cyrila a jeho hrob. Ďalším cieľom bol aj Pápežský slovenský ústav sv. Cyril a Metoda a iné miesta. V Benátkach si pripomíname známu dišputu Konštantína s trojjazyčníkmi. A v Zalaváre je odkryté veľké hradisko z čias kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa, ktorý podporoval evanjelizačné a kultúrne dielo solúnskej misie.

Organizuje nejaké cyrilometodské podujatia aj Košická eparchia?

Liturgicky oslávime ich sviatok 7. júla na celoeparchiálnom odpuste v Sečovciach za aktívnej účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa z Ríma. Organizujú sa aj formačné podujatia po farnostiach.

Je rozdielny prístup v pripomínaní si Cyrila a Metoda medzi rímsko- a gréckokatolíkmi?

Z hľadiska základného hodnotenia ich diela nie je rozdiel. Gréckokatolíci si však pripomínajú vierozvestov byzantským obradom, liturgiou v cirkevnoslovanskom jazyku a ostatnými východnými modlitbami ako je Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi. Toto je popri vernosti Apoštolskej stolici a zrozumiteľnej evanjelizácii prvok, ktorý máme navyše.

Matúš Demko

Ilustračné foto: wikimedia.org, sscm.sk.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo