GLÓBUS: Jozef Mikloško o Kongrese Svetového apoštolátu Fatimy

Vo Fatime sa pred 96 rokmi nebo stretlo so zemou. Ročne ju navštívi asi 5 mil. pútnikov, medzi nimi bol aj Pavol VI. (1967), Ján Pavol II. (1982, 1991, 2000) a Benedikt XVI. (13.5.2010). Tohoročným heslom príprav na sté výročie zjavení v r. 2017 je: „Nebojte sa!“ Je to výkrik Jána Pavla II. z inauguračnej reči, hodiaci sa pre súčasný svet, plný strachu a úzkosti.

Svetový apoštolát Fatimy (SAF) vo Fatime je Vatikánom trvale schválené laické modlitebné hnutie (dekrét z 7.10.2010), má 20 mil. členov v 110 štátoch. Jeho mottom je: Svet zjednotený v modlitbe. Členov zaväzuje šíriť autentické posolstvo fatimských zjavení a tak prispieť k novej evanjelizácii. Členom SAF sa môže stať každý, kto podpíše záväzok Panne Márii o dennom modlení ruženca, obetovaní svojich ťažkostí, nosení karmelského škapuliara a účasti na pobožností prvých sobôt.

SAF v SR (SAF SR) schválila KBS 17.3.2009 ako útvar Cirkvi s právnou subjektivitou. Jeho delegátmi na Svetovom kongrese vo Fatime (11.-17.11.2012) boli predseda Národného centra biskup Mons. Tomáš Galis a Jozef Mikloško, moderátor Správnej rady. Kongresu sa zúčastnili delegáti z 25 štátov 6 svetadielov (6 biskupov, 25 kňazov a 65 laikov). Prerokovala sa situácia v SAF a v národných centrách, uskutočnili sa prednášky a diskusie, náboženské a kultúrne podujatia. Delegáti sa zúčastňovali sv. omší v Kaplnke zjavenia, na modlitbách ruženca a sviečkových procesiách. Kongres zvolil 9-členné vedenie SAF, prezidentom je opäť laik prof. Americo Lopez-Ortiz z Portorika. Slovensko prijali medzi krajiny s najvyšším rangom – rozvinutým fatimským apoštolátom.

"Svetový apoštolát Fatimy vo Fatime je Vatikánom trvale schválené laické modlitebné hnutie, má 20 mil. členov v 110 štátoch. Kongresu sa zúčastnili delegáti z 25 štátov 6 svetadielov (6 biskupov, 25 kňazov a 65 laikov)."

Zdieľať

Delegáti navštívili aj karmelitánsky kláštor v Coimbre, v ktorom žila 57 rokov do smrti 13.2.2005 vizionárka sestra Lucia, tam sme diskutovali s vicepostulátorom jej blahorečenia. Po Matke Tereze a Jánovi Pavlovi II. je sestra Lucia treťou pápežovou výnimkou na začatie procesu beatifikácie už 3 roky po smrti. Vicepostulátor nám ju charakterizoval ako sestru, ktorá prijala jednoduché, ale hlboké posolstvo, žila celý život v ústraní, v tichu, pokore, poslušnosti a dennom plnení Božej vôle. Prefekt kongregácie pre svätorečenia kardinál J.S. Martins na 3. výročie jej smrti povedal, že Lucia zanechala mnohé písomnosti, ktoré, dúfa, budú publikované. Proces beatifikácie chce oceniť jej kresťanský postoj v živote poznačenom mnohými ťažkosťami a utrpením. K tomu dodávam, že Lucia svojou izolovanosťou, nemožnosťou prijímania návštev a zákazom hovorenia o fatimských udalostiach veľmi trpela, najmä keď jej raz v zjavení v kláštore bolo vyčítané, prečo málo robí v prospech šírenia fatimského posolstva.

Delegáti SAF SR predniesli na Kongrese správu o svojej činnosti. Centrum SAF schválilo, že členovia Rodiny Nepoškvrnenej na Slovensku sú aj členmi SAF SR a že členovia Mariánskeho kňazského hnutia na Slovensku a jeho laickej vetvy Mariánskeho hnutia sa podpísaním záväzku Panne Márii môžu stať aj členmi SAF SR. Slovensko má 3652 členov SAF (bez členstva Rodiny Nepoškvrnenej), v roku 2012 ich pribudlo 821. Ich duchovné záväzky sa dali slávnostne pod sochu Panny Márie v Kaplnke zjavenia. Informácie o SAF SR sú na www.apostolatfatimy.sk, o SAF na www.worldfatima.com, kde možno objednať literatúru, nové filmy (napr. Trinásty deň alebo Finding Fatima – mám ich) a náboženské predmety. Fotografie z Fatimy sú na www.fatimaphotos.com.  

V SR je 26 mariánskych hnutí s rôznou úrovňou cirkevného schválenia (www.marianskehnutia.sk). Spiritualita niektorých je orientovaná na Fatimu, napr. Rodina Nepoškvrnenej, Mariánske kňazské hnutie (MKH), Mariánske hnutie (MH), Dominikánske mariánske centrum, Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Rodina Nepoškvrnenej bola založená v r. 1975. Tí, ktorí sú prihlásení do Zlatej knihy fatimskej sú aj členmi SAF SR. MKH vzniklo v r. 1972, od r. 1985 má celoslovenské, regionálne a farské večeradlá takmer vo všetkých farnostiach. Pre MKH bolo v SR založené Združenie Máriina doba, jeho stanovy schválila KBS v r. 1993 na skúšobnú dobu, na starosti ich má biskup Mons. Š. Sečka. Dominikáni sa venujú apoštolátu v ružencových bratstvách, majú viac ako 10 tis. ruží, štvrť milióna ľudí sa pravidelne modlí ruženec. Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie vedie večeradlá podľa odkazu Fatimy a aj don Gobbiho. Všetky organizácie s cieľom šírenia posolstva Fatima by mali úzko spolupracovať.         

Na podnet o. biskupa Mons. Tomáša Galisa sa 14.11.2011 uskutočnilo stretnutie  SAF SR s predstaviteľmi MKH a MH. Cieľom bola vzájomná spolupráca, podmienky členstva v SAF SR a styky so SAF. MH sa obrátilo na SAF s otázkou, či členovia MH, žijúci spiritualitu MKH, spĺňajú podmienku členstva v SAF, a mohli by sa považovať aj za členov SAF SR. Odpoveď medzinárodného sekretariátu SAF a prezidenta SAF bola k členstvu i možnej spolupráci s MKH pozitívna. Konštatovalo sa, že členovia fatimských hnutí na Slovensku, ktorí sú ochotní žiť spiritualitu Fatimy, sa môžu stať členmi SAF podpísaním záväzku našej Pani z Fatimy.  

V liste prezidenta je, že Svätá stolica rozhodla, že v úlohe „dáždnika“ pre zjednotenie fatimských hnutí má slúžiť SAF. Vyjadril vďaku MKH a MH za iniciatívu  „prezentovať s takou jasnosťou záležitosti týkajúce sa možnej spolupráci medzi SAF a MKH na Slovensku“ a uviedol, že „návrh stretnutia predstaviteľov MKH a SAF v budúcnosti nesmie byť odmietnuté.“  Na Kongrese povedal, že rokovania o spolupráci fatimských združení pokračujú, výsledky nás „prekvapia“.

Aj keď funkcia „dáždnika“ SAF nie je jasná, nie je to zlúčenie, ani podriadenie iných hnutí pod SAF. MKH s MH si udržia svoju identitu a spiritualitu a zostanú sebou samým. Na Kongrese sa konštatovalo, že Slovensko má v šírení fatimského posolstva jedinečnú šancu ako príklad spolupráce SAF a MKH pre svet.  

Na Kongrese vzniklo veľa zaujímavých myšlienok pre prácu SAF a SAF SR, napr.:

- Zamerať sa na apoštolát detí a mládeže podľa vzoru blahosl. Hyacinty a Františka.
- Formovať lídrov, mladé rodiny a seniorov k šíreniu fatimského posolstva.
- 26. júl je sv. Joachima a Anny, zamerať ho na starých rodičov a ich pomoc mladým.
- Podľa vzoru USA treba zverejniť oficiálne uznanie SAF Svätou Stolicou a rozposlať ho na biskupstvá a fary.
- K evanjelizácii viac využívať elektronické média a internet. Cirkev nie je aktívna na internete, pri útokoch sa málo bráni. Evanjelizácia na internete sa málo využíva.
- Na Slovensku treba opäť organizovať putovanie sochy fatimskej Panny Márie po rodinách, farách a diecézach.

"Vek masívneho kresťanstva odchádza, budúcnosť patrí malým skupinám, ktoré hovoria jazykom od srdca k srdcu."

Zdieľať

- SAF poslal petíciu Vatikánu ohľadom pobožnosti prvých sobôt. Nateraz nie sú oficiálne potvrdené, niektorí biskupi a kňazi ich nepodporujú. Očakáva sa, že k tejto téme bude vydaná apoštolská exhortácia.
- Treba sa modliť za jednotu fatimských hnutí. Rodiny, fary a diecézy treba zasväcovať Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
- Treba sa snažiť o posvätenie denných povinností, obetovanie ťažkostí a modlitbu ruženca za obrátenie a spásu hriešnikov, najmä za tých, za ktorých sa nik nemodlí.
- SAF vo Švajčiarsku najviac finančne podporuje SAF. 21.-24.9.2013 organizujú 2. európsky fatimský Kongres v Einsiedeln, na ktorej sa zúčastní aj delegácia SR.
- V USA od r. 1947 účinkovala Modrá armáda, ktorá sa na podnet Jána Pavla II.  stala Svetovým apoštolátom Fatimy. V USA majú 40 tisíc nových členov, dobre využívajú internet, vydávajú časopis Soul (http://www.wafusa.org/).
- Prezident SAF potvrdil snahy o založenie svetovej federácie fatimských hnutí, ktorá by uznávala autonómiu a identitu každého člena.
- Sekretariát SAF vo Fatime je mostom medzi 110 krajinami. Organizuje konferencie, koordinuje činnosť, zabezpečuje program pútnikom, aj ubytovanie a stravu v svojom zariadení Domus pacis. Sú k dispozícii aj našim pútnikom (cez SAF SR sú lacnejší).
- Vo svete SAF a hnutia Pro Life dobre spolupracujú, s ružencom sa robia zázraky.
- Pád berlínskeho múru v r. 1989 bol zázrakom z neba. Vek masívneho kresťanstva odchádza, budúcnosť patrí malým skupinám, ktoré hovoria jazykom od srdca k srdcu.
- Pri hľadaní podporovateľov treba venovať ľuďom čas, umožniť im byť darcami.
- II. vatikánsky koncil sa začal 11.10.1962, Pavol VI. na ňom trikrát spomenul Fatimu. Rok viery otvoril Benedikt XVI. tiež 11.10.2012. 13.10.2013, na výročie posledného zjavenia, sa pripravuje v Ríme Mariánsky deň, na ktorý pápež pozýva  mariánske hnutia sveta. Slovensko by sa malo na ňom reprezentatívne zúčastniť.
- Musíme sa dať úplne Bohu k dispozícii, Boh musí byť prvý v našom živote, v rodinách, v spoločnosti a národe.

Fatima je znamením lásky, nadprirodzená intervencia v histórii, obnova chorej spoločnosti, snaha o civilizáciu lásky. Je svetlo, ktoré osvetľuje tmu materializmu, sekularizmu a hedonizmu. Je znamením viery vo svete, ktorý stratil zmysel pre hriech a kresťanské hodnoty. Ľudstvo dnes žije, akoby Boh nebol, zlo je všade prítomné.

Fatima je aj znamením nádeje, pretože podľa slov Panny Márie nakoniec bezpodmienečne zvíťazí jej Nepoškvrnené Srdce. Charizmou SAF je nová evanjelizácia šírením fatimského posolstva. Fatimská cesta spásy je cez obrátenie, pokánie, utrpenie, obnovu, modlitbu, adoráciu a Eucharistiu. Posolstvom Fatimy je modlitba, veď veľa zla sa dá prekonať veľa dobrom. Fatima ponúka na zložité situácie jednoduché formule, v ktorých je skryté riešenie problémov sveta.

Jozef Mikloško
Autor je moderátor SAF SR a poslanec NR SR.

Foto: wikimedia.org, archív autora

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo