KÁZEŇ ĽUBOMÍRA MAJTÁNA: Uverili, lebo pili?

Svatba v Káne, voda premenená na víno. Príbeh je niekedy ironicky vysvetľovaný ako podpora alkoholizmu – v zmysle: keby nebolo Ježiša, nebolo by víno; a keby nebolo víno, nebola by ani zábava, ani svadba.

Pri pozornejšom prečítaní úryvku ale zistíme, že samotná svadba, alebo zázračné víno, ktoré sa objavilo v šiestich kamenných nádobách, vôbec nie sú hlavnými „aktérmi“ deja; už len ten fakt, že nepoznáme ani novomanželov (ženícha a nevestu)... Samotný ženích je spomenutý až v závere evanjelia, keď s nim komunikuje starejší, ale ani tu ženích nepovie jediné slovko. V dnešnom evanjeliu by som podčiarkol tri skutočnosti: Mária upozorňuje; Ježiš hovorí; obsluhujúci konajú.

Mária ukazuje na Ježiša 

„Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5). Jedným z mnohých znakov Božieho slova, ktoré nás fascinujú, je práve to, že sa napĺňa. Ak konáš podľa toho, čo Boh hovorí, dejú sa úžasné veci v tvojom živote. Mária veľmi dobre pochopila Božiu komunikáciu: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1, 38). Aj teraz hovorí obluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5). Podobnú odpoveď jednomyseľne vykríkne izraelský ľud na púšti: „Budeme robiť všetko, čo hovoril Pán“ (Ex 19, 18).

"Obsluhujúci do bodky plnia všetko tak, ako im hovorí Pán. A na svadbe sa dejú úžasné veci."

Zdieľať

Mária predstavuje osobu, ktorá privádza k počúvaniu Božieho slova. Nehovorí: „Urobte, čo vám poviem ja.“ Ani nehovorí: „Buďte kľudní, ja vám to u Ježiša vybavím po známosti.“ Mária je jasná v tom, že ukazuje na Krista: „On vám povie.“ Dokonca Luther učil: „Ona [Mária] nechce, aby si prišiel k nej, ale aby si cez ňu išiel k Bohu“ (Martin Luther: Magnificat).

Pre Ježišovho súčasníka malo každé vypovedané slovo hlboký význam, ktorý v ňom rezonoval a v mysli sa mu vybavovali udalosti z minulosti Izraelitov. „Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie“ (Jn 2, 6). Pri slove „šesť“ si Izraelita vybavil stvoriteľské dielo opísané v knihe Genezis – na šiesty deň Boh stvoril človeka. Slovo „kameň“ obracia pohľady na 40-ročné putovanie Izraelitov po púšti a Božie prikázania dané na dvoch kamenných tabuliach. A slovo „očisťovanie“ (a samotný zákon o očisťovaní) patrilo k mnohým prikázaniam, ktoré Židia dodržiavali.

Naplniť (Božiu vôľu) až po okraj

Ide tu o symboliku, ktorá nás upriamuje na Starý zákon. Starozákonné prikázania boli Bohom vyslovené, ale ľud ich neplnil. A Ježiš hovorí: „Naplňte!“ – „Naplňte nádoby vodou!“ (Jn 2, 7). Voda slúžila na očisťovanie, obmývanie – teda: „Obmyte staré prikázania, očistite ich!“ Napokon Kristus sám hovorí, že neprišiel zákon zrušiť, ale ho naplniť (porov. Mt 5, 17). Obluhujúci nenaplnili nádoby len do polovice, ale naplnili ich škrupulózne až po okraj. Tak treba plniť aj Božie prikázania – až po okraj. Tak treba plniť aj Božiu vôľu – až do krajnosti.

„Naplňte a načrite“ (Jn 2, 7-8). Dve slovesá s opačným významom: jedno napĺňa, druhé načiera. Dva rozkazy, pri ktorých sa „láme“ príbeh a z dramatizácie prechádza k vyriešeniu. V úvode Mária hovorí: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5). Ježiš povie: „Naplňte nádoby vodou!“ (Jn 2, 7) a oni ich naplnili. Potom povie: „Načrtite a zaneste starejšiemu!“ (Jn 2, 8) a oni načreli a zaniesli. Obsluhujúci do bodky plnia všetko tak, ako im hovorí Pán. A na svadbe sa dejú úžasné veci.

Svadba v Káne nás môže priviesť k hlbšiemu pochopeniu vzťahu: Kristus a Cirkev (ženích a jeho nevesta). Kto v Cirkvi učí, má učiť slovami: „Urobte všetko čo vám Pán povie!“ A tí, ktorí ho počúvajú, nech plnia jeho slová „až po okraj“. Pretože ovocím je: „uverili v neho.“ V tomto spočíva naše nasmerovanie, ktoré si máme odniesť z Kány – uveriť v Pána.

Ľubomír Majtán
Autor je kňazom Žilinskej diecézy

Foto: wikimedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo