Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kultúra
02. december 2017

Boží život v srdci človeka

Fabian má talent na obdivuhodné kompilácie, je odborníkom na výklad Biblie a historických udalostí a má aj talent literárny.
Boží život v srdci človeka

Arsen Bereza: Kristus

V úvode publikácie prof. Anton Fabian okrem iného píše, že kniha je výsledkom štúdia, modlitby, rozjímania a kompilácie, spracované témy zo života, z udalostí okolo nás sú presvietené svetlom Biblie.

Kombinatoricky je kompozícia knihy, osobitne svojimi nadpismi a podnadpismi textov, famózna. Jej vyše 300-stranová plocha sa člení sa sedem častí (Bankári srdcom, Pulz lásky, Viera – zvoliť si seba pri Bohu, Viera – rozvinutý pozorovací talent, Spiritualita – životné prostredie duše, Nezostať na povrchu – proces premeny, Prísľub vzkriesenia) a každá z nich obsahuje okolo desiatky homílií na všetky nedele, sviatky a obdobia v roku. Aj jednotlivé kázne majú svoje filozoficko-metaforické nadpisy a podnadpisy s prirodzenou didaktickosťou a náznakom dedukcie pravdy, no majú vo svojom záhlaví aj údaje o cirkevnom období a údaj evanjeliový. Kniha Studňa pod pavučinou, nadväzujúca na predchádzajúcu (Studňa a pavučina, 2016) svojou základnou metaforou, ale aj posolstvom, má rovnako dôslednú bibliografiu a poznámky pod čiarou a na svojej zadnej strane portréty Mons. Antona Fabiana a Júliusa Chalupu i stručné, základné informácie o nich.

Čitateľ, ktorý absolvoval tri diely Fabianovej knihy Vydarený život (2010, 2011, 2012), po nich nasledujúcu publikáciu Studňa a pavučina (v spoluautorstve s Chalupom) a pristupuje k predmetnej knihe, musí s obdivom konštatovať, že ide o veľké autorovo umenie neopakovať sa pri takom množstve homílií pre stále tie isté cirkevné časti roka a sviatky. Anton Fabian i jeho zosnulý priateľ – kňaz Július Chalupa (1950 – 1991), z ktorého rukopisov a audionahrávok autor čerpal mnoho podnetov pre túto knihu, sa naozaj neopakuje. Ani príbehmi, ani príkladmi, ani vtipmi, ktorými často začína svoje príhovory k veriacim. Takýto synkretizmus žánrov v rámci jednej primerane rozsiahlej homílie spôsobuje živosť kňazovej reči. V nej sa potom môžu striedať biblické pravdy, príbehy zo súčasného života i z minulosti, vysvetlenia biblických reálií a pojmov, čo je vo Fabianových homíliách kvalitné a intelektovo obohacujúce. Autor akoby len na margo vysvetľuje aj etymológiu nielen slov, výrazov, ale aj dejinných udalostí pred Kristom i v našom letopočte, a to z prostredia všetkých zemí, kde príbehy Starého i Nového zákona prebiehali.

Je istotne náročné zladiť v jednej homílii vážnosť evanjelia s múdrosťou Starého zákona, pozitívne a negatívne v živote človeka, zaujímavosť príbehov i poučenia, metaforickú a symbolickú náročnosť i živý hovorový štýl tak, aby všetci mali z podstaty posolstva evanjelia úžitok. Aj životné príbehy, ktoré Fabian uvádza, sú silno zviazané s myšlienkami evanjelií, s udalosťami z Biblie. Autor vo svojich homíliách vo veľkej miere uvádza tiež príbehy zo svetovej i našej beletrie, osudy rôznych vedcov, filozofov, umelcov i bežných ľudí.

S obdivom a uznaním treba konštatovať, že A. Fabian má nielen talent na zaujímavé a obdivuhodné kompilácie, nie je len odborníkom na výklad Biblie a historických udalostí, ale, ako to dokazuje už jeho predchádzajúca tvorba, má talent literárny. Priam nenápadne vie predostrieť kresťanské pravdy a vpečatiť ich do mysle čitateľa či poslucháča. Aj vysvetlenia náročných výrazov, reálií, symbolov a podobenstiev robí zaujímavým spôsobom. Homílie vybrané do tejto knihy spravidla završuje zdôvodnením uvedeného, jeho syntézou do podoby poučenia i prosby, niekedy sú to rečnícke otázky jemne nasmerované do vedomia a svedomia prijímateľa týchto textov. V pôvodných Fabianových či využitých Chalupových textoch niet hluchých, prázdnych slov, sú predchnuté nielen vierou, spiritualitou a náboženstvom, ale obsahujú, osobitne vo svojich záveroch, ohromné množstvo právd, sentencií, poučení a prosieb, ktoré nútia percipienta nad nimi uvažovať a vo svojom živote ich akceptovať. A ponad toto i v tom je prítomná filozofická múdrosť i autorove úvahy, aby všetko napokon vyústilo do nenásilného záveru, k stručnej a výstižnej sumarizácii posolstva aktuálneho evanjelia.

Aspoň niektoré z myšlienok v knihe:

„Ježišu, ty si svojím životom vyryl veľkú stopu v dejinách ľudstva. Pomáhaj nám očakávať tvoj príchod s bedlivosťou, aby sme každý deň vyryli do času také stopy, na ktoré budeme môcť byť hrdí.“

„Ďakujeme ti, Ježišu, za evanjelium, ktorým nás pozývaš pravdivo vidieť vlastný život. Vo svojej múdrosti a prozreteľnosti sa staráš, aby sme boli nad sebou pánmi a voči druhým láskaví.“

„Mali by sme sa modliť s bázňou: Ježišu, daj nám prežiť strach z toho, či sa majú dobre pri nás druhí. Daj nám silu, aby bolo dobre tým, ktorí sa s nami stretávajú!“

Inzercia

„Čudujeme sa, že takýto stav je v spoločnosti, keď Boh je marginalizovaný, nedôležitý, odsunutý, keď pre život vyhlasujeme za určujúce svoje riešenia? Veľa by sa mohlo zmeniť, keby sme sa otvorili Bohu a prehlbovali svoju spiritualitu. Zmenila by sa morálka, malo by to vplyv aj na spoločnosť.“

„Dobrý Bože, teším sa vždy, keď stretnem človeka, z ktorého sa môžem občerstviť. Požehnaj a ochraňuj každého, kto sa snaží byť studničkou v tomto svete.“

Veriaci sústredene počúvajú, reagujú úsmevmi, niekedy i smiechom. Anton Fabian je totiž aj výborný rečník s hereckými schopnosťami. Kto však nemá to šťastie byť prítomný v Košiciach a počúvať homílie prof. Fabiana, tomu je určená táto rozsiahla, zaujímavá, poučná a hodnotná kniha. K nej (i k autorovým predchádzajúcim) sa možno ako ku kvalitnej literatúre neustále vracať a súčasne sa tešiť na nasledujúce.

 

Anton FABIAN – Július CHALUPA: STUDŇA  POD  PAVUČINOU

Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2017

Obálka: Miriam Bérešová

Ilustrácie: Ľudovít Bebjak

Odporúčame