Boží život v srdci človeka

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Boží život v srdci človeka

Arsen Bereza: Kristus

Fabian má talent na obdivuhodné kompilácie, je odborníkom na výklad Biblie a historických udalostí a má aj talent literárny.

V úvode publikácie prof. Anton Fabian okrem iného píše, že kniha je výsledkom štúdia, modlitby, rozjímania a kompilácie, spracované témy zo života, z udalostí okolo nás sú presvietené svetlom Biblie.

Kombinatoricky je kompozícia knihy, osobitne svojimi nadpismi a podnadpismi textov, famózna. Jej vyše 300-stranová plocha sa člení sa sedem častí (Bankári srdcom, Pulz lásky, Viera – zvoliť si seba pri Bohu, Viera – rozvinutý pozorovací talent, Spiritualita – životné prostredie duše, Nezostať na povrchu – proces premeny, Prísľub vzkriesenia) a každá z nich obsahuje okolo desiatky homílií na všetky nedele, sviatky a obdobia v roku. Aj jednotlivé kázne majú svoje filozoficko-metaforické nadpisy a podnadpisy s prirodzenou didaktickosťou a náznakom dedukcie pravdy, no majú vo svojom záhlaví aj údaje o cirkevnom období a údaj evanjeliový. Kniha Studňa pod pavučinou, nadväzujúca na predchádzajúcu (Studňa a pavučina, 2016) svojou základnou metaforou, ale aj posolstvom, má rovnako dôslednú bibliografiu a poznámky pod čiarou a na svojej zadnej strane portréty Mons. Antona Fabiana a Júliusa Chalupu i stručné, základné informácie o nich.

Čitateľ, ktorý absolvoval tri diely Fabianovej knihy Vydarený život (2010, 2011, 2012), po nich nasledujúcu publikáciu Studňa a pavučina (v spoluautorstve s Chalupom) a pristupuje k predmetnej knihe, musí s obdivom konštatovať, že ide o veľké autorovo umenie neopakovať sa pri takom množstve homílií pre stále tie isté cirkevné časti roka a sviatky. Anton Fabian i jeho zosnulý priateľ – kňaz Július Chalupa (1950 – 1991), z ktorého rukopisov a audionahrávok autor čerpal mnoho podnetov pre túto knihu, sa naozaj neopakuje. Ani príbehmi, ani príkladmi, ani vtipmi, ktorými často začína svoje príhovory k veriacim. Takýto synkretizmus žánrov v rámci jednej primerane rozsiahlej homílie spôsobuje živosť kňazovej reči. V nej sa potom môžu striedať biblické pravdy, príbehy zo súčasného života i z minulosti, vysvetlenia biblických reálií a pojmov, čo je vo Fabianových homíliách kvalitné a intelektovo obohacujúce. Autor akoby len na margo vysvetľuje aj etymológiu nielen slov, výrazov, ale aj dejinných udalostí pred Kristom i v našom letopočte, a to z prostredia všetkých zemí, kde príbehy Starého i Nového zákona prebiehali.

Je istotne náročné zladiť v jednej homílii vážnosť evanjelia s múdrosťou Starého zákona, pozitívne a negatívne v živote človeka, zaujímavosť príbehov i poučenia, metaforickú a symbolickú náročnosť i živý hovorový štýl tak, aby všetci mali z podstaty posolstva evanjelia úžitok. Aj životné príbehy, ktoré Fabian uvádza, sú silno zviazané s myšlienkami evanjelií, s udalosťami z Biblie. Autor vo svojich homíliách vo veľkej miere uvádza tiež príbehy zo svetovej i našej beletrie, osudy rôznych vedcov, filozofov, umelcov i bežných ľudí.

S obdivom a uznaním treba konštatovať, že A. Fabian má nielen talent na zaujímavé a obdivuhodné kompilácie, nie je len odborníkom na výklad Biblie a historických udalostí, ale, ako to dokazuje už jeho predchádzajúca tvorba, má talent literárny. Priam nenápadne vie predostrieť kresťanské pravdy a vpečatiť ich do mysle čitateľa či poslucháča. Aj vysvetlenia náročných výrazov, reálií, symbolov a podobenstiev robí zaujímavým spôsobom. Homílie vybrané do tejto knihy spravidla završuje zdôvodnením uvedeného, jeho syntézou do podoby poučenia i prosby, niekedy sú to rečnícke otázky jemne nasmerované do vedomia a svedomia prijímateľa týchto textov. V pôvodných Fabianových či využitých Chalupových textoch niet hluchých, prázdnych slov, sú predchnuté nielen vierou, spiritualitou a náboženstvom, ale obsahujú, osobitne vo svojich záveroch, ohromné množstvo právd, sentencií, poučení a prosieb, ktoré nútia percipienta nad nimi uvažovať a vo svojom živote ich akceptovať. A ponad toto i v tom je prítomná filozofická múdrosť i autorove úvahy, aby všetko napokon vyústilo do nenásilného záveru, k stručnej a výstižnej sumarizácii posolstva aktuálneho evanjelia.

Aspoň niektoré z myšlienok v knihe:

„Ježišu, ty si svojím životom vyryl veľkú stopu v dejinách ľudstva. Pomáhaj nám očakávať tvoj príchod s bedlivosťou, aby sme každý deň vyryli do času také stopy, na ktoré budeme môcť byť hrdí.“

„Ďakujeme ti, Ježišu, za evanjelium, ktorým nás pozývaš pravdivo vidieť vlastný život. Vo svojej múdrosti a prozreteľnosti sa staráš, aby sme boli nad sebou pánmi a voči druhým láskaví.“

„Mali by sme sa modliť s bázňou: Ježišu, daj nám prežiť strach z toho, či sa majú dobre pri nás druhí. Daj nám silu, aby bolo dobre tým, ktorí sa s nami stretávajú!“

„Čudujeme sa, že takýto stav je v spoločnosti, keď Boh je marginalizovaný, nedôležitý, odsunutý, keď pre život vyhlasujeme za určujúce svoje riešenia? Veľa by sa mohlo zmeniť, keby sme sa otvorili Bohu a prehlbovali svoju spiritualitu. Zmenila by sa morálka, malo by to vplyv aj na spoločnosť.“

„Dobrý Bože, teším sa vždy, keď stretnem človeka, z ktorého sa môžem občerstviť. Požehnaj a ochraňuj každého, kto sa snaží byť studničkou v tomto svete.“

Veriaci sústredene počúvajú, reagujú úsmevmi, niekedy i smiechom. Anton Fabian je totiž aj výborný rečník s hereckými schopnosťami. Kto však nemá to šťastie byť prítomný v Košiciach a počúvať homílie prof. Fabiana, tomu je určená táto rozsiahla, zaujímavá, poučná a hodnotná kniha. K nej (i k autorovým predchádzajúcim) sa možno ako ku kvalitnej literatúre neustále vracať a súčasne sa tešiť na nasledujúce.

 

Anton FABIAN – Július CHALUPA: STUDŇA  POD  PAVUČINOU

Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2017

Obálka: Miriam Bérešová

Ilustrácie: Ľudovít Bebjak

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo