Ústavný súd SR rozhodol v prospech ÚPN v tzv. kauze Babiš

Ústavný súd pritom poukázal na nezákonné výpovede troch bývalých príslušníkov ŠtB v pozícii svedkov bez zbavenia povinnosti mlčanlivosti, ako aj na objektívne pochybnosti o ich dôveryhodnosti.

Ústavný súd (ÚS) SR dnes rozhodol v prospech Ústavu pamäti národa (ÚPN) v tzv. kauze Babiš. Tá sa týka údajnej spolupráce českého exministra financií Andreja Babiša s bývalou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB) za komunistického režimu. 

Podľa dnešného rozhodnutia ÚS došlo postupom Najvyššieho súdu (NS) SR a Krajského súdu v Bratislave k porušeniu práva ÚPN na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie. 

Okresný a krajský súd v Bratislave v minulosti rozhodli, že Babiš bol evidovaný ako agent vo zväzkoch ŠtB neoprávnene. Išlo o rozhodnutie vo veci žaloby lídra českého politického hnutia ANO na ÚPN na ochranu osobnosti. Dovolanie voči rozsudku Najvyšší súd odmietol, ÚPN sa preto obrátil na ÚS SR.

Rozhodnutia NS SR a Krajského súdu v Bratislave dnes ÚS zrušil a vec vrátil krajskému súdu na ďalšie konanie.

ÚS pritom poukázal na nezákonné výpovede troch bývalých príslušníkov ŠtB v pozícii svedkov bez zbavenia povinnosti mlčanlivosti. Tí na nižších súdoch vypovedali v prospech Andreja Babiša. ÚS vytkol Najvyššiemu súdu viaceré pochybenia, vrátane postupu pri dodatočnom zbavení mlčanlivosti týchto svedkov s tým, že v dovolacom konaní sa dokazovanie nevykonáva. "Najvyšší súd vo veci sťažovateľa však vykonal dokazovanie, keď požiadal ministra vnútra o oslobodenie povinnosti mlčanlivosti svedkov a následne sa oboznámil s obsahom rozhodnutia ministra vnútra. Na základe takto vykonaného dokazovania potom následne rozhodoval v neprospech sťažovateľa," uviedol predseda II. senátu Ladislav Orosz. Podľa jeho slov navyše skutočnosť, že okresným súdom vypočutí bývalí príslušníci ŠtB sa svojou činnosťou podieľali na presadzovaní komunistického režimu, objektívne vyvolávala pochybnosť o ich dôveryhodnosti.

Z odôvodnenia rozhodnutia ÚS zároveň vyplýva, že ÚPN nie je zodpovedný za evidenciu vo zväzkoch ŠtB a zverejňovanie registračných protokolov mu vyplýva zo zákona. Zodpovedným subjektom je vždy pôvodca zásahu. "Z tohto dôvodu ÚS nemôže akceptovať záver krajského súdu vyslovený v napadnutom rozsudku, podľa ktorého je sťažovateľ v predmetnej veci pasívne vecne legitimovaný," povedal Orosz. ÚS sa tak nestotožňuje s doterajšou judikatúrou všeobecných súdov v tejto veci, kde žalovanou stranou bol ÚPN. Krajský súd podľa ÚS porušil základné právo ÚPN na súdnu ochranu aj tým, že rozhodol o žalobe, ktorú mal zamietnuť pre absenciu vecnej pasívnej legitimácie.

ÚPN v sťažnosti na ÚS namietal porušenie práva na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie v zmysle Ústavy SR, Listiny základných práv a slobôd a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Podľa ÚPN rozhodnutie Najvyššieho súdu bolo nezákonné a súdne konanie bolo sprevádzané viacerými "pochybnými a neštandardnými okolnosťami".

O sťažnosti rozhodoval II. senát ÚS v zložení Ladislav Orosz - predseda, Ľudmila Gajdošíková a Lajos Mészáros. Babiš na dnešnom vyhlásení rozhodnutia nebol prítomný.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo