Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
10. august 2017

OSN nám kecá do hniezd záchrany aj výhrady vo svedomí

Na scéne je ďalší dokument, pri ktorom sa konzervatívcovi otvára nožík vo vrecku.
OSN nám kecá do hniezd záchrany aj výhrady vo svedomí

Hniezdo záchrany v Žiline. (Foto: TASR)

Nedávno tu vyvolala diskusiu zmienka o výchove v duchu humanizmu, ktorá sa objavila v Národnom akčnom pláne pre deti. KBS protestovala, že humanizmus nie je ten najšťastnejší prúd, v ktorom majú vyrastať naše deti. Niektorí upozornili, že humanizmus má aj iné tradície, no pointa debaty bola inde. 

A síce, či sa treba ozývať za každú kontroverznú maličkosť, ktorá sa objaví vo vládnom či nadnárodnom dokumente. 

Nech je, ako chce, na scéne sa objavil ďalší dokument, pri ktorom sa konzervatívcovi otvára nožík vo vrecku. 

Ide o odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa, návrhy pre Slovensko. Z pohľadu medzinárodného práva nie sú záväzné, a teda ani vymáhateľné. „Očakáva sa však, že zmluvná krajina ich prípadnú implementáciu adekvátne posúdi a v prípade potreby prijme príslušné opatrenia,“ píše výbor v správe, ktorá odporúčania obsahuje. 

O čo teda ide? 

Tak napríklad výbor žiada Slovensko, aby zakázalo používanie hniezd záchrany a podporovalo existujúce alternatívy vrátane poskytovania služieb k plánovanému rodičovstvu. Je smutné, že OSN záchranu života považuje za menšiu hodnotu ako zachovanie identity dieťaťa. 

K téme: 
Čakajú výhradu vo svedomí kvóty? Zdieľať

Takisto výbor OSN „naliehavo žiada zmluvný štát, aby výslovne zakázal telesné tresty v domácom prostredí bez akéhokoľvek ďalšieho odďaľovania.“

Výbor tiež odporúča, aby sme zmenili článok 3 zákona o rodine tak, aby „zabezpečil úplný súlad s Dohovorom o právach dieťaťa, so zameraním sa na blaho dieťaťa viac ako na zloženie rodiny.“

Problémom má byť veta v článku 3: „Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa.“

Inzercia

Za zmienku stojí aj odporúčanie, ktoré sa týka rozšírenia prístupu adolescentných dievčat k finančne dostupnej antikoncepcii, podľa OSN máme zrušiť zákaz z roku 2011 o krytí antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia. 

Odstrániť by sme mali aj požiadavku na súhlas rodiča s potratom a antikoncepciou, ktorý sa vyžaduje pri adolescentných dievčatách starších, ako je legálny vek pre pohlavný styk. Takisto by sme mali zabezpečiť nedospelým dievčatám prístup k bezpečnému potratu vrátane zrušenia legislatívnych ustanovení, ktoré im určujú povinnú čakaciu lehotu. 

Aby toho nebolo málo, Slovensko by malo obmedziť právo na výhradu vo svedomí. Výbor OSN nášmu štátu odporúča, aby „výslovne zakázal inštitúciám prijímať inštitucionálne politiky alebo praktiky odmietnutia starostlivosti na základe výhrady svedomia.“ Tiež by sme mali monitorovať a zbierať dáta o odmietnutiach zdravotníckej starostlivosti na základe výhrady svedomia. 

Našťastie, ide len o informačný dokument, ktorý vypovedá skôr o mentalite ľudí vo Výbore OSN pre práva dieťaťa než o reálnych návrhoch v domácej politike. Dokument pripomienkovala Konferencia biskupov Slovenska a tiež Združenie katolíckych škôl Slovenska. 

Možno sa objavia hlasy, že na takýto „zdrap“ papiera netreba mrhať sily a reagovať. Lenže človek nikdy nevie. Ozývať sa preto treba už len z perspektívy sebazáchovy, aby sme neboli prekvapení, keď sa podobné nezmysly objavia v nejakom tom národnom akčnom pláne. 

A vtedy budeme ešte ďakovať za ten humanizmus. 

Pozrite si najkontroverznejšie odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa: 

16. Výbor naliehavo žiada zmluvný štát, aby:
b) Uskutočňoval programy zvyšujúce povedomie o zákaze diskriminácie a súvisiacich sankciách, venujúc zvláštnu pozornosť rómskym deťom, deťom s postihnutím a  LGBTI deťom alebo deťom z  LGBTI rodín;

21. Výbor naliehavo žiada zmluvný štát, aby zakázal používanie hniezd záchrany a posilnil a podporoval existujúce alternatívy vrátane poskytovania služieb k plánovanému rodičovstvu, primeraného poradenstva a sociálnej podpory pre neplánované tehotenstvá a ako posledné riešenie možnosť utajeného pôrodu v nemocnici.

27. V zmysle svojho všeobecného komentára č. 8 (2006) o práve detí na ochranu pred telesnými trestami a svoje predchádzajúce odporúčania (CRC/C/SVK/CO/2, odsek 37) Výbor naliehavo žiada zmluvný štát, aby výslovne zakázal telesné tresty v domácom prostredí bez akéhokoľvek ďalšieho odďaľovania.

33. Výbor odporúča, aby zmluvný štát zmenil článok 3 zákona o rodine tak, aby zabezpečil úplný súlad s Dohovorom, so zameraním sa na blaho dieťaťa viac ako na zloženie rodiny. 

37. (b) Zabezpečil, aby inkluzívne vzdelávanie dostalo prednosť pred umiestňovaním detí do špecializovaných inštitúcií a tried a aby zaškolil a pridelil špecializovaných učiteľov a profesionálov do integrovaných tried poskytujúcich individuálnu podporu;

41. (b) Prijal účinné opatrenia s cieľom rozšíriť prístup adolescentných dievčat v praxi k  finančne dostupnej antikoncepcii vrátane prostredníctvom vzdelávaní a informačných programov zameraných na zlepšenie úrovne poznatkov verejnosti a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a informácií o antikoncepcii založených na relevantných dátach;

41. (c) Zrušil zákaz z roku 2011 o  krytí antikoncepcie z verejného zdravotného poistenia, zabezpečil univerzálne krytie moderných služieb antikoncepcie a vykonávania potratov v rámci verejného zdravotného poistenia a odstránil požiadavku na súhlas rodiča s potratom a antikoncepciou požadovanou adolescentnými dievčatami staršími, ako je legálny vek pre pohlavný styk;

41. (d): Prijal efektívne opatrenia, aby zabezpečil prístup adolescentných dievčat k bezpečnému a legálnemu výkonu potratu, vrátane zrušenia legislatívnych ustanovení, ktoré im určujú povinnú čakaciu lehotu;

41 (f): Upravil legislatívu tak, aby výslovne zakázal inštitúciám prijímať inštitucionálne politiky alebo praktiky odmietnutia starostlivosti na základe výhrady svedomia a zriadil účinné monitorovacie systémy a mechanizmy, ktoré umožnia zber komplexných dát o rozsahu odmietnutí zdravotníckej starostlivosti na základe výhrady svedomia a dosahu praktiky na prístup dievčat k legálnym reprodukčným zdravotníckym službám. 

 

Inzercia

Inzercia

Odporúčame