Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
17. august 2011

TÉMA: Sterilizácia a antikoncepcia za štátne

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) chce sociálne vylúčeným skupinám poskytnúť bezplatnú antikoncepciu a sterilizáciu. Proti návrhu sa zatiaľ postavili len ochrancovia života a niektorí koaliční poslanci. V medzirezortnom pripomienkovaní sa momentálne nachádza legislatívny zámer zá...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) chce sociálne vylúčeným skupinám poskytnúť bezplatnú antikoncepciu a sterilizáciu. Proti návrhu sa zatiaľ postavili len ochrancovia života a niektorí koaliční poslanci.

V medzirezortnom pripomienkovaní sa momentálne nachádza legislatívny zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorý hovorí o 700 slovenských komunitách trpiacich materiálnym nedostatkom a “sociálnou depriváciou”. Nový zákon by mal riešiť napríklad vzdelávanie, bývanie alebo zamestnanie takýchto skupín obyvateľstva. Návrh však zabrúsil aj do oblasti zdravia, kde navrhuje bezplatný dobrovoľný prístup k antikoncepcii a sterilizačným úkonom. Za cieľ si dáva zabezpečenie finančnej dostupnosti antikoncepčných prostriedkov: tie hormonálne sa budú preplácať plnou sumou, vnútromaternicové telieska sa preplatia vrátane ich “zdravotného” výkonu. Na sterilizáciu dostanú sociálne vylúčení príspevok z úradu práce a z ich zdravotnej poisťovne.

Pro-life nevôľa

Hromadná pripomienka proti návrhu o štátnom financovaní sterilizácie a antikoncepcie Zdieľať

Návrh sa stretol s nevôľou Fóra života, ktorá v spolupráci s HFI – Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku pripravili hromadnú pripomienku zverejnenú na internete. Podporilo ju už viac ako 2 500 ľudí.
Obe združenia argumentujú, že antikoncepciu nemožno považovať za zdravotnú starostlivosť, pretože tehotenstvo ani plodnosť nie sú chorobou. Upozorňujú na zdravotné riziká, ale aj na morálnu neprijateľnosť takýchto typov zabraňovaniu počatia. Obávajú sa, že môže dôjsť či už k nedobrovoľným sterilizáciám alebo k zákrokom bez dostatočného porozumenia povahe zákroku. “Sterilizáciu je možné vykonať až 30 dní po informovanom súhlase, aby mal záujemca dostatok času na rozmyslenie tohto zákroku. Pri žiadnom inom zákroku neexistuje takáto dlhá lehota,” hovorí pre Postoy.sk Patrik Daniška z HFI - Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. “Tu vidieť určitú schizofréniu - na jednej strane chceme ľudí chrániť pred sterilizáciou, pretože vieme, že je zlá. No na strane druhej chceme u časti populácie sterilizáciu podporovať zo spoločných peňazí. Lenže ak je sterilizácia zlá u majoritnej populácie, je zlá aj v prípade Rómok. Ak štát naozaj chce svojim občanom dobre, mal by sa radšej seriózne zamýšľať nad zákazom sterilizácie, a nie nad jej podporovaním.”

Regulácia podľa vlastného výberu

Podľa informácií denníka SME sa proti návrhu postavilo KDH a časť poslancov SDKÚ-DS, obhajuje ho napríklad štátna tajomníčka ministerstva práce Lucia Nicholsonová (SaS). Ako pre Postoy.sk uviedol Martin Vavrinčík, riaditeľ odboru pre sociálne vylúčené spoločenstvá MPSVaR, pri tvorbe návrhov v oblasti reprodukčného zdravia vychádzali z faktu, že “jednotlivci majú základné právo rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte svojich detí, o intervaloch medzi pôrodmi ako aj o čase, kedy sa deti majú narodiť. Každý má právo na prístup k informáciám a k prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov, ako aj na najvyšší štandard zabezpečenia reprodukčného zdravia”. Potom podľa neho vzniká “právo na informácie a prístup k bezpečným, účinným, cenovo prístupným a prijateľným, zákonným metódam plánovania rodičovstva a regulácie plodnosti podľa vlastného výberu.”

Sociálne inžinierstvo

Iniciátorom petície sa nepáči, že ministerstvo práce chce práve takýmto spôsobom znižovať počet detí v sociálne vylúčených spoločenstvách. “Väčší počet detí, ktoré sa rodia v tomto prostredí, nie je zdrojom ich vylúčenia. Ministerstvo by sa teda malo sústrediť radšej na skutočné príčiny, a nehrať sa na sociálnych inžinierov a rozhodovať, ktoré skupiny obyvateľov by mali mať menej detí a propagovať eticky pochybné prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa. Zvlášť v prípade Rómov takéto návrhy zaváňajú rasizmom a ten treba vždy odsúdiť,” hovorí Daniška. Martin Vavrinčík z ministerstva práce s takýmto pohľadom nesúhlasí: “Zákon nie je postavený na etnickom princípe, ale na socio-ekonomických kritériách – cieľom teda nie je pomoc len jednej etnickej skupine, ale všetkým ľuďom žijúcich v katastrofálnych podmienkach s minimálnou šancou na vymanenie sa z tohto prostredia, bez ohľadu na ich etnicitu. Týkať sa môže tak rómskych osád, bezdomovcov, sociálnych get v mestách.”

“...je tu určitá skupina ľudí, ktorá chce, aby sa z peňazí všetkých ľudí platilo takéto sociálne inžinierstvo regulovania pôrodnosti."
kňaz Jozef Červeň
Zdieľať

Proti tomuto legislatívnemu návrhu sa ozval aj kňaz Jozef Červeň, ktorý pôsobil na rómskom sídlisku Luník IX. Na svojom blogu napísal: “...je tu určitá skupina ľudí, ktorá chce, aby sa z peňazí všetkých ľudí platilo takéto sociálne inžinierstvo regulovania pôrodnosti. Keďže ťažko presvedčia o tom, že tehotenstvo chudobných ľudí je choroba, ktorú by bolo potrebné hradiť zo zdrojov určených na liečenie ľudí, chcú nás presvedčiť o tom, že tehotenstvo určitých chudobných ľudí je sociálny problém odčerpávajúci sociálne zdroje, a preto je potrebné do budúcnosti protinatalitnou ,investíciou' zabezpečiť, aby bolo dostatok sociálnych zdrojov aj v budúcnosti.”

Obvinenie zo sociálneho inžiniestva ministerstvo odmieta. “Dané opatrenie nemá smerovať k obmedzeniu pôrodnosti, alebo akémukoľvek sociálnemu inžinierstvu v prostredí sociálne vylúčených komunít, ale má byť prostriedkom pomoci pre ľudí, ktorí si nemôžu z ekonomických dôvodov dovoliť realizovať svoje rozhodnutia v tejto citlivej a výsostne súkromnej oblasti,” oponuje Vavrinčík.

Martin Vavrinčík (MPSVaR): Antikoncepcia je prejavom solidarity

Na otázky Postoy.sk odpovedal Martin Vavrinčík, riaditeľ odboru pre sociálne vylúčené spoločenstvá Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Sú sterilizácia a antikoncepcia prostriedkom na zlepšenie zdravia chudobných?
Určite áno. Reprodukčné zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody.
Reprodukčné zdravie zahrňuje schopnosť reprodukovať sa, ako aj slobodu rozhodnúť sa, kedy a ako často tak činiť.
Vysoký počet tehotenstiev opakujúci sa niekoľko rokov po sebe, môže negatívne ovplyvniť zdravotný stav matky ako aj zdravotný stav dieťaťa. Plánované rodičovstvo má pozitívny vplyv na zdravie matky a dieťaťa aj z dlhodobého hľadiska. Menší počet detí je pre rodinu, ktorá je dlhodobo v nepriaznivej sociálne situácii a trpí generačnou chudobou, predpokladom pre zvýšenie celkovej životnej úrovne a zabezpečenie lepšej východiskovej situácie pre deti pochádzajúce z tohto prostredia. Opätovne ale podčiarkujeme zodpovednosť jednotlivca za takéto rozhodnutie, ktorému štát len pomôže s odstránením finančných bariér pri jeho realizácii.

Je správne, aby sterilizácia a antikoncepcia boli financované z verejných zdrojov v prospech sociálne vylúčených?
Je nevyhnutné antikoncepčné prostriedky sprístupniť tým skupinám obyvateľstva, pre ktoré sú ekonomicky nedostupné, čo má priamy vplyv na ich reprodukčné zdravie. Osemnásť z dvadsiatich siedmich členských štátov Európskej únie financuje antikoncepčné prostriedky z verejného zdravotného poistenia.

Inzercia

Opatrenie je založené aj na princípe sociálnej solidarity, ktorá je výrazom ľudského porozumenia a pospolitosti, vzájomnej súdržnosti a tiež zodpovednosti. Vyjadruje rešpekt koexistencie s inými a súčasne sa prejavuje ako vôľa pomôcť slabším, chorým, nezamestnaným a sociálne odkázaným.

Uvedomujeme si, že návrh nemusí byť pozitívne prijímaný zo strany všetkých obyvateľov, napríklad aj z dôvodov ich odlišného pohľadu na základne etické otázky. Domnievame sa však, že otázka vhodnosti financovania takýchto opatrení z verejných zdrojov musí byť výsledkom širšej zhody, resp. kompromisu, výsledkom širšej spoločenskej diskusie, čo náš návrh umožňuje. Je však dôležité spomenúť, že už dnes štát financuje rôzne programy a opatrenia, na ktorých vhodnosti nemusí v spoločnosti panovať nevyhnutne všeobecná zhoda.

"V žiadnom prípade nejde o formu regulovania pôrodnosti navrhovanú ministerstvom." Zdieľať

Je preskúmané, aké dôsledky môže takýto návrh vyvolať práve v sociálne vylúčených spoločenstvách?
Pred tým, ako sa návrh opatrenia dostal do legislatívneho zámeru zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, bol prediskutovaný v pracovných skupinách zriadených MPSVaR, ako aj na stretnutiach so zdravotnými asistentmi pôsobiacimi v lokalitách sociálne vylúčených spoločenstiev. Navrhované opatrenie je založené na podpore ľudských práv a na podpore možnosti rozhodnúť sa slobodne o svojom živote a reprodukcii. Predpokladaným dôsledkom tohto návrhu je eliminácia faktorov zamedzujúcich dostupnosť služby a prostriedkov, ako aj zvýšené využívanie poskytovanej služby a prostriedkov na základe dobrovoľného a slobodné rozhodnutie jednotlivca.

Konkrétna realizácia týchto opatrení musí byť realizovaná v súlade s najnovšími medicínskymi poznatkami tak, aby nemohlo dôjsť k negatívnemu dopadu na zdravie jednotlivcov. Legislatívny zámer však nemá ambíciu špecifikovať tieto detaily, ktoré je potrebné ponechať na diskusiu povolaných odborníkov v tejto oblasti, ale len špecifikovať návrh tohto opatrenia ako reálne potrebného.

Môže ministerstvo takýmto spôsobom navrhnúť regulovanie pôrodnosti?
V žiadnom prípade nejde o formu regulovania pôrodnosti navrhovanú ministerstvom, toto ani nie je cieľom návrhu. Cieľom opatrení je vytvorenie podmienok umožňujúcich obyvateľom sociálne vylúčených skupín možnosť rozhodovať sa slobodne a bez obmedzení o svojom reprodukčnom správaní a veľkosti svojej rodiny, bez ohľadu na nepriaznivú ekonomickú a sociálnu situáciu. Táto slobodná voľba je im mnohokrát odopretá práve z nedostatku finančných prostriedkov.

K téme:
Úradnícka fantázia a krvavé dôsledky Zdieľať

Kde je záruka, že sterilizačné úkony nebudú dobrovoľné, ale že ich pre sociálne vylúčených obyvateľov nadiktuje štát?
Navrhované opatrenie má formu možnosti, ponuky. V našom prípade je možnosť chápaná ako niečo, čo sa môže uskutočniť alebo stať, ale len za určitých podmienok. V tomto prípade je to dobrovoľné a slobodné rozhodnutie jednotlivca, nie štátu, ani nikoho iného.

Bezpečnosť opatrenia bude znásobená podmienením získania nároku na bezplatnú sterilizáciu, čo znamená, že žiadateľovi budú uložené podmienky, ktoré bude musieť splniť. Napríklad uplynutie stanovenej lehoty od podania žiadosti o výkon pre prípad zmeny rozhodnutia, informovaný súhlas (v materinskom jazyku žiadateľa), nutnosť podať žiadosť na sociálnu poisťovňu/zdravotnú poisťovňu, potvrdenie o počte detí, plus určenie počtu detí, potvrdenie o sociálnej situácii rodiny, možnosť stanovenia príplatku a podobne. Pri správnom nastavení podmienok navrhované opatrenie pomôže ženám, ktoré takúto formu pomoci potrebujú. Detailné nastavenie týchto postupov ale môže byť len súčasťou zákona.

Jestvuje odhad, koľko by preplácanie antikoncepcie a sterilizácií mohlo štát stáť ročne?
Keďže je opatrenie takpovediac ponukou, zatiaľ neexistuje žiadny prieskum o dopyte. Preto v súčasnosti nie je možné presne odhadnúť, o akú čiastku by sa v prípade tohto opatrenia jednalo. Napriek tomu, že medializované informácie svedčia o záujme cieľovej skupiny o túto ponuku, vyčíslenie dopadov je možné pripraviť len v rámci prípravy samotného zákona.

Matúš Demko
foto: Flickr (licencia CC)

Odporúčame

VÝROČIE: Bernard Nemček – ďalší z popravených

VÝROČIE: Bernard Nemček – ďalší z popravených

Komunizmus v Československu nebačoval celkom bez prekážok. Vždy sa našli odvážlivci, ktorí mu rázne čelili. Takým bol aj Bernard Nemček, člen hnutia Biela légia, ktoré sa snažilo svojpomocne občanov chrániť pred prenasledovaním. Koncom júla uplynulo 56 rokov od jeho popravy. Bernard Nemček sa narodi...

VÝROČIE: Berlínsky múr v Nemecku a u nás

VÝROČIE: Berlínsky múr v Nemecku a u nás

V sobotu 13. augusta sme si pripomenuli 50. výročie od postavenia Berlínskeho múru, stavby, ktorá bola po desaťročia symbolom rozdelenia (nie len) východnej a západnej Európy. Posledné mesiace pred výstavbou múru prechádzalo na západ okolo 2 400 utečencov denne (!). Múr znamenal smrť pre viac ako 13...