KÁZEŇ PATRIKA VNUČKA: V čom spočíva skutočná múdrosť?

Keby sme urobili anketu, v čom ľudia vidia múdrosť, dostali by sme asi rôznorodé odpovede. Jedni by ju videli v množstve vedomostí (informácií), ale to nie je životná múdrosť, to je wikipédia. Iní by ju videli vo vynaliezavosti, teda v tom, že človek sa dokáže za každej okolnosti vynájsť. Tomu kedysi učili sofisti a nakoniec sa títo akrobati s faktami stali nedôveryhodnými, lebo raz vraveli tak a raz onak, ako sa im to hodilo.

Iní by múdrosť videli v nejakej tajnej náuke, odhalení skrytých vecí. V časoch prvotnej cirkvi to „frčalo“ pod názvom gnóza a beží to aj dnes v mnohorakých prevlekoch a pod mnohorakými názvami, no výsledkom nie je dosiahnutie múdrosti, ale výplach mozgu, strata súdnosti a závislosť na pochybnej autorite. V zozname, čo ľudia pokladajú za múdrosť, by sme mohli pokračovať ďalej, ale radšej si položme otázku o biblickej múdrosti.

Biblická múdrosť

Vzorom starozákonnej múdrosti je kráľ Šalamún, ktorého múdrosť je charakterizovaná dvomi vecami: chápavosťou srdca a rozlišovaním medzi dobrom a zlom (1 Kr 3,9). Mohli by sme povedať, že múdrosť spočíva v dvoch aspektoch: pochopiť vec (a to nie iba ako izolovanú jednotlivinu, ale v jej súvislostiach s inými vecami) – to je teoretický aspekt, a v dôsledku toho sa správne rozhodnúť a konať – to je praktický aspekt.

Okrem Šalamúnovho príkladu v starozákonnej múdroslovnej literatúre nachádzame aj nádherné hymny na múdrosť, kde sa ospevuje a mnohokrát aj personifikuje Božia múdrosť. Múdroslovnú literatúru Starého zákona by sme mohli zhrnúť do slov, že múdrosť spočíva v prijatí Božej múdrosti, ktorá má svoj počiatok v bázni pred Bohom (porov. Prís 9,10). Kto príjme Božiu múdrosť a podľa nej koná, je múdry človek.

„Múdroslovnú literatúru Starého zákona by sme mohli zhrnúť do slov, že múdrosť spočíva v prijatí Božej múdrosti, ktorá má svoj počiatok v bázni pred Bohom.“ Zdieľať

V Novom zákone na začiatku Prvého listu Korinťanom apoštol Pavol rozlišuje medzi Božou múdrosťou a múdrosťou tohto sveta. Božia múdrosť však v očiach tých, čo prepadli múdrosti tohto sveta, je bláznovstvom. Pavol tvrdí, že Božia múdrosť sa nám zjavuje v bláznovstve kríža (porov. 1 Kor 1,18).

Podobné rozlišovanie ako Pavol spomína aj autor Jakubovho listu, ktorý rozlišuje medzi múdrosťou zhora a pozemskou múdrosťou. Pozemská múdrosť vedie k nepokoju, kým nebeská je plná dobrého ovocia (Jak 3, 15 – 18). Pravá múdrosť je od Boha a prejaví sa aj v praxi, a to ako predchuť nebeského kráľovstva.

Sedem záverov

Z tohoto stručného náčrtu biblických textov o múdrosti môžeme vyvodiť zopár záverov o múdrosti v biblickom ponímaní:

  1. Múdrosť je dar od Boha. Pravej múdrosti sa nedá zmocniť iba vlastným úsilím, hoci aj ono je dôležité. V prvom rade ju treba prijať ako dar. Pravej múdrosti sa človek nezmocní násilím tak, ako sa jej nezmocnili ani prarodičia v záhrade (porov. Gn 3, 5 – 6), ani sa jej nezmocníme, ak naklonujeme tých najmúdrejších na svete, ani nijakou „dôvtipnou“ machináciou v našom genetickom kóde. Pravú múdrosť možno prijať iba ako dar, ako ju prijal Šalamún či Pavol.
  2. Božia múdrosť je zo svetského uhla pohľadu podivná. Prečo? Snáď aj preto, že obe sa získavajú iným spôsobom. Pozemská múdrosť je založená na presadzovaní sa a dobíjaní tajomstva, kým nebeská múdrosť je dar – získava sa prijímaním a úctivým skláňaním sa pred tajomstvom života, to jest otvorením sa Božej múdrosti.
  3. Aj Božia múdrosť, podobne ako múdrosť tohto sveta, má svoj teoretický a praktický aspekt. Teoretický aspekt spočíva v pochopení, alebo lepšie povedané v prijatí tajomstva, ku ktorému sa človek môže iba s úctou skloniť.
  4. Božia múdrosť sa získava pokorou. Rada odpočíva v pokornom srdci (porov. Prís 14,33).
  5. Pripúšťa inakosť Boha a tým je otvorená aj pre iný pohľad, než je ten, ktorý sa nám ponúka ako lacné riešenie.
  6. Prečítajte si aj ďalšie zamyslenia Patrika Vnučka Zdieľať
  7. Všíma si veci v ich vzájomnej súvislosti – súvzťažnosti, že všetko medzi sebou akosi súvisí a že všetko ešte potom spolu visí (súvisí) na Bohu, ktorý sa nám sám v Kristovi zjavil ako vzájomná súvzťažnosť troch božských osôb a zjavil nám aj to, že Boh nie je nejaká izolovaná súvzťažnosť, ale že v Kristovi je vo vzťahu ku každému človeku, k celému stvoreniu.
  8. Pravá múdrosť je vtelená múdrosť, teda žitá múdrosť. Nie je to „múdrosť“ odtrhnutá od každodenného života. Jednoducho by sme mohli povedať, že je to životná múdrosť, ktorá je vpísaná (vtelená) do každodenného života.

Vzory Jána XXIII. a Matky Terezy

Na záver dva príklady takejto múdrosti. Keď pápež (na dožitie) Ján XXIII. zvolal Druhý vatikánsky koncil, v očiach mnohých to bolo bláznovstvo. S odstupom desaťročí môžeme povedať, že to bol prejav praktickej múdrosti, ktorá pochádzala od Boha. Bol to zároveň veľkolepý pokus pochopiť cirkev v nových súvislostiach.

Iným príkladom je Matka Tereza, ktorá sama seba pokladala za veľmi jednoduchú, neučenú ženu, v konečnom dôsledku sa pokladala iba za nástroj v Božích rukách. Keď sa rozhodla uskutočniť dielo, ktoré jej Boh zveril, hoci mnohí to pokladali za dobrý nápad, pozerali sa naň s nedôverou, lebo sa im to zdalo príliš idealistické a teda nerealistické. Čas však ukázal, že je to veľmi živé dielo, ktoré prežilo aj samotnú zakladateľku a ktoré dodnes patrí medzi najvitálnejšie diela v cirkvi.

Keď Matka Tereza spoznala svoje „povolanie v povolaní“ bolo to ako nájdenie vzácnej perly, pre ktorú sa musela vzdať všetkého, čo jej bolo drahé. Aj svojho života dobre zabezpečenej rehoľnice. Ale oplatilo sa jej to všetko zanechať, vďačnosť v očiach ľudí, ktorým poskytla pomoc, bola tým najkrajším leskom drahokamu, pre ktorý sa oplatilo všetko opustiť. Jej životný príklad, aj napriek životným ťažkostiam, je dokladom tejto múdrosti zhora, ktorá je cudná, upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky (Jak 3,17) a ktorá je predchuťou budúcej slávy, ktorá sa má na nás zjaviť (1 Pt 5,1).

Patrik Vnučko, OP
Autor je dominikánskym kňazom.

Foto: gardenofpraise.com, purpleopurple.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo