Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
13. júl 2011

ROZHOVOR: Mladá kresťanská inteligencia nepracuje organizovane

Vyštudoval evanjelikálnu teológiu, no ťahá ho to študovať ďalej - na Husitskú fakultu do Prahy. Je členom Apoštolskej cirkvi, patrí do bratislavského zboru, ktorý chce byť naozaj „mestský“. Vidí ešte rezervy v ekumenizme, ale niektoré iniciatívy ho potešili. Napríklad, keď sa katolícky kňaz prezliek...

Vyštudoval evanjelikálnu teológiu, no ťahá ho to študovať ďalej - na Husitskú fakultu do Prahy. Je členom Apoštolskej cirkvi, patrí do bratislavského zboru, ktorý chce byť naozaj „mestský“. Vidí ešte rezervy v ekumenizme, ale niektoré iniciatívy ho potešili. Napríklad, keď sa katolícky kňaz prezliekol do evanjelikálneho rúcha. Balázs Szamaránszky.

Vyštudoval si evanjelikálnu teológiu a misie v Banskej Bystrici. Ako je to s evanjelikálmi na Slovensku?
Evanjelkálne cirkvi na Slovensku sú medzi najmenšími štátom uznanými cirkvami. Napriek tomu sú takmer v každom väčšom-menšom meste. Typickým evanjelikálnym spoločenstvom je cirkevný „zbor“ (podľa starokresťanského modelu) s päťdesiatimi členmi.

Kto je to „evanjelikál“?
Mnoho ľudí si tento pojem mýli s evanjelikmi, pravda je však taká, že historicky aj teologicky sú mierne odlišní. Nejde o konkrétnu cirkev, ale skôr o hnutie či smer, spôsob rozmýšľania nad vierou, ktorý je typický niekoľkými špecifikami. Historicky sa tieto cirkvi vyvinuli z obnovenia reformačných myšlienok zo 16. storočia. Po vystúpení Johna Wesleyho v Anglicku sa začala vyvíjať evanjelikálna teológia. Dôraz sa kladie na spasenie z viery (duchovné znovuzrodenie) a na osobné, hlboké prežívanie svojej viery (posvätenie). Evanjelikalizmus nastoľuje otázku: „Si spasený (zachránený od hriechu a z pekla)?“ a dáva na ňu odpoveď v substitučnej obeti Krista na kríži. Táto teológia uznáva fundamenty ako je Svätá Trojica, počatie z panny, resp. uznáva apoštolské vierovyznanie. Uznáva reformačné princípy ako „sola Scriptura“, „sola fide“ a ďalšie.

Kto patrí do evanjelikálneho spoločenstva?
Na Slovensku sú to malé cirkvi ako Bratská, Metodistická či Baptistická cirkev.

Ku akému cirkevnému spoločenstvu sa hlásiš?
Hlásim sa k Apoštolskej cirkvi na Slovensku, ktorej korene sa na Slovensku objavujú už v roku 1907, po známom „prebudení“ na Asusa Street v Los Angeles. Je súčasťou najväčšej letničnej (pentakostálnej) cirkvi na svete – Assemblies of God. Konkrétne patrím do miestneho cirkevného zboru v Bratislave, nazvanom „Bratislava City Church“. „City“ je vyjadrením toho, že chceme byť mestský zbor, teda ovplyvňovať Bratislavu. Chceme, aby naše spoločenstvo bolo rozpoznané ako cirkevný zbor, ktorý podporuje mesto a je pre neho prínosom. V tomto spoločenstve som od detstva, cítim sa v ňom dobre a mám pocit, že v ňom rastiem, aj keď, samozrejme, aj ono má svoje problémy.

"Ak vyberiete uhlík z pahreby a odhodíte ho od ohňa, tak pomaly vychladne a úplne stratí svoj žiar. Oheň je cirkev, ak z nej vypadnete, tak vaša viera začne rýchlo chladnúť až úplne vychladne." Zdieľať

Vo svete sú známi aj kresťania, ktorí veria v Ježiša Krista, ale nehlásia sa ku žiadnej konkrétnej cirkvi alebo spoločenstvu, sami sa označujú ako „non-denominational“. Nájdu sa aj na Slovensku kresťania bez denominácie?
Na Slovensku sa určite nájdu ľudia, ktorí sa nehlásia ku konkrétnej cirkvi, konfesii, organizácii, ale považujú sa za „ekumenických“ kresťanov. Dôvody môžu byť rôzne: pocit, že cirkev zväzuje, potreba pocitu nezávislosti, ale aj sklamanie z cirkvi (často aj odôvodnené), zmätenosť, ktoré spoločenstvo si vybrať, neschopnosť nadväzovať vzťahy a iné. Osobne poznám len zopár ľudí, ktorí sa nehlásia k nejakej cirkvi.

Je správne, aby sa kresťania nehlásili ku žiadnej denominácii? Nevedie to potom k istej izolovanosti – k istému vytváraniu vlastného vierovyznania s vlastnými pravidlami?
Verím tomu a som o tom aj teologicky presvedčený, že kresťania sú povolaní do spoločenstva, resp. do cirkvi. Biblia nepozná „samotárske kresťanstvo“, čokoľvek sa dialo, vždy to bolo uprostred spoločenstva. Či to bol Ježiš Kristus v spoločenstve s učeníkmi (pri službe ľuďom, pri Pánovej večeri) alebo aj neskôr, pre kresťanstvo boli vždy typické úzke vzťahy. Spolu slúžili, trpeli a umierali pre Božie kráľovstvo.

Kde sme so vzťahmi v cirkvi dnes?
Aj kresťania, ktorý sú „non-denomitanional“, sú súčasťou všeobecnej cirkvi Ježia Krista, ale je viacero dôvodov, ktoré hovoria jednoznačne za to, aby sa stali súčasťou nejakého spoločenstva. Rád sa na to pozerám cez úplne jednoduché, ale o to pravdivejšie podobenstvo. Ak vyberiete uhlík z pahreby a odhodíte ho od ohňa, tak pomaly vychladne a úplne stratí svoj žiar. Oheň je cirkev, ak z nej vypadnete, tak vaša viera začne rýchlo chladnúť až úplne vychladne. Ak sú v pahrebe viera, vzťahy, ale aj kázne, uctievanie, oživujú vás, podporujú a občerstvujú. Človek, ktorý nepatrí do žiadneho spoločenstva (aj keď možno patrí do cirkvi, ale nemá spoločenstvo so spolubratmi/setrami), sa tak pripravuje o veľké požehnanie, ktoré spoločenstvo prináša.
Kresťanstvo odlúčené od cirkvi sa môže objaviť vtedy, ak je ten kresťan na misii, kde cirkev chýba a ide ju založiť, alebo sa stáva, že človek je nezávisle od cirkvi nadprirodzene oslovený Bohom. Tento človek síce ešte nepatrí do organizovanej cirkvi, ale patrí do tela Kristovho, resp. do všeobecnej cirkvi.

Pracoval si ako hlavný koordinátor biblickej akadémie v Apoštolskej cirkvi v Bratislave. Reagovali mladí na slovo Písma pozitívne?
Máme štyri triedy, ktoré som koordinoval a snažil sa rozvíjať ich materiály, aby kompletne pokryli základy systematickej teológie. Ja som učil v prvej, kde chodili ľudia rôznej vekovej kategórie, ktorí nemali takmer žiadne skúsenosti s Bohom alebo s cirkvou. Títo ľudia ma najviac nadchýnajú. Boli ochotní počúvať a boli takí zvedaví, že z lekcie, ktorá mala trvať hodinu, sa to natiahlo tak na dve, tri. Celkový vekový priemer návštevníkov akadémie je veľmi nízky. Na biblické slovo reagujú veľmi pozitívne a sami vnímajú, že Sväté písmo (nie len čítané, ale aj pochopené srdcom aj mysľou) je pre kresťana ako dýchanie. Ak ho kresťan prestane čítať, tak sa pomaly dusí, až sa nakoniec zadusí vplyvom sveta a vlastnej hriešnosti. Som rád, že máme dobrú návštevnosť vo všetkých štyroch triedach. Mladí majú záujem počuť o Bohu.

Inzercia

Ako je možné priblížiť evanjelium a jeho hodnoty mladým tak, aby to nevyznelo ako kázeň?
Myslím si, že pre šírenie evanjelia je strategické ostávať autentický a zbožný. Dnes je vo svete mnoho pretvárky a falošnej zbožnosti a hlavne mladí ľudia to vedia hneď vycítiť. Ak máte živý vzťah s Bohom, od ktorého počujete živé slovo do vášho života a ste autentický, nič viac nepotrebujete. Ľudia prichádzajú sami, lebo cítia, že je to reálne a pravdivé. Mladí ľudia hľadajú práve toto. Chcú žiť niečo skutočné a naplňujúce.

"Pre šírenie evanjelia je strategické ostávať autentický a zbožný. Dnes je vo svete mnoho pretvárky a falošnej zbožnosti a hlavne mladí ľudia to vedia hneď vycítiť." Zdieľať

Slovensko je tradične katolícke, no svoje silné zastúpenie tu má aj protestantizmus. Je podľa teba spolupráca katolíkov a protestantov dostatočná? Kde by sa ešte dala posunúť?
Myslím si, že obe strany musia na sebe ešte popracovať. Slovensko nie je zďaleka tak ekumenické, ako by mohlo byť. Nehovorím o nejakom naivnom ekumenizme alebo o umelých vzťahoch. Je možné mať vzťahy založené na vzájomnej úcte, rešpekte a spoznávaní sa. Som rád, že som mal možnosť vidieť dobré príklady ekumenizmu. Oslovilo ma niekoľko prejavov. Napríklad v Košiciach, keď sa otvárala nová modlitebňa Apoštolskej cirkvi, prišiel katolícky biskup, evanjelický biskup, biskup Apoštolskej cirkvi a predstavitelia ďalších cirkví. Taktiež na Katedre evanjelikálnej teológie a misie v Banskej Bystrici, kde sa stretli predstavitelia takmer všetkých cirkví (ak hovorím o cirkvi, mám na mysli kresťanské spoločenstvá). Zaujali ma úprimné otázky katolíkov alebo prispôsobenie oblečenia katolíckeho biskupa. Obliekol sa do obleku ako evanjelikálny duchovný. To mi prišlo veľmi sympatické.
Posunúť ekumenizmus sa dá na dvoch úrovniach. Na úrovni oficiálnej a na úrovni členov cirkví. Oficiálne sa dá spolupráca posunúť na spoločných radách a výboroch (Ekumenická rada, Evanjelická aliancia a pod.), kde sa vedenia cirkví môžu spoznávať a budovať vzťahy. Môžu plánovať spoločné aktivity (ako napr. platforma „Kresťania v meste“), spoločné sociálne programy a pod. Na druhej strane, ak sa oficiálne urobí nejaké gesto neznamená to, že členovia sa s tým stotožňujú. Členov cirkví treba učiť ekumenizmu a viesť ich k spoznávaniu iného. Ak je tu pocit ohrozenia inou cirkvou, tak skôr treba ľudí učiť rozsudzovať a myslieť, ako dvíhať prst a urážať. Počul a čítal som už toho príliš veľa, o tom, čo vyplynulo z absolútneho nepochopenia a dezinformácie. Niekedy ma až zaráža, ako niektoré kresťanské médiá dokážu vypustiť správu, ktorá sa nezakladá na pravde a ani sa neobťažujú zistiť viac. Najprv sa súdi, presne ako farizeji.

Zúčastnil si sa programu Spoločenstva Ladislava Hanusa. V čom bolo pre teba prínosom?
Od Spoločenstva Ladislava Hanusa, som dostal presne to, čo som očakával: intelektuálnu inšpiráciu a lepšie spoznanie katolíckeho prostredia. Neočakával som nič viac a nič menej. Išiel som do toho len s tým, že budem mať možnosť s niekým pofilozofovať a moje očakávania boli prekročené. Získal som nové pohľady a objavil som nové zdroje. V tomto programe je človek nútený zamyslieť sa hlboko, okrem toho, čo považujem za jeden z najväčších prínosov, bolo potrebné aj jasne argumentovať a zlepšovať svoje rétorické schopnosti. Pre obranu evanjelia sú tu samozrejme duchovné a charakterové predpoklady, ale nesieme zabúdať na to, že musíme byť pripravení aj prakticky. Bol som nadšený z toho, že mladí kresťania sa stretávajú aj na takejto platforme. Okrem toho som získal nové kontakty, priateľov a okrem vízie po prvýkrát aj reálne kroky k vytváraniu lepšej spoločnosti.

"Funkciou lampy je svietiť, jednou z funkcií kresťana je mať vplyv na svoje okolie." Zdieľať

Existuje na Slovensku mladá kresťanská inteligencia? Dosahuje nejaké výsledky?
Ja som stretol niečo, čo sa dá nazvať kreatívnou kresťanskou inteligenciou. Aj keď je asi ťažké túto skupinu definovať. Do akej miery je táto skupina aktívna, rozpoznateľná a vplyvná, je otázkou, na ktorú neviem dostatočne odpovedať. Bol som však veľmi rád, keď som videl, že napr. aj SLH si uvedomuje skutočnosť, že ako kresťania máme využívať každý dar na to, aby sme slúžili Bohu. Ten dar môže predstavovať aj intelekt. Z toho, čo som zatiaľ videl a poznal, skôr usudzujem, že existuje, ale pracuje neriadene a neorganizovane, respektíve nie dostatočne organizovane.
Niekedy sa „služba Bohu“ predstavuje ako povolanie za duchovného, či inak do cirkvi, a iste je to aj to. Služba Bohu je ale aj služba spoločnosti. Ako dobrý právnik, presvedčený o pravde kresťanstva, môžem zastávať spravodlivosť a tým slúžim Bohu. Takto reprezentovať Boha a jeho spravodlivý charakter. Ako dobrý lekár, ktorý cíti povolanie do toho, čo robí, môže mať na ľudí úžasný vplyv. Už len svojimi postojmi, ktoré idú proti prúdu všeobecného presvedčenia, môžem mať vplyv na svoje okolie. Či si to uvedomujeme, či nie, každý z nás má vplyv. Som presvedčený, že ako kresťania sme povolaní, aby sme boli ľudia vplyvu. Sväté písmo nás učí, aby sme nimi boli. Podobenstvo o svieci v Evanjeliu podľa Lukáša píše o svieci, ktorá nemá byť zakrytá. Funkciou lampy je svietiť, jednou z funkcií kresťana je mať vplyv na svoje okolie.

Matúš Demko

Foto: archív

Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára svoj nový semester od jesene 2011. Termín na prihlásenie je do 15. júla 2011. Viac na www.slh.sk.

Odporúčame

TÉMA: Karol Sidor – muž dramatických udalostí

TÉMA: Karol Sidor – muž dramatických udalostí

V sobotu, 16. júla, uplynie 110 rokov od narodenia jedného z najvýznamnejších slovenských politikov a novinárov. Karol Sidor začal svoju životnú púť v Ružomberku, no pôsobil hlavne v Bratislave a Ríme. Jeho krátky život sa zavŕšil v kanadskom Montreale. Počas svojej životnej cesty riešil mnohé vážne...

GLÓBUS: Vietnam – korupcia a mučeníctvo

GLÓBUS: Vietnam – korupcia a mučeníctvo

Aj keď sa Vietnam čoraz viac teší náboženskej slobode, predsa v mnohých veciach sloboda ešte stále závisí od nálady vlády. V tomto zmysle by sa malo podľa pátra Bernarda Cervellera hovoriť skôr o určitej náboženskej tolerancii. Páter Bernardo Cervellera, riaditeľ Asia News, vysvetlil toto svoje tvrd...

5x O SYMBOLE: Úvod do problematiky symbolu

5x O SYMBOLE: Úvod do problematiky symbolu

Počas nasledujúcich týždňov vám Postoy.sk ponúkne päť zamyslení na tému symbolov od zakladateľa Fóra pre kultúru Mareka Hrubča. Symbol, gr. συνβολον (sýmbolon) v pôvodnom význame znamená poznávacie znamenie. Keď sa dvaja priatelia na dlhšiu dobu lúčili, rozlomili mincu, hlinenú tabuľku alebo prsteň...