KULTUREVUE: Kresťanská filozofia žije aj na Slovensku

Nedocenený poklad Slovenska. Aj takto možno nazvať popredné osobnosti slovenskej kresťanskej filozofie, ktoré vo svojej najnovšej monografii približuje profesor Ján Letz. Vďaka jeho komplexnému prehľadu sa potvrdzuje, že skutočnou devízou Slovenska sú predovšetkým kvalitné osobnosti.

Rozsiahle, takmer 400 stranové dielo encyklopedického charakteru, ktoré vyšlo pri príležitosti minuloročného Roka kresťanskej kultúry nesie názov Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. Na jeho stránkach profesor Letz fundovaným spôsobom predstavuje veľké množstvo slovenských mysliteľov kresťanskej orientácie. Napriek názvu sa ich výpočet nezužuje len na 20. storočie, ale čitateľ má možnosť oboznámiť sa aj s autormi pôsobiacimi prevažne v 19. i v 21. storočí.

Prehľadný, pútavý, koncízny

Rozsah knihy, množstvo prezentovaných informácií, ako aj relatívne vysoká náročnosť textu použitá pri opise filozofických koncepcií analyzovaných autorov znemožňuje jej plynulé čítanie. Napokon, nejde o dielo beletristického charakteru, a preto zvolená členitosť textu je primeraná a žiaduca. Základnou líniou, ktorá akoby delila knihu na dve kapitoly je konfesionálna príslušnosť približovaných autorov. V prvej časti sú predstavení myslitelia katolíckej, v druhej evanjelickej náboženskej orientácie. Takéto rozčlenenie však nepôsobí rozdeľujúco, naopak, pomáha čitateľovi lepšie pochopiť pôvod, pozadie a špecifiká ich koncepcií. V tejto súvislosti by sme mohli hovoriť dokonca aj o cennom ekumenickom prínose, keďže na mnohých miestach je zjavné, ako blahodarne (zvlášť na rozvoj slovenského národného povedomia a kultúry) pôsobí kooperácia a vzájomné inšpirovanie sa týchto dvoch kresťanských denominácií.

„Kniha má aj cenný ekumenický prínos, keďže na mnohých miestach je zjavné, ako blahodarne (zvlášť na rozvoj slovenského národného povedomia a kultúry) pôsobí kooperácia a vzájomné inšpirovanie sa katolíckej a evanjelickej kresťanskej denominácie.“ Zdieľať

Aj kontroverzní autori

Autor neopomína žiaden z významných filozofických prúdov, všíma si aj na Slovensku menej rozvinuté smery, resp. školy, ako napr. intuitivizmus, blondelizmus či procesuálne myslenie. Pri každom z prúdov je priblížená jeho základná charakteristika, nasleduje výpočet celého radu jeho predstaviteľov, ktorí sú predstavení stručným opisom životného a odborného profilu, pričom jadro tvorí viac či menej rozsiahly opis ich vlastných filozofických konceptov.

Oceniť treba taktiež skutočnosť, že autor sa nevyhol ani zaradeniu takých autorov, ktorých súčasná majoritná spoločnosť označuje za kontroverzných (J. Tiso, V. Tuka), resp. s názormi ktorých sa profesor Letz príliš nestotožňuje (K. Nandrásky). Po každej z podkapitol nasleduje záver v podobe zhrnutia základných ideových čŕt autorov priblíženého smeru. Prehľadnosť diela zvyšuje aj podrobne zachytená bibliografia skúmaných mysliteľov, ktorá veľmi vhodným spôsobom nahrádza vlastný záver knihy. Samozrejmosťou je zoznam literatúry vzťahujúcej sa na slovenskú kresťanskú filozofiu a teológiu 20. storočia, ďalej zoznam skratiek, chronologické usporiadanie predstavených autorov a menný register. Vzhľadom na rozsah monografie je potešujúci mimoriadne nízky počet textových chýb v podobe preklepov.

Marián Sekerák

Letz, Ján: Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy. Trnava – Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku – Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. ISBN 978-83-7490-358-5

Prof. Ing. Ján Letz, PhD. (*1936) je vysokoškolským pedagógom na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a významným súčasným slovenským kresťanským filozofom, ktorý svoju filozofickú tvorbu začal ešte v rámci disentu. Publikoval veľké množstvo odborných článkov, konferenčných príspevkov a vedeckých monografií, z ktorých mnohé vyšli v samizdate. Je tvorcom osobitného konceptu experienciálno-evolučnej a kreačno-evolučnej filozofie. Získal Cenu bl. Fra Angelica za rok 2008. Je ženatý a má dvoch synov. (Spracované podľa Dolista, J.: Ze života a díla Prof. Ing. Jána Letza, Ph. D. In: Auspicia, 2/2007, s. 6-8. ISSN 1214-4967.)

Ilustračné foto: fff.truni.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo