K VECI: „Uprostred dejín“. Benediktov druhý zväzok

Dnes (10.3.2011) vyšiel vo vydavateľstve Ignatius Press oficiálny anglický preklad druhého zväzku knihy Ježiš Nazaretský z pera Benedikta XVI. Druhý zväzok sa zameriava na udalosti Kristovho života od Kvetnej nedele po Nanebovstúpenie. Nadväzujúc na prvý zväzok venovaný verejnému pôsobeniu Ježiša, pápež pokračuje v starostlivom skúmaní ústredných udalostí Kristovho života.

Zaiste si uvedomujeme enormné úsilie, ktoré učenci dosiaľ vynaložili na dokázanie, resp. vyvrátenie pravdivosti týchto udalostí. Súčasný pápež je dôkladne oboznámený s celým korpusom literatúry, ktorá sa venuje otázke „kto je Kristus“. Benedikt pozná patristické spisy, traktáty stredovekých autorov, ako aj grécke či rímske súvislosti, na pozadí ktorých sa tieto udalosti odohrali. Pápež vie aj o rôznych filozofických náhľadoch – od starovekých, cez stredoveké až po moderné – ktoré často stoja za snahou dokázať či vyvrátiť pravdivosť udalosti Kristovho života.

Historický výskum potvrdzuje Bibliu

Do pokojne plynúceho a nedogmatického textu druhého zväzku sa preto môžeme začítať s istotou, že niet nikoho, kto by vedel o živote Krista viac než súčasný pápež. Dlhodobo tvrdím, že katolíci nemajú poňatia o intelektuálnej sile vlastného presvedčenia. Mnohí vyrastali či vyrastajú vo svojej viere s akýmsi podozrením, že niekomu sa niekde nejakým spôsobom historicky či vedecky podarilo podkopať základy ich viery. No pravda je taká, že ak sa vôbec „niečo niekde niekomu“ podarilo, tak to bolo zistenie, že aj veda aj historický výskum potvrdzuje pravdivosť toho, čo hovorí Písmo, čiže aj veda aj história dokazuje, že Ježiš z Nazaretu je tým, čo o sebe sám tvrdí.

"Dlhodobo tvrdím, že katolíci nemajú poňatia o intelektuálnej sile vlastného presvedčenia." Zdieľať

Táto kniha, píše Benedikt, nie je ani „životopisom Krista“, ani kristologickým traktátom. Kniha sa v mnohom podobá Akvinského rozprave (ST III, 27-59) o Kristovi, ale zameranie knihy možno azda najlepšie vystihnúť slovami „postava Ježiša Krista a jeho odkaz“. Benedikt píše: „Podujímam sa na skúmanie skutočného Ježiša, na základe ktorého by mohlo vzniknúť niečo ako ‘kristológia zdola’.“ Podľa mňa „kristológia zdola“ oproti „kristológii zhora“ by mohla znamenať, že ak sa dôsledne pozrieme na udalosti v živote Krista, potom zistíme, že jediný spôsob ako im zmysluplne porozumieť, je dívať sa na Ježiša ako na skutočného Krista, Syna živého Boha.

Nebol revolucionár ani "snílek"

Mnohí učenci, poznamenáva Benedikt, hľadali „historického Ježiša“. No začínali zväčša s predpokladmi, ktoré znamenali „nedostatok potenciálu na akýkoľvek významný dejinný vplyv“. Historický Ježiš v týchto historických štúdiách väčšinou dopadol ako „milý chlapík“, revolucionár, zmätený Žid alebo „snílek“. Čo však potrebujeme, je preskúmať dôkazy, ktoré zahŕňajú realitu Kristovho života tak, ako ju zakúšame tu a teraz medzi nami. Cirkev celé veky zachováva svedectvo apoštolov, a práve v tomto svetle môžeme uvidieť a pochopiť realitu Kristovho života.

„Pokúšal som sa,“ píše Benedikt, „rozvinúť taký spôsob skúmania a načúvania evanjeliovému Ježišovi, ktorý by skutočne viedol k osobnému stretnutiu a prostredníctvom kolektívneho načúvania spolu s učeníkmi počas vekov aj k pevnému porozumeniu Ježišovi ako reálnej historickej postave.“ Tieto slová rozhodne stoja za hlbšie zamyslenie.

Skvelá kniha skvelého pápeža

A tak na začiatku 21. storočia po Kristovi rímsky pápež napísal dvojzväzkové vedecké dielo so vcelku jednoznačným odkazom, ktorý potvrdzuje, že učenie cirkvi je od počiatku pravdivé a to isté chápanie Ježiša je pravdivé aj dnes. Mohutné snahy odmietnuť tieto pravdy o Ježišovi neboli úspešné. Napriek tomu mali svoju vnútornú logiku a svoje súvisy, ktorým môžeme porozumieť. Katolicizmus totiž zahŕňa aj schopnosť poznať svojich oponentov a vedieť sa s ich tvrdeniami čestne vyrovnať.

K téme:
Jeho krv na naše deti
Benediktov Ježiš Nazaretský bude nielen best-, ale aj longsellerom
Nový Ježiš, stará liturgia a rytier Vareha
Zdieľať

Zároveň však podstatou katolicizmu je aj schopnosť trvať na tom, že máme pred sebou fakty, ktoré sú neodškriepiteľné: v umučení, ukrižovaní, smrti, zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení Krista možno nájsť jednotné rozprávanie, ktoré je konzistentné s tvrdením, že Kristus bol skutočne človekom, trpel, umrel a bol pochovaný, ako aj s tvrdením, že Kristus vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia. Benedikt sa v knihe zaoberá dokonca aj otázkou, „čo môže rozumne znamenať slovné spojenie ‘sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho’“.

Benedikt často hovorí, že problémom našej doby je nedostatok jej pravdivosti. Silno ma uchopili tieto slová: „‘Spása’ v plnom zmysle môže prísť len vtedy, keď je pravda rozpoznateľná. Tá sa stane rozpoznateľnou vtedy, keď sa Boh stane rozpoznateľný. Boh sa stáva rozpoznateľný v Ježišovi Kristovi. V ňom Boh vstúpil do tohto sveta, aby nastavil kritérium pravdy uprostred dejín.“ (194) Asi sotva možno zaujať „kontrakultúrnejší“ – a zároveň pravdivejší – postoj než je tento. Jednoducho skvelá kniha od skvelého pápeža.

James V. Schall, S.J.
Autor pôsobí ako profesor na Georgetown University a je jedným z najplodnejších amerických katolíckych autorov. Jeho najnovšou knihou je The Mind That Is Catholic (Myseľ, ktorá je katolícka).

Pôvodný text: "In the Midst of History": Benedict's Second Volume, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo