KULTUREVUE: Slovenský preklad Verbum Domini predstavený verejnosti

O Božom slove v živote a poslaní Cirkvi. Taký je „podtitul“ posynodálnej apoštolskej exhortácie Benedikta XVI. Verbum Domini. Počas posledného februárového večera tento dokument verejnosti predstavili v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici.

„Zvestovať radosť, prameniacu zo stretnutia s osobou Krista, s Božím Slovom prítomným medzi nami, je darom a nenahraditeľným poslaním Cirkvi,“ znie jedna z hlavných výziev najnovšieho pápežského dokumentu. Ten je ovocím 12. riadneho generálneho zasadania Synody biskupov, ktoré sa uskutočnilo 5. – 26. októbra 2008 vo Vatikáne. Nedávno vyšiel jeho text aj v slovenčine.

Tri významové roviny

Program slávnostného predstavenia dokumentu voľne kopírovala štruktúru samotného textu. Ten totiž okrem úvodu a záveru pozostáva z troch častí: Verbum Dei, Verbum in Ecclesia a Verbum mundo. Jeho prvá časť je teologickou reflexiou nad významom Božieho slova a jeho rozličných dimenzií. Správne pochopenie významu slova, ktoré pochádza od Boha, znamená nielen hľadanie jeho literárnej hodnoty či spoznávanie historických súvislostí vzniku, ale predovšetkým jeho duchovného zmyslu. Prvá časť podujatia tak dala účastníkom možnosť rozjímať nad posolstvom slov počutého Písma.

Jadro verejnej prezentácie tvoril blok troch prednášok, v rámci ktorých sa vystriedali biblista Blažej Štrba, prekladateľ dokumentu do slovenčiny Marián Gavenda a generálny vikár Banskobystrickej diecézy Marián Bublinec. Ich vystúpenia boli doplnené čítaním z exhortácie a umeleckým prednesom Konštantínovho Proglasu. Práve toto umelecké pásmo tematicky prepojilo obsah dokumentu s blížiacim sa výročím príchodu vierozvestov Konštantína a Metoda na naše územie. Proglas i samotná exhortácia až prekvapivo korešpondujú, pokiaľ ide o ich hlavný cieľ: nabádať k (znovu)objaveniu Božieho slova, a v prípade Verbum Domini, aj vyzývať k pravidelnému čítaniu Biblie a aktivizácii jej posolstva v praktickom živote.

Verbum Domini: pokračovanie (pred)koncilovej tradície

Slovo vo vnútri Cirkvi. Takýto je obsahový rámec druhej časti exhortácie a v tomto duchu sa nieslo aj pokračovanie jej verejnej prezentácie. Biblista Štrba na začiatku svojho vystúpenia upozornil, že exhortácia „žne plody Dei Verbum“, teda dogmatickej konštitúcie Druhého vatikánskeho koncilu o Božom zjavení. Okrem toho nadväzuje na tradíciu predkoncilových encyklík Providentissimus Deus Leva XIII., Spiritus Paraclitus Benedikta XV. a najmä Divino afflante Spiritu Pia XII., ktorá bola – rovnako, ako najnovší dokument Benedikta XVI. – podpísaná 30. septembra, teda na sviatok sv. Hieronyma, autora Vulgáty, teda prekladu Svätého písma do latinčiny. Medzi texty, ktoré exhortáciu predchádzajú sa radia aj rozličné dokumenty Pápežskej biblickej komisie a predovšetkým dokumenty zo zasadaní samotnej biskupskej synody z roku 2008.

„Proglas i samotná exhortácia Verbum Domini až prekvapivo korešpondujú, pokiaľ ide o ich hlavný cieľ: nabádať k (znovu)objaveniu Božieho slova.“ Zdieľať

V súvislosti s ňou v druhej prednáške Marián Gavenda upozornil, že až 110 (správne dokonca 111) poznámok pod čiarou z celkového počtu 382 odkazuje práve na synodálne dokumenty. Taktiež zdôraznil, že jedným z hlavných výsledkov štúdia dokumentu Verbum Domini by mala byť „obnova vitality cirkvi zvnútra“, a to predovšetkým prehlbovaním poznania Svätého písma a nadobúdaním dôvernejšieho vzťahu s ním. Obsahové bohatstvo a komplexnosť tém exhortácie kladie nároky nielen na jej čitateľov, ale aj na prekladateľa. Ako priznal prekladateľ Gavenda, najväčším problémom bol preňho termín „slovo“, ktoré pápež využíva v celej škále jeho významov. Odlíšiť jeho významové odtiene bola neľahká úloha, ktorá však bola dobre zvládnutá, o čom sa môže osobne presvedčiť každý čitateľ.

Misijný charakter Cirkvi

Záver prezentácie patril, samozrejme, požehnaniu, ktoré prítomným udelil banskobystrický biskup Rudolf Baláž. Toto gesto osobitným spôsobom zhmotnilo pápežov zámer prítomný v tretej časti dokumentu. V nej totiž Benedikt XVI. pripomína nevyhnutnosť „znova objaviť naliehavosť a krásu ohlasovania slova o príchode Božieho kráľovstva, ktoré hlásal sám Kristus“ (čl. 93), čím sa zdôrazňuje misijný charakter cirkvi a každého kresťana. Zároveň tiež zdôrazňuje, že „je nevyhnutné dať prostredníctvom svedectva tomuto slovu dôveryhodnosť, aby sa nejavilo len ako pekná filozofia alebo utópia, ale ako skutočnosť, ktorú možno prežívať a ktorá umožňuje žiť“ (čl. 97).

Marián Sekerák

Foto: xaver.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo