Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Komentáre a názory
02. január 2011

K VECI: Chýbajúci základ sociálnej spravodlivosti

Už mnoho rokov sa v mojej diecéze pravidelne koná veľká letná konferencia na tému sociálna spravodlivosť a už dlhšiu dobu sa na tejto konferencii len veľmi zriedkavo (ak vôbec) objavuje zmienka o zle potratov a eutanázie. Podľa staršieho pohľadu na sociálnu spravodlivosť bolo možné o sociálnej spra...

Už mnoho rokov sa v mojej diecéze pravidelne koná veľká letná konferencia na tému sociálna spravodlivosť a už dlhšiu dobu sa na tejto konferencii len veľmi zriedkavo (ak vôbec) objavuje zmienka o zle potratov a eutanázie.

Podľa staršieho pohľadu na sociálnu spravodlivosť bolo možné o sociálnej spravodlivosti a úcte k životu uvažovať oddelene, podobne ako o daniach a zahraničnej politike. Ide však o podobný omyl, ako keď sa snažíme oddeliť jednotiaci a prokreačný rozmer sexuálneho styku, pričom medzi oboma jestvuje zásadná spojitosť: každá z týchto dvoch dimenzií je nevyhnutná na uskutočnenie tej druhej.

Nedávno som pátral po úplnom zozname pápežských encyklík venovaných sociálnej spravodlivosti a veľmi skoro som si uvedomil, že kľúčový text – Evangelium Vitae – mi v zozname akosi chýba. Dokonca aj v Kompendiu sociálnej náuky Cirkvi vydanom Pápežskou radou pre spravodlivosť a pokoj sa Evangelium Vitae neuvádza medzi encyklikami, ktoré sa venujú sociálnej spravodlivosti. Navyše, bývalý vatikánsky štátny sekretár, kardinál Angelo Sodano, vzdáva v úvode Kompendia tak trochu neúplnú poctu zosnulému pápežovi Jánovi Pavlovi II., keď píše, že „rozvíjajúc a nadväzujúc na bohaté dedičstvo katolíckej sociálnej náuky (...) pápež Ján Pavol II. (...) vydal tri veľké encykliky – Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis a Centesimus Annus….“ Pri všetkej úcte k jeho eminencii, tento zoznam opomína pápežovu štvrtú veľkú encykliku o sociálnej spravodlivosti, ktorá je základom všetkých ostatných: Evangelium Vitae (Evanjelium života).

Spätosť rozvoja a ochrany života

Ján Pavol II. mal výnimočný dar jasne a priamočiaro sformulovať podstatu otázok života z hľadiska dosiahnutia skutočnej sociálnej spravodlivosti. „Bezpodmienečné rešpektovanie práva na život každej nevinnej osoby,“ hovorí Ján Pavol II., „je jedným z pilierov každej civilizovanej spoločnosti“:

"Nemožno budovať spoločné dobro, ak sa neuznáva a nechráni právo na život, na ktorom spočívajú a z ktorého vyplývajú všetky ostatné neodcudziteľné práva človeka."
Ján Pavol II.
Zdieľať

"Evanjelium života je určené celej ľudskej pospolitosti. Konať v prospech života znamená pričiňovať sa o obnovu spoločnosti budovaním spoločného dobra. Nemožno totiž budovať spoločné dobro, ak sa neuznáva a nechráni právo na život, na ktorom spočívajú a z ktorého vyplývajú všetky ostatné neodcudziteľné práva človeka. Nemôže mať solídny základ spoločnosť, ktorá – i keď hovorí o hodnotách, ako dôstojnosť osoby, spravodlivosť a pokoj – radikálne sama sebe protirečí, keď prijíma a toleruje najrozličnejšie formy ponižovania a narušovania ľudského života, najmä života slabých a vysunutých na okraj.
Len úcta k životu môže byť základom a zárukou najcennejších a najpotrebnejších hodnôt, ako je demokracia a pokoj. Nemôže totiž jestvovať pravá demokracia, ak neuznáva dôstojnosť každého človeka a nerešpektuje jeho práva"
(čl. 101).

Podobne aj u Benedikta hrá úcta k životu vskutku kľúčovú a nezastupiteľnú úlohu pri skúmaní otázky sociálnej spravodlivosti. Vo svojej najnovšej encyklike Caritas in Veritate píše:

"Jeden z najevidentnejších aspektov dnešného rozvoja je dôležitosť témy úcty k životu, ktorú nemožno žiadnym spôsobom oddeľovať od otázok, týkajúcich sa rozvoja národov. Ide o aspekt, ktorý v poslednom čase nadobúda čoraz väčší význam a núti nás rozšíriť chápanie pojmu chudoby a zaostalosti o otázky spojené s prijatím života, zvlášť tam, kde sa to rôznym spôsobom znemožňuje" (čl. 28).


Ukázali nám, že sociálnu spravodlivosť nemožno nikdy oddeliť od úcty k ľudskému životu.

Na rozdiel od názoru mnohých svetových autorít v oblasti rozvoja je „otvorenosť životu“ podľa pápeža „stredobodom pravého rozvoja“ :

Inzercia

"Ak sa stratí osobná a sociálna vnímavosť na prijímanie nového života, ochabujú aj iné formy prijímania druhých, osožné v sociálnom živote. Prijímanie života posilňuje morálne energie a uschopňuje na vzájomnú pomoc. Rozvíjaním otvorenosti pre život môžu bohaté národy lepšie pochopiť potreby chudobných, vyhýbať sa vynakladaniu obrovských ekonomických a intelektuálnych zdrojov na uspokojovanie egoistických túžob vlastných občanov a naopak, napomáhať ušľachtilé podujatia s perspektívou morálne zdravej a solidárnej výroby pri rešpektovaní základného práva každého národa a každého človeka na život" (čl. 28).

Čo je ľudské?

Podobne ako Ján Pavol II., aj Benedikt trvá na tom, že sociálna otázka sa dnes stáva „radikálne antropologickou otázkou“ (čl. 75). To, čo spája a slúži ako základ pre rôzne témy v oblasti sociálnej spravodlivosti, je predovšetkým „teológia ľudskej osoby“, čiže teológia, ktorá sa dostáva do protikladu s mnohými súčasnými ideovými prúdmi a praxou. Na rozdiel od súčasného sveta posadnutého manipuláciou a ovládnutím každého aspektu ľudského života – vrátane otázok ako, kde a s akými vlastnosťami sa narodia naše deti alebo ako, kde a koho rukou zomrieme – Benedikt a Ján Pavol II. nás učia konzistentne rešpektovať tajomstvo a inherentnú dôstojnosť ľudského života.

"Kým chudobní celého sveta stále klopú na brány blahobytu, bohatý svet riskuje, že nebude počuť toto klopanie na svoju bránu, pretože jeho svedomie dnes nie je schopné rozpoznať, čo je ľudské.“
Benedikt XVI.
Zdieľať

Obaja pápeži zdôrazňujú, že v pozadí mnohých našich aktuálnych problémov „stoja kultúrne postoje popierajúce ľudskú dôstojnosť (...), aby živili materialistické a mechanistické chápanie ľudského života.“ „Kto bude môcť zmerať negatívne účinky tejto mentality na rozvoj?“ pýta sa pápež Benedikt. „Ako sa možno čudovať ľahostajnosti k prípadom degradácie človeka, ak ľahostajnosť charakterizuje dokonca aj náš postoj k tomu, čo je ľudské a čo nie? (...) Kým chudobní celého sveta stále klopú na brány blahobytu, bohatý svet riskuje, že nebude počuť toto klopanie na svoju bránu, pretože jeho svedomie dnes nie je schopné rozpoznať, čo je ľudské“ (čl. 75).

Aj počas vianočného obdobia, keď sa modlíme za pokoj na zemi, nezabúdajme, že Mária porodila Syna, ktorý je životom tohto sveta. A poďakujme aj za Benedikta a Jána Pavla II., ktorí nám múdro ukazujú, že sociálnu spravodlivosť nemožno nikdy oddeliť od úcty k životu, pretože ochrana ľudského života a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti nikdy neprestane byť základným kameňom všetkých ostatných dimenzií sociálnej spravodlivosti.

Spojitosť, ktorú títo dvaja pápeži tak múdro pomenovali, nemôže žiadny byrokrat ani politik nasilu oddeliť.

Randall Smith
Autor je profesorom teológie na University of St. Thomas, Houston.

Pôvodný text: The Missing Foundation of Social Justice, medzititulky redakcia, ilustračné foto: childtrafficking.wordpress.com, thecatholicthing.org

Odporúčame

K VECI: Svedomie a autonómia človeka

K VECI: Svedomie a autonómia človeka

V histórii Spojených štátov možno nájsť len málo slovných spojení, ktoré by sa preslávili viac než slová Deklarácie nezávislosti, ktoré uznávajú život, slobodu a úsilie o šťastie ako neodcudziteľné, Bohom ustanovené práva. Tieto práva, predovšetkým sloboda, sa stali piliermi americkej kultúry. Rastú...

EKONOMIKA 2010: Deficit rácia

EKONOMIKA 2010: Deficit rácia

Rok po. To bol rok 2010 pre slovenské aj svetové hospodárstvo. Vyspelé ekonomiky sa prestali scvrkávať a začali smerovať k úrovniam, ktoré počas recesie stratili. No systémové chyby a zlé nastavenia, ktoré sa počas ťažkých rokov zviditeľnili, sa vyriešiť nepodarilo. Naopak, čoraz viac sa do nich vl...

NÁZOR: Čo by malo dostať Slovensko pod stromček?

NÁZOR: Čo by malo dostať Slovensko pod stromček?

Postoy sa pred Vianocami pýtal: "Čo by malo podľa Vás dostať Slovensko pod stromček?" Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia: Slovensku by som pod stromček prial, aby sa jeho občania konečne zobudili a zobrali svoj osud do vlastných rúk. Aby sa už nenechali kl...