PÝTAME SA: Čo tu treba najviac zmeniť?

Ktorá oblasť potrebuje podľa Vás na Slovensku najväčšiu zmenu? Zapojte sa do diskusie.

Ivan Rončák, politológ: Každý štát sa musí vracať k svojej podstate - zabezpečiť trvaloudržateľne svoju existenciu. Preto treba urobit poriadok vo všetkých oblastiach, kde sa rozdeľujú verejné financie (najmä sociálny systém a zdravotníctvo) a vymáhanie práva (zrýchlenie a stransparentnenie rozhodovania súdov, zabezpečenie vymáhania zákonov všade a každým - napríklad starostami v malých obciach).

Anton Ziolkovský, výkonný sekretár KBS: Obávam sa, že je takmer nemožné označiť len jednu oblasť ako dôležitú z hľadiska zmeny. Ba dokonca si myslím, že zmena by sa nemala spájať so zmenou vlády. Slováci a Európania potrebujú zmenu životného štýlu. Potrebujeme sa vrátiť k hodnotám evanjelia, ktoré prinášajú nádej a odučia nás premýšľať len v krátkodobom horizonte. Je nevyhnutná taká zmena, ktorá vráti ľudskému životu jeho dôstojnosť od počatia po prirodzenú smrť. Toto sú zmeny, ktoré v skutočnosti potrebujeme najviac.

Ján Košturiak, prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia: Dalo by sa vymenovat veľa oblastí, ktoré potrebujú veľké zmeny, ale tá najhlavnejšia je podľa mňa jedna – morálka a dodržiavanie zákonov – tých Božích aj svetských.

Bez rešpektu k týmto zákonom, k človeku a k prírode sa spoločnosť nemôže rozvíjať pozitívne. Keby sa tak nekradlo, nepodvádzalo a ľudia by si viac pomáhali a spolupracovali, bolo by aj viac peňazí na školy a nemocnice a iné užitočné veci.
Nie je dobré, keď sa učitelia začínajú báť svojich žiakov, keď lľudia nedôverujú svojim voleným zástupcom, keď sa každý egoisticky stará iba sám o seba.

K téme:
Pozrite si ostatné otázky v ankete pre vybrané osobnosti. Zdieľať

Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup: Na prvom mieste zmenu potrebuje naše zmýšľanie. Potrebujeme uznať tie základné pravdy, ktoré zdravo zmýšľajúci ľudia prijímajú bez dokazovania. Ak si podľa týchto právd usporiadame svoje konanie, užitočná zmena zasiahne každú oblasť nášho života i života spoločnosti. Kto bez dokazovania uzná, že jeden a jeden sú dva, toho možno naučiť aj vysokú matematiku. Kto spochybňuje, že jeden a jeden sú dva, s tým si neporadíš a taký nielen spoločnosti, ale aj sám sebe bude na ťarchu. Dnes sa už špekuluje nad tým, či je muž mužom a žena ženou. Toto myslenie rozvráti inštitúciu rodiny. Dnes sa už neverí, že iba prácou možno zabezpečiť každodenný chlieb. Spochybňuje sa aj to, že nemožno spotrebovať viac, než sa vyprodukovalo. Takéto zmýšľanie môže v konečnom dôsledku spôsobiť sociálnu katastrofu. Pri takomto myslení sebecký sex, nazývame láskou, svojvôľu nazývame slobodou, zbožnosť nazývame bigotnosťou, zásadovosť fanatizmom. Vyprázdnili sme pojmy a znevážili sme čnosti. Na obdiv ponúkame to, za čo by sme sa mali hanbiť.

Som preto presvedčený, že zmenu potrebuje predovšetkým naše myslenie. Potrebujeme sa vrátiť k základným pravdám. Bez akejkoľvek špekulácie ich prijať a podľa nich usporiadať svoje konanie. Pri takom prístupe sa odbornosť a morálka stanú piliermi nášho života a to prinesie tie správne zmeny.

Jozef Kováčik, hovorca KBS: Blízka i vzdialená minulosť ukázala, že len zameranie na ekonomiku bez dôrazu na etiku a morálku vedie ku kríze. Mám obavy, aby tomu tak nebolo aj v najbližšej budúcnosti. Sme naozaj nepoučiteľní?

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života: Najväčšiu zmenu by som privítala v prístupe fungovania a financovania verejných služieb, ktoré majú charakter verejnoprospešných a všeobecnoprospešných služieb v oblasti sociálnej, zdravotníctva, školstva, vedy, výskumu a v oblasti kultúry.

V súčasnosti v podnikateľskej sfére (2. sektor) je nastavené konkurenčné prostredie, kde hlavný motor je vízia maximálneho zisku. Vo verejnej (1. sektor) a v neziskovej sfére (3. sektor), v ktorej sa poskytujú verejné služby, jednotlivé zákony, podľa ktorých fungujú tieto sektory, nevytvárajú konkurenčné prostredie. Tiež financovanie týchto verejných služieb je netransparentné, nespravodlivé a cez kontrolu verejných financií sa centralizuje moc a vytvára sa korupčné prostredie. Ako príklad z praxe môžem uviesť prostredie poskytovateľov sociálnych služieb, kde „neverejný“ poskytovateľ nemá možnosť pri zvýhodnených podmienkach „verejného“ poskytovateľa konkurovať. Obdobné fungovanie je aj v oblasti školstva.

Zmena by mala nastať v zadefinovaní verejnej prospešnosti a všeobecnej prospešnosti v poskytovaní verejných služieb. Znamená to:

1) Zaviesť štandardy poskytovaných verejných služieb obyvateľstvu v oblasti sociálnych služieb, školstva, zdravotníctva, vedy, výskumu a kultúry. Na základe týchto štandardov pôjde o klienta, dostupnosť služby, efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov a o kvalitu a konkurenciu poskytovanej služby, nie o to, kto je poskytovateľ – verejný, neverejný, štátny, neštátny, cirkevný, súkromný.

2) Ďalej je potrebné vytvoriť konkurenčné prostredie vo verejných službách na základe ukazovateľov kvality a rozsahu poskytovanej služby, ktoré sú financované z verejných zdrojov.

3) Prospešné by bolo zmeniť prenesený výkon štátnej správy na samosprávy tak, aby poskytovatelia verejných služieb neboli rozpočtové, resp. príspevkové organizácie. „Oprášiť“ transformačný zákon, ktorý by rozpočtové a príspevkové organizácie pretransformoval na neziskové organizácie poskytujúce všeobecno-prospešné služby (Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecno-prospešné služby). Tieto neziskové organizácie môžu za určitých podmienok vykonávať prenesené kompetencie štátu na základe verejnej objednávky. Takto by mal podľa mňa fungovať spravodlivý, sociálny štát. Klient by si slobodne vybral poskytovateľa služby a štát, samospráva resp. poisťovňa by na neho rovnako prispievala, verejnému alebo súkromnému poskytovateľovi.

4) Zaviesť štatút dobrovoľníka a jeho sociálne a zdravotné zabezpečenie. Zavedením štatútu dobrovoľníka, ktorý na základe slobodného rozhodnutia bezodplatne poskytuje svoje služby inej osobe alebo v jej prospech a s jej súhlasom, môže dobrovoľníctvo motivovať v prospech spoločného dobra hlavne mladých ľudí a nezamestnaných.

Postoy.sk vám bude každý týždeň ponúkať názory vybraných osobností na konkrétne otázky.
Foto: Flickr.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo