Manželstvá, ktoré nevznikli

Cirkevné súdy v USA ročne vyhlásia za neplatné tisíce manželstiev. Ako je to u nás? Čo je nulita manželstva?

„Uzavreté a dokonané manželstvo nemôže byť rozviazané nijakou ľudskou mocou a z nijakého dôvodu, okrem smrti,“ dosvedčuje nerozlučnosť manželstva Kódex kanonického práva (KKP, kánon 1141). Možnosť rozvodu cirkevné právo nepripúšťa. O čom sú teda procesy manželskej nulity a z akých dôvodov možno vyhlásiť katolícke manželstvo za neplatné?

Manželstvo je v Katolíckej cirkvi považované za inštitút ustanovený Bohom, ktorý vniká raz a navždy. Možnosť rozvodu, v civilnom zmysle slova, preto v Cirkvi de facto neexistuje. „Rozvod je chápaný ako ukončenie jestvovania manželského zväzku, teda ako niečo, čo konštituuje novú právnu situáciu muža a ženy, ktorí boli manželmi a v jednom momente nejaká autorita svojím výrokom spôsobila, že prestali byť manželmi,“ hovorí pre Postoy.sk cirkevný právnik Tibor Hajdu. Manželstvo uzavreté pred Cirkvou však môže vyhlásiť cirkevný súd za neplatné, ak pri jeho uzatváraní nebola dodržaná niektorá z určených podmienok.

Neplatné „áno“

Podľa cirkevných právnikov je najčastejším dôvodom vyhlásenia neplatnosti manželstva kaz manželského súhlasu. „Jednoducho povedané to znamená, že vôľa osoby, ktorá vstupuje do manželstva nesmeruje k takému manželstvu, ako ho chápe Cirkev. Napríklad muž si chce vziať za manželku svoju snúbenicu, ale nechce s ňou žiť navždy, alebo nechce mať deti,“ vysvetľuje Hajdu. Manželský súhlas musia uzatvárať dvaja ľudia, ktorí sú na to psychicky disponovaní. Musia pritom vedieť, že manželstvo je trvalé spolunažívanie muža a ženy zamerané na plodenie detí, ku ktorému dochádza sexuálnym aktom.

Bratislavský cirkevný právnik ako jednu z prekážok platnosti manželstva uvádza aj podvod, čo znamená, že jedna stránka podvodne vymámi od druhej súhlas na manželstvo, a pritom zatají nejakú okolnosť, ktorá môže vážne narušiť manželské spolužitie, napr. závislosť na alkohole a pod.

Kánon 1103 považuje za neplatné aj manželstvo uzavreté z veľkého strachu, ktorý je vyvolaný u jedného zo snúbencov a od ktorého sa dá oslobodiť jedine uzatvorením manželstva.

Manželské a kánonické prekážky

Ďalšou kategóriou podmienok, ktorých splnenie sa vyžaduje na právoplatné uzavretie manželstva, sú takzvané manželské prekážky. Medzi tie patrí vek snúbencov (aj keď kódex kánonického práva určuje minimálny vek štrnásť rokov u dievčaťa a šestnásť u chlapca, dodržiavajú sa podmienky stanovené občianskym zákonom), prekážka impotencie, trvajúceho predošlého zväzku, prekážka sľubu čistoty u rehoľníkov, či viazanosť celibátom, od ktorej môže dišpenzovať len Svätá stolica. Prekážkou je aj príbuzenstvo, a to nielen pokrvné, ale aj zákonné (manželstvo medzi nevlastnými súrodencami, medzi zaťom a svokrou po smrti manželky a pod.).

Dôležitým kritériom pri posudzovaní platnosti manželstva je tiež dodržanie kánonickej formy. V praxi to znamená, že manželstvo musia snúbenci uzatvoriť pred dvoma svedkami. Manželský súhlas prijíma farár vo farnosti, v ktorej má buď nevesta alebo ženích trvalé či prechodné bydlisko alebo sa tu aspoň mesiac jeden z nich zdržiava (Kán. 1115). Farár v tejto farnosti môže na prijatie manželského súhlasu udeliť splnomocnenie kaplánovi alebo inému kňazovi. Ak však manželský súhlas príjme kňaz, ktorý nie je biskupom v danej diecéze, ani farárom farnosti, kde obrad prebieha a nezískal splnomocnenie, manželstvo nebolo uzavreté právoplatne. „Tieto pravidlá slúžia pre poriadok v Cirkvi,“ vysvetľuje cirkevný právnik Ján Duda, ktorý pôsobí ako súdny vikár v Spišskej diecéze. Za administratívne záležitosti vo farnosti nesie totiž zodpovednosť práve farár. „Manželstvo musí byť zaregistrované v matrike sobášených, aj v matrike pokrstených. Divili by ste sa, ale dejú sa sobášne podvody, keď ľudia pred svadbou zo svojho krstného listu vyzmizíkujú poznámku o svojom dávnejšie uzavretom manželstve,“ odôvodňuje Duda nutnú administratívu.

Americkí veriaci a manželské kauzy

Medzi americkými katolíkmi je informovanosť o možnosti posúdiť platnosť uzavretého manželstva omnoho rozšírenejšia ako u nás. Svedčia o tom podmienky anulovania manželstva, ktoré sa dajú ľahko nájsť na stránkach amerických médií či farností. „V Katolíckej cirkvi v Spojených štátoch sa ročne uzavrie asi 200-tisíc manželstiev. Miera rozvodovosti je skoro rovnaká u katolíkov ako u nekatolíkov. Je to 50 percent,“ hovorí pre Postoy.sk americký cirkevný právnik Michael Ritty zo združenia Canon Law Prefessionals. „Cirkevné súdy v USA ročne vyhlásia za neplatné okolo 50-tisíc katolíckych manželstiev.“ Tento vysoký počet procesov manželskej nulity v USA podľa Rittyho nie je dôsledkom ľahostajného prístupu k sviatosti manželstva. Považuje to za kombináciu toho, že o tieto procesy prejavuje záujem veľké množstvo ľudí a veľkého počtu dobre fungujúcich tribunálov, ktoré týmto ľuďom ochotne pomáhajú. „Mnohí kňazi vedia takýmto ľuďom pomôcť už na úrovni farnosti,“ vysvetľuje americký právnik, ktorý dôvod nižšieho záujmu o procesy u nás vidí aj v tom, že postkomunistické krajiny nemohli dlhé obdobie vyvíjať systém cirkevných súdov.

Na Slovensku sa takéto komplexné štatistiky nevedú. Každá diecéza si tieto údaje poznamenáva, no nesumarizuje sa to na národnej úrovni. Aktuálne údaje nám poskytol rožňavský cirkevný súd, ktorý v roku 2008 ukončil sedem prípadov manželskej nulity. V roku 2009 neukončil žiadne, no prijal 18 žiadostí. Zase Cirkevný súd Spišskej diecézy akceptoval v minulom roku 59 takýchto žiadostí a vyriešil 37 prípadov manželskej nulity. Pritom počet cirkevne uzavretých manželstiev bolo v diecéze v uvedenom roku 2094.

Neznalí slovenskí veriaci

Ján Duda s americkým kolegom súhlasí v tom, že na Slovensku mnoho veriacich nepozná svoje možnosti, ktoré vyplývajú z ich situácie: „Mojou túžbou je, aby ľudia poznali svoje práva, ako im ich umožňujú cirkevné zákony. Táto nevedomosť je v cirkvi značná.“ Slovenský odborník odporúča ľudom, ktorí nepoznajú východisko zo svojej zložitej rodinnej situácie, navštíviť diecézny cirkevný súd a poradiť sa o svojom prípade s notárom. Svedectvo sa dá podať aj písomne z domu, no pri osobnom kontakte advokát môže ľahšie nájsť náznaky nedodržania kánonickej formy, kaz manželského súhlasu a podobne. „Procesy manželskej nulity sú právnou pomocou pre tých, ktorí rozpad svojho manželstva považujú za traumu. Tým ľuďom nie je jedno, či je ich vzťah pred Cirkvou usporiadaný. Myslím, že veriaci človek má právo na to, aby sa jeho záležitosťou zaoberala konkrétna cirkevná inštitúcia,“ dodáva Duda.

Hľadanie pravdy

Pri procese posudzovania platnosti manželstva sú okrem jedného alebo oboch manželských partnerov prítomní traja sudcovia. Manželský zväzok má pri každom takomto procese navyše svojho obhajcu. Prešetrujú sa všetky predložené dôkazy, pričom sa rozhodnutie nevyhlasuje na základe toho, či prevážia argumenty za alebo proti, ale či je presvedčenie vytvorené na základe týchto dôkazov natoľko silné, že manželstvo možno vyhlásiť za neplatné. „Na ciferníku hodiniek musia ručičky ukazovať trištvrte,“ obrazne opisuje mieru presvedčenia pri rozhodovaní sudcu Ján Duda. „Zákony, ktorými sa riadime vydal pápež, ktorý je zástupcom Krista na zemi. Pri rozhodovaní teda stojíme zoči-voči Bohu a svedomiu.“

Podstatný rozdiel medzi civilným a cirkevným súdom je, že kým rozsudky civilného sú konštitutívne (vytvárajú novú situáciu), cirkevný súd rozsudky len deklaruje. Cirkevný sudca vyhlasuje svoje presvedčenie na základe morálnej istoty vo svojom vnútri. „Pri procese manželskej nulity sa žiada rozlišovať ontologickú (ne)existenciu manželského zväzku pred Bohom od súdneho rozsudku manželskej nulity. Lebo rozsudok je iba právnym prostriedkom, ktorým Cirkev, nakoľko je to možné, riešiť prípady rozpadnutých manželstiev katolíkov. Nikdy si však nijaký cirkevný súd nedovolí tvrdiť s absolútnou istotou, či je dané manželstvo platné pred Bohom alebo nie. Len deklarujeme, že na základe predložených dôkazov pred Bohom a vlastným svedomím, sme v konkrétnom prípade a pri rešpektovaní morálnej istoty dospeli k určitému záveru,“ uvádza na margo procesov Duda. Cirkevní právnici sa zhodujú na tom, že hlavným cieľom týchto procesov je hľadanie pravdy v situácii, v ktorej sa konkrétni ľudia nachádzajú a dosiahnutie pokoja ich duše.

Čo Boh spojil...

Civilné súdy neraz rozvádzajú i katolícke manželstvá. Cirkev napriek tomu verí, že manželský sľub prednesený pred oltárom sa nedá zrušiť. Pred cirkevným súdom môže byť prešetrená platnosť manželstva. Po procese a dokázaní zákonných prekážok sa v určitých prípadoch deklaruje nulita. To však neznamená, že sa zruší platnosť manželstva, ale oficiálne sa vyhlási, že manželstvo nikdy právoplatne nevzniklo.

Mária Škvarlová
Foto: Flickr.com/Derek Bremner, Edwardo Olive,

Staňte sa fanúšikom Postoy.sk na Facebooku a budete mať prehľad o nových článkoch.

Sledujte nás aj na Twitter.com/postoy.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo