Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Voľby 2023 Komentáre a názory
06. august 2023

Predvolebné „desatoro“

Čo by mohla cirkev povedať politikom pred voľbami

Desať téz, o ktorých treba vážne kultivovane diskutovať a ktoré treba uvádzať do praxe.

Čo by mohla cirkev povedať politikom pred voľbami

Ilustračné foto: TASR/Dano Veselský

Pred každými parlamentnými voľbami sa politici stretávajú s rôznymi spoločenskými skupinami, aby si vypočuli ich názor na život spoločnosti a vzali tieto podnety do úvahy pri formulovaní vlastnej politiky.

Katolícka cirkev a vlastne kresťania ako celok tvoria stále väčšinu obyvateľov Slovenskej republiky. Aj keď ich náboženská prax je rôzna, predsa len majú k svojim cirkvám vzťah, lebo sa k nim verejne hlásia.

Čo by tak mohla povedať Katolícka cirkev politikom pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami?

Spoločnosť na Slovensku prechádza paralelne viacerými krízami, ktoré poznačili našu spoločnosť a spolužitie. Najhlbšou je mravná kríza, ktorá sa prejavuje sebectvom, neprimeraným individualizmom, šírením klamstiev a nenávisti, absenciou ľudskosti, solidarity a voľbou hodnôt, ktoré poškodzujú spoločnosť.

Spoločnosť je silne polarizovaná a chýba jej spoločenská dohoda na základnom civilizačnom smerovaní. Sme viac fragmentovanou spoločnosťou, viac dezorientovaní a do budúcnosti hľadíme s väčším strachom a obavami.

Cirkev rešpektuje autonómiu štátnych orgánov Slovenskej republiky, všetky legitímne autority a občiansky charakter štátu. Z tohto dôvodu chce cirkev byť pre verejné autority pokojným konštruktívnym partnerom, ktorý sa vždy bude usilovať o porozumenie so všetkými obyvateľmi Slovenskej republiky.

Z podstaty poslania cirkvi vyplýva, že sa nemôže zrieknuť ohlasovania evanjelia, čo v praxi znamená ponúkať a trpezlivo vysvetľovať základné tézy kresťanskej antropológie, ktoré sa týkajú témy človeka, jeho identity, života, manželstva, medziľudských vzťahov, životného prostredia, solidarity a milosrdenstva.

Kresťania v politike majú do akýchkoľvek rokovaní vstupovať s ideálom, ktorý vychádza z kresťanskej antropológie a sociálnej náuky, nie s kompromisom.

V spolupráci s katolíckou inteligenciou, akademikmi a umelcami, kresťanskými cirkvami, židovskou náboženskou obcou, oficiálnymi predstaviteľmi Slovenskej republiky, politickými stranami a verejne aktívnymi osobami chceme viesť vo verejnom priestore dialóg, ktorý napomôže rozvoju Slovenskej republiky a bude viesť k blahu jej obyvateľov.

V tomto duchu ponúkame politickým stranám aj verejnosti pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami niekoľko téz, o ktorých treba vážne kultivovane diskutovať a ktoré treba uvádzať do praxe.

1. Sme súčasťou Západu. Aj keď naša kresťanská viera má korene predovšetkým v cyrilo-metodskej tradícii, vždy sme boli súčasťou Západu. Je dobré, že so západnými krajinami spolupracujeme čoraz viac a v rôznych oblastiach.

Napriek našej príslušnosti k Západu musíme zostať kritickí k ideológiám, ktoré sa k nám šíria. Európska integrácia nesmie byť nástrojom na poškodzovanie našej národnej, duchovnej a kultúrnej identity. Osobitný význam pre našu krajinu majú dobré vzťahy s krajinami, ktoré zažili komunistickú diktatúru, zvlášť Česká republika, Poľsko a Maďarsko.

Žiadame verejných predstaviteľov, aby v spolupráci s európskymi partnermi napomáhali k dosiahnutiu spravodlivého mieru na Ukrajine. Žiadame verejných predstaviteľov, aby na medzinárodných fórach presadzovali záujmy Slovenskej republiky a v kultúrno-etických otázkach hlasovali v súlade s našimi duchovnými a kultúrnymi tradíciami.

2. Skoncujme s neslušnosťou a vulgárnosťou vo verejnom priestore. Od novembra 1989 verejný priestor čoraz viac hrubne, čoraz viac sú jeho súčasťou neslušnosť a hrubé slová. Narábajme opatrne so slovami. Vyjadriť nesúhlas alebo viesť politický zápas nesmie znamenať dehumanizáciu oponenta, jeho verejné poníženie či snahu ublížiť mu za každú cenu.

Táto hra je nebezpečná, je pohoršením v pravom zmysle slova, lebo sa dáva zlý príklad ďalším ľuďom, ktorí ho vo svojej slabosti nasledujú. Výsledkom je lavínovité šírenie hnevu, nenávisti nielen na sociálnych sieťach, vyhrážanie sa násilím a pod.

3. Zastavme šírenie genderovej ideológie v spoločnosti. Je zrejmé, že postavenie mužov a žien nie je vo viacerých oblastiach rovnaké a v niektorých z nich je legitímne usilovať sa dosiahnuť väčšiu rovnosť (napríklad v oblasti odmeňovania).

Nemôžeme však súhlasiť s tézami, návrhmi a právnymi opatreniami, ktoré ignorujú fakt dvoch biologických pohlaví ako základu pre ich miesto v spoločnosti. Muž je mužom a žena je ženou od počatia. Snažiť sa o akúsi rodovú neutralitu, ktorá ignoruje prirodzené danosti jednotlivca, a vidieť v doterajšom vývoji samé stereotypy, ktoré bránia jednotlivcovi v definovaní seba, je obyčajnou ideológiou a nepochopením toho, kým je človek.

Skúsenosti zo západných krajín hovoria, že ak sú kresťania verní biblickému obrazu človeka, sú v mene rodovej ideológie trestaní a vytláčaní z verejného priestoru.

Žiadame verejných predstaviteľov i akademickú obec, aby rodovú ideológiu nešírili a nepodporovali ju. Zároveň sme presvedčení, že ak je transsexualizmus chorobou, je nevyhnutné v prípade diagnózy umožniť potrebnú liečbu.

4. Obmedzme nedeľnú prácu. Každý pracujúci má právo na primeraný oddych. Sme znepokojení vysokým počtom ľudí, ktorí vykonávajú nie nevyhnutnú nočnú prácu, čo sa časom odzrkadlí aj na ich fyzickom a psychickom zdraví. Žiadame, aby bola zákonne prísnejšie regulovaná.

Nedeľa ako deň oddychu, ochota štátu umožniť zamestnancom, aby v nedeľu nepracovali, je znakom civilizovanosti a kultúrnosti. Žiadame, aby nedeľná práca bola obmedzená.

5. Chráňme manželstvo muža a ženy a nedovoľme schváliť registrované partnerstvá. Každý občan má právo zvoliť si, ako a s kým chce prežiť svoj život. Spoločnosť mu má primerane pomôcť, aby ho prežil dôstojne.

Inzercia

Jestvuje však princíp rovnováhy medzi spoločným dobrom a dobrom jednotlivca. Naša spoločnosť trpí vážnou demografickou krízou a veľkou variabilitou vzťahov, čo nesie so sebou nemalé riziká.

Je iba jeden vzťah, ktorý má dokázateľne pozitívny vplyv na chod a rozvoj spoločnosti, aby sa život v nej stal udržateľným: a tým je manželstvo muža a ženy, v ktorom sa narodia deti. Spoločnosť má právo i povinnosť takéto manželstvo podporovať a vyzdvihnúť.

Žiaden iný vzťah sa manželstvu rovnať nemôže. Toto konštatovanie nijako neoberá o ľudskú dôstojnosť tých, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodnú žiť ináč. Keďže registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia sú typom vzťahu, ktorý v nejakej miere naberá práva a povinnosti, ktoré náležia iba manželstvu, je akákoľvek úvaha o ich schválení hrou s ohňom; ohrozením a devalváciou manželstva muža a ženy.

Z európskej historickej skúsenosti jasne vyplýva, že registrované partnerstvá vždy otvárajú cestu k manželstvám osôb rovnakého pohlavia a adopciám detí pre takéto páry.

6. Chráňme život od počatia a pomáhajme ženám v požehnanom stave. Naša spoločnosť je stále málo citlivá na ochranu života od počatia. V parlamente sa v posledných rokoch nenašla dobrá vôľa na pomoc tehotným ženám, čo považujeme za poľutovaniahodné.

Každý pokrstený katolík vo verejnej funkcii má povinnosť usilovať sa o prijatie legislatívy, ktorá by viac pomáhala ženám v požehnanom stave a umožnila narodiť sa čím viacerým počatým deťom.

Žiadame verejných predstaviteľov, aby sa usilovali o zmiernenie extrémne liberálneho potratového zákona a zlepšovali podmienky pre tehotné ženy.

7. Bráňme právo na náboženskú slobodu a výchovu detí vo viere. Sme v situácii, keď silnie tlak na šírenie genderovej ideológie v spoločnosti a osobitne v školstve. Preto je veľmi dôležité, aby akákoľvek hodnotová či sexuálna výchova v škole sa mohla konať iba so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa, ktorým je spravidla rodič, a aby ten v prípade, že s ňou nesúhlasí, mal právo vziať ho zo školy bez hrozby akejkoľvek sankcie.

Sexuálna výchova má zmysel, ak nie je návodom na nemravné správanie, ale ukazuje na to, kým je človek vo svojej celistvosti. Sexuálna výchova na Slovensku musí obsahovať najmä podnety z kresťanskej antropológie. Štát si nemôže uzurpovať právo ponúkať neplnoletým osobám formáciu, ktorá je v rozpore s hodnotovým nastavením rodičov.

Žiadame verejných predstaviteľov, aby v legislatíve rešpektovali právo na náboženskú slobodu a výchovu detí vo viere. Žiadame, aby sa začala verejná diskusia o obmedzení prístupu k pornografii a následne bola prijatá vhodná legislatíva.

8. Začnime rokovať o čiastkových zmluvách so Svätou stolicou o výhrade vo svedomí a financovaní cirkvi. Rámcová zmluva z roku 2000 predpokladala štyri čiastkové zmluvy. Po prijatí zákona o financovaní cirkvi z roku 2019 nič nebráni príprave čiastkovej zmluvy, ktorá by reflektovala túto vnútroštátnu legislatívu.

Podotýkame, že je výsledkom konsenzu s parlamentnými stranami i cirkvami a náboženskými spoločnosťami navzájom. Je vhodná doba na definovanie oblastí, v ktorých by sa malo definovať právo na výhradu vo svedomí vo forme čiastkovej zmluvy.

Rovnako dôležité je začať vážnu debatu o osobitnej dohode o výhrade vo svedomí. Toto osobitné právo vychádza z ochrany slobody vierovyznania alebo presvedčenia, ako je to definované v medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch, ktoré SR ratifikovala a majú prednosť pred jej zákonmi.

V tejto súvislosti nás teší vytvorenie úradu splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia.

9. Pomáhajme s integráciou Rómov a cudzincov. Napriek úsiliu mnohých jednotlivcov, cirkevných a civilných organizácií stále žije na Slovensku veľa Rómov vo veľmi chudobných podmienkach, z ktorých sa nedokážu vymaniť. Chceme v spolupráci so splnomocnenom vlády, samosprávou a príslušnými štátnymi úradmi prispievať k ich integrácii a zlepšeniu života.

Žiadame verejných predstaviteľov, aby vynaložili viac úsilia pre ich integráciu a zlepšenie života. Dotácie nech dostávajú tie organizácie, ktoré s Rómami naozaj pracujú a dosahujú dobré výsledky.

Nedostatok pracovných síl privádza na Slovensko čoraz viac cudzincov, niektorí z nich tu ostávajú natrvalo. Pomôžme im s integráciou, prijmime ich medzi seba a vytvorme podmienky, aby sa na Slovensku cítili dobre.

10. Pripravme stratégiu rozvoja vidieka a realizujme efektívne opatrenia na prekonanie demografickej krízy. Slovensko v dôsledku demografických zmien prechádza veľkými socio-geografickými zmenami. Rastie počet obyvateľov Bratislavy a priľahlých regiónov. Nárast zaznamenáva aj oblasť Trnavy a Nitry. Väčšina regiónov Slovenska sa vyľudňuje. Zostávajú najmä seniori a sociálne marginalizované obyvateľstvo.

Tento vývoj prehlbuje regionálne rozdiely v rámci Slovenska a spôsobuje, že spomínané regióny sa postupne stávajú natoľko nefunkčnými, že život v nich v budúcnosti bude veľmi ťažký. Oblasti bez pracovných príležitostí, fungujúcej samosprávy, základných zdravotníckych, vzdelávacích a sociálnych služieb nemôžu prežiť. Je najvyšší čas venovať viac pozornosti regiónom, zastaviť v nich odliv obyvateľstva a naštartovať ich ďalší rozvoj.

Demografická kríza sa netýka iba regiónov, dotýka sa celého Slovenska, vrátane najprosperujúcejších miest. Rešpektované výskumy hovoria, že väčšina žien si želá mať tri deti, realita je však niekde inde.

Žiadame verejných predstaviteľov, aby prijali opatrenia na zastavenie demografickej krízy a tiež úpadku vidieka.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.