Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Tlačové správy
22. september 2022

ŠTATÚT SÚŤAŽE – sociálne siete

„Velebím 90“
(ďalej len „štatút“)
Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
 

 1. Organizátor súťaže (ďalej len „organizátor“)
  Obchodné meno: POSTOJ MEDIA, s. r. o.
  Sídlo: Pražská 11, 811 04 Bratislava
  IČO: 50205668
  DIČ: 2120231707
  Zapísaný v registri: Okresného súdu Bratislava 1, vložka číslo 109944/B
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 21. 9. 2022 do 25. 9. 2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa na súťaži
  Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
  Na súťaži sa nemôže zúčastniť zamestnanec a rodinný príslušník organizátora.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený/-á účastník/-čka: Napísal/-a mená 2 ľudí, s ktorými sa chce zúčastniť na programe Velebím 90.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži sú 3 knihy Velebím 90! Výhru dostane 1 vyžrebovaná osoba. 
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vybratý spomedzi platne prihlásených účastníkov žrebovaním.  
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke Postoja. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná kuriérom na náklady organizátora.
 8. Ochrana osobných údajov
  Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas na to, že jeho osobné údaje v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook a Instagram, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom s cieľom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to počas trvania súťaže. Súhlas je udelený dobrovoľne a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Súťažiaci má práva podľa § 19 – 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Účastník súťaže zároveň udeľuje súhlas na uverejnenie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko s cieľom zverejnenia výhercov na facebookovej stránke Postoja a instagramovej stránke Postoja. Organizátor týmto vyhlasuje, že získané osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.
 9. Záverečné ustanovenia
  Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania, ako aj jej podmienok. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím akcie zo strany účastníka, ktorý túto akciu získal. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).
  Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito pravidlami. Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú.
  Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Metou a nie je s Metou nijako spojená.
   

V Bratislave dňa 21. 9. 2022

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.