Priame zahraničné investície – brána do raja?

Ekonómovia sa zhodujú pri posudzovaní pozitívneho efektu priamych zahraničných investícií na ekonomiku krajiny, ale ich názory sa často rozchádzajú pri posudzovaní miery efektivity týchto investícií. Príkladmi môžu byť Írsko a Portugalsko či Grécko na druhej strane. Tieto krajiny boli v porovnateľnej miere podporované finančnými prostriedkami z EÚ, ale ich efektivita a finálny výsledok sú diametrálne odlišné. Vláda Slovenskej republiky si od roku 1998 dala za jeden zo svojich hlavných cieľov pritiahnuť čo najviac zahraničných investorov, a tento cieľ sa jej darí s pomocou finančných stimulov, daňových úľav a iných nástrojov úspešne napĺňať. V roku 2003 dosiahli PZI na Slovensku hodnotu 348 306 mil. Sk . Otázne je, do akej miery sú zahraničné investície prospešné pre Slovenskú ekonomiku z pohľadu jej budúcej stability.

Masívne PZI v oblasti automobilového priemyslu, a s nimi súvisiaci rozvoj subdodávateľských služieb sa stávajú hnacím motorom slovenskej ekonomiky. Súčasný export automobilového priemyslu tvorí 32% z celkového exportu SR . Firmy automobilového priemyslu sú pri posudzovaní umiestnenia svojej investície motivované v prevažnej miere lacnou a vysoko kvalifikovanou pracovnou silou, daňovými prázdninami, ako aj inými finančnými stimulmi vlády SR, ktoré v niektorých prípadoch dosahujú až 20% z hodnoty celkovej investície. Zároveň získavajú zahraničné firmy nárok využívať finančnú podporu štátu pri vzdelávaní a rekvalifikácii svojich zamestnancov.

V počiatočnom štádiu fázy priťahovania PZI je vláda motivovaná podporiť akúkoľvek zahraničnú investíciu, a súťaží o tieto investície s ostatnými transformujúcimi sa ekonomikami. Niektorí autori hovoria o teórii “race to the bottom” (preteky ku dnu) , v rámci ktorej krajiny tvrdo súperia medzi sebou. Dôležitým je umenie rozoznať, kedy by toto mladícke nadšenie mal vystriedať rozumný ekonomický pragmatizmus. V súčasnosti nikto nepochybuje o vysokom stupni závislosti ekonomiky SR na automobilovom priemysle. Jedná sa o priemysel, ktorý podobne ako iné odvetvia, podlieha sezónnym vplyvom a výkyvom, čo môže byť pre tak malú ekonomiku akou je tá naša osudným. Preto by si mala vláda a zodpovedné inštitúcie SR uvedomiť, že nastal čas posudzovať priame zahraničné investície nielen podľa kvantity, ale aj podľa kvality. V čase písania tohto článku zverejnila firma Sun Microsystems svoj zámer vybudovať európske stredisko výskumu a vývoja v Prahe, čo je dôkazom, že aj naši stredoeurópski susedia si uvedomujú potrebu kvality pred početnosťou .

Vláda SR si vytýčila vo svojej národnej Stratégii rozvoja konkurencieschopnosti do roku 2010 medzi inými aj prioritu podporovať vytváranie pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou, a podporovať vzdelávanie na trhu práce. Slepá orientácia na automobilový priemysel, ktorého pridaná hodnota, výskum a vývoj, a využitie nových technológií sú diskutabilné, na čo upozorňuje aj Sylvia Ostry , kanadská akademička a bývalá účastníčka obchodných rokovaní v rámci WTO. Z krátkodobého hľadiska politického cyklu 4 rokov sa javia akékoľvek PZI mnohým politikom ako najoptimálnejšie riešenie, no napriek tomu by mala vláda SR pristupovať k budúcemu výberu štátom podporovaných zahraničných investorov zodpovednejšie. Prioritami by mali byť zahraničné investície umiestnené najmä do regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti a nízkou mierou ekonomickej aktivity. Lepšie prepojenie vzdelávania a trhu práce by mali byť prioritou nielen na papieri akčných plánov, ale aj dostatočne využívané v reálnom živote. Motivačné programy podpory podnikania pre mladých alebo začínajúcich podnikateľov sa úspešne osvedčili napríklad na severe Talianska, kde napriek recesii talianskeho hospodárstva úspešne pokračuje množstvo malých a stredných podnikateľov vo svojom podnikaní. Inovatívnosť a aktivita týchto podnikateľov sú známe po celom svete, a podobné programy by mali byť využívané aj na Slovensku v oveľa vyššej miere. Nie je to však farizejské zvolanie iba pre vládu, ale je to výzva pre nás všetkých.

Ondrej Sočuvka

Literatúra:

www.sario.sk

http://www.economy.gov.sk/pk/694-2005-001/ps.htm

Hunter, R.: Mýty o priamych zahraničných investíciách; www.euroactiv.sk

http://www.sme.sk/c/2254499/Sun-Microsystems-vybuduje-centrum-vyvoja-v-P...

Raghavan, Chakravarthi.Development: No Investment Rules Reducing Flexibility. (Žiadne pravidlá investovania redukujúce flexibilitu). South-North Development Monitor (SUNS). Email Edition, str. 2. 27. september 1999.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo